KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 15°C
Pręd. wiatru: 7 km/h
Ciśnienie: 1014 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
HARMONOGRAMY ZAJĘĆ WAKACYJNYCH W GMINIE SIEWIERZ

Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży na okres wakacji. W programie znajdują się m.in. zajęcia sportowe, plastyczne i edukacyjne prowadzone pod opieką instruktorów. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramami zajęć w poszczególnych placówkach i zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w zajęciach!

< SIERPIEŃ 2020 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Data rozpoczęcia: 2020-07-03 08:00
Data zakończenia: 2020-08-31 20:00
Lokalizacja wydarzenia:
MGCKSiT w Siewierzu
KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica

 
 

    Siewierz, dnia 30 marca 2017 r.
RIFZP-VII.271.11.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Gmina Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
REGON: 276258227
NIP: 625-245-74-81
tel. 32 64 99 400 fax 32 64 99 402
e-mail: siewierz@siewierz.pl 
www.siewierz.pl; bip.gmsiewierz.finn.pl

Adres  do korespondencji:
Urząd Miasta i Gminy Siewierz 
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą:

Utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Siewierz

CPV: 77310000-6 – Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

I.  Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie Miasta i Gminy Siewierz, w szczególności:
a) przygotowanie oraz wymiana ziemi pod obsadę kwiatów na rabatach, w wazach,
w skrzynkach, w donicach oraz w kwietnikach,
b) obsada roślinami kwietnikowymi,
c) pielęgnacja nasadzonych roślin oraz istniejących roślin wieloletnich z wymianą kory, plewieniem, podlewaniem i podobnymi pracami oraz uzupełnieniem brakujących roślin,
d) zabezpieczenie krzewów na okres zimowy,
e) wykonanie rabaty kwiatowej,
f) pielęgnacja drzew i krzewów w pasach drogowych oraz na zieleńcach ogólnodostępnych,
g) wycinka drzew i krzewów,
h) malowanie skrzynek na kwiatki na ul. Rynek w Siewierzu.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączonym przedmiarze robót – załącznik nr 6 oraz w Zestawieniu rabat z zieleńcami – załącznik nr 7 do niniejszego zapytania.
3. Poszczególne rodzaje prac objęte niniejszym zamówieniem będą zlecane sukcesywnie
w miarę potrzeb. Zamawiający określi je każdorazowo w pisemnym zleceniu podając zakres prac i termin ich wykonania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości bądź częstotliwości wykonywania zamawianych usług, rezygnacji z niektórych zaplanowanych prac, zwiększenia zakresu niektórych usług kosztem ograniczenia innych. W przypadku mniejszej ilości usług niż szacowane w przedmiarze robót Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu gatunków nasadzeń.
5. Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane usługi
wynoszącej 6 miesięcy na rośliny rabatowe i 3 lata na rabaty, liczonej od dnia dokonania bezusterkowego odbioru danego zlecenia.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy każdorazowo wynagrodzenie ustalone w oparciu
o ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w dołączonym do oferty kosztorysie ofertowym, zgodnie z faktycznie wykonaną ilością prac potwierdzoną przez Zamawiającego w protokole zdawczo-odbiorczym. Płatność będzie następowała odrębnie za każde zlecenie, na podstawie faktury VAT w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół zdawczo-odbiorczy robót podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.

II.  Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2017 r.

III. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych kopertach lub opakowaniach. Oferta powinna być oznakowana następująco:
„ZAPYTANIE OFERTOWE.
Utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Siewierz
Nie otwierać przed dniem 10 kwietnia 2017 r.”
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat (pok. nr 11) do dnia 10 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

IV. Opis sposobu przygotowywania ofert, forma składania dokumentów:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Oświadczenia składane są w oryginale. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami). Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

V.  Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj. wykażą: należyte wykonanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług w zakresie utrzymania zieleni o wartości minimum 50 000 zł brutto każda. Powyższe musi być potwierdzone stosownymi referencjami.
2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiając wykluczy z udziału w postępowaniu również Wykonawcę w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, tj. Wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233,z późn. zm.),
b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wrazz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
5. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.

VI.  Informacja o dokumentach składających się na ofertę:
Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:
1. Formularz oferty wg zał. Nr 1,
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie w trybie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg zał. Nr 2,
4. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, wg Zał. nr 3,
5. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wrazz podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane – wg Zał. Nr 4 oraz załączeniem:
6. Dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie jest  w stanie  uzyskać tych dokumentów – oświadczenie  Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
8. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
9. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej.

VII. Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
4. W przypadku zamiaru powierzenia zamówienia podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców
w Formularzu oferty – Zał. Nr 1 do zapytania ofertowego.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i zaniechania jak za własne.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Ceną ofertową jest cena brutto i powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie.
2. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o przedmiar robót – załącznik nr 6 do niniejszego zapytania. Wypełniony i podpisany kosztorys uproszczony powinien być dołączony do oferty.
3. Podana cena nie stanowi ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy, a służy do porównania cen złożonych ofert. Cena, jaką zapłaci Zamawiający wybranemu Wykonawcy będzie wynikać z ilości faktycznie wykonanych usług w ramach realizowanego zamówienia oraz podanych cen jednostkowych.
4. Zamawiający będzie poprawiał oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe
w przedstawionych kosztorysach z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Zamawiający dokona poprawek w kosztorysach w następującym zakresie:
a)  omyłki polegające na błędnym w stosunku do przedmiaru robót przyjęciu ilości szacunkowych,
b) omyłki polegające na zdublowaniu poszczególnych pozycji wymienionych
w przedmiarze,
c)  omyłki wynikające z działań arytmetycznych na liczbach.
Uwaga! Brak jakiejkolwiek pozycji z przedmiaru robót w złożonym przez Wykonawcę kosztorysie ofertowym nie będzie poprawiany i skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wyraża zgodę na poprawienie pomyłki polegającej na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty pod rygorem odrzucenia oferty.

IX. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień są:
a) w sprawach merytorycznych – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Lokalowej – Małgorzata Zdeb tel. 32 64 99 458, e-mail: mzdeb@siewierz.pl
b) w sprawach formalnych – Zastępca Kierownika Wydz. Rozwoju Inwestycji Funduszy
i Zamówień Publicznych –Agnieszka Dobrowolska tel.: 32 64 99 467, fax. 32 64 99 402, e-mail: adobrowolska@siewierz.pl

X. Istotne dla wnioskodawcy postanowienia umowy:
Formularz umowy, która zostanie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 5. Wzór umowy jest wiążący i  nie podlega negocjacjom. Wykonawca akceptuje postanowienia umowne składając oświadczenie na formularzu oferty –  załącznik nr 1.

XI.  Termin ważności oferty:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

XII. Kryterium wyboru ofert:
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium ceny – 100 %.
Kopia aa

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Banaś


Zapytanie ofertowe z załącznikami ZIP 3.14 MB POBRAŃ: 61 POBIERZ
Zmiana treści zapytania ofertowego PDF 228.58 KB POBRAŃ: 84 POBIERZ
Zawiadomienie o unieważnieniu PDF 260.56 KB POBRAŃ: 85 POBIERZBudżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 28291822
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.