KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 16°C
Pręd. wiatru: 4 km/h
Ciśnienie: 1014 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
HARMONOGRAMY ZAJĘĆ WAKACYJNYCH W GMINIE SIEWIERZ

Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży na okres wakacji. W programie znajdują się m.in. zajęcia sportowe, plastyczne i edukacyjne prowadzone pod opieką instruktorów. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramami zajęć w poszczególnych placówkach i zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w zajęciach!

< SIERPIEŃ 2020 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Data rozpoczęcia: 2020-07-03 08:00
Data zakończenia: 2020-08-31 20:00
Lokalizacja wydarzenia:
MGCKSiT w Siewierzu
KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica

 
 

Siewierz, dnia 03 października 2017 r.
RIFZP-VII.271.27.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Gmina Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz
REGON: 276258227 NIP: 625-245-74-81
tel. 32 64 99 400 fax 32 64 99 402
e-mail: siewierz@siewierz.pl
www.siewierz.pl; bip.gmsiewierz.finn.pl

Adres do korespondencji:
Urząd Miasta i Gminy Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą:

Kompleksowa realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” placu zabaw w Warężynie

 
CPV: 45112723-9, 45111200-0, 45112710-5, 71220000-6

I. Przedmiot zamówienia:

1) Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw w Warężynie. Szczegółowy przedmiot zamówienia został opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym złącznik nr 7 do niniejszego zapytania i obejmuje w szczególności:
a) opracowanie inwentaryzacji stanu istniejącego,
b) opracowanie kompletnego projektu budowlanego,
c) uzyskanie niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym,
d) opracowanie kosztorysu inwestorskiego,
e) realizację kompletnych robót budowlano-montażowych,
f) pełnienie nadzoru autorskiego.
2) Dokumentacja projektowa powinna spełniać następujące warunki:
a) powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
b) dokumentacja w swojej treści określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia.
c) opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, oraz oświadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy placu zabaw.
3) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.
4) W ramach niniejszego zadania wykonawca winien wykonać roboty budowlane polegające w szczególności na:
a) Wykonaniu niezbędnych robót demontażowych oraz rozbiórkowych,
b) Wykonaniu niezbędnych robót ziemnych,
c) Wykonaniu nawierzchni bezpiecznych z poliuretanu, maty przerostowej i trawy,
d) Budowie placu zabaw dla dzieci od lat 4 z następującymi urządzeniami: • duży zestaw zabawowy z elementami zestawu integracyjnego, • karuzela, • huśtawka bocianie gniazdo, • zabawka na sprężynie tzw. kiwak, • piaskownica, • huśtawka wahadłowa podwójna.
e) Montażu elementów małej architektury: ławek z oparciem 2 szt, kosza na śmieci 1 szt, regulaminu placu zabaw 1 szt.
f) Montażu płotu panelowego z 2 furtkami, g) Remoncie i malowaniu odcinka istniejącego ogrodzenia prefabrykowanego (betonowego).
5) Wskazane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wielkości powierzchni oraz wymiary urządzeń zostały wskazane szacunkowo. Dopuszcza się zmiany ich wielkości o 10%. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się większe zmiany w wielkości powierzchni i wymiarów.
6) Wykonawca będzie zobowiązany ponadto do:
a) urządzenia i oznakowania terenu budowy oraz odpowiedniego jego zabezpieczenia i zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń bhp,
b) wykonania robót zabezpieczających i odtworzeniowych,
c) wykonania wszystkich robót towarzyszących, zgodnych z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i prawidłową technologią wykonywania robót,
d) wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i pomiarów na każde polecenie koordynatora zadania z ramienia Zamawiającego, w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót,
e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zadania urządzeń lub też istniejących sieci uzbrojenia terenu – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
f) zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających,
g) wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,
h) usuwania na bieżąco z terenu budowy zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
i) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,
j) przywrócenia terenu po wykonywanych robotach przynajmniej do stanu pierwotnego (chyba, że z uzgodnień szczególnych wynika większy zakres odtworzenia).
k) zapewnienia obsługi geodezyjnej w celu wytyczenia, bieżącej kontroli i inwentaryzacji oraz naniesienia wykonanych elementów na zasoby geodezyjne (inwentaryzacja powykonawcza),
l) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,
m) wykonania innych prac, niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
7) Zamawiający dokona zgłoszenia robót budowlanych i dostarczy Wykonawcy informację o braku sprzeciwu.
8) Do dnia podpisania umowy Wykonawca dostarczy kalkulację cenową obejmującą wszystkie koszty wykonania zamówienia.
9) Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, udzieli Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynoszącej minimum 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu oferty – Zał. Nr 1 do SIWZ.
10) Warunki płatności: wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo, przelewem na rachunek Wykonawcy. Faktura Wykonawcy za wykonane roboty zostanie zapłacona w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz oświadczenia podwykonawców i Wykonawcy o całkowitym rozliczeniu finansowym z podwykonawcami w ramach przedmiotowej inwestycji wraz z dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
11) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

II. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia do 20 grudnia 2017 r.

III. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych kopertach lub opakowaniach. Oferta powinna być oznakowana następująco:

„ZAPYTANIE OFERTOWE.
Kompleksowa realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” placu zabaw w Warężynie
Nie otwierać przed dniem 12 października 2017 r.”

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat (pok. nr 11) do dnia 12 października 2017 r. do godz. 10:00.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

IV. Opis sposobu przygotowywania ofert, forma składania dokumentów:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Oświadczenia składane są w oryginale. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami). Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj. wykażą:
a) należyte wykonanie, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw o wartości minimum 50 000 zł brutto każda,
b) dysponowanie minimum jednym kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
2. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiając nie przewiduje wykluczenia z powodu przesłanek z wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

VI. Informacja o dokumentach składających się na ofertę:

Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:
1. Formularz oferty wg zał. Nr 1,
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie w trybie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg zał. Nr 2,
4. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, wg Zał. nr 3,
5. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – wg Zał. Nr 4, z załączeniem:
6. Dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,
7. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg Zał. Nr 5.

VII. Podwykonawcy:

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
4. W przypadku zamiaru powierzenia zamówienia podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców w Formularzu oferty – Zał. Nr 1 do zapytania ofertowego.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i zaniechania jak za własne.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Ceną ofertową jest cena ryczałtowa brutto i powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy.
2. Zamawiający będzie poprawiał oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

IX. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Agnieszka Gajewska tel. 32 64 99 460, e-mail: agajewska@siewierz.pl
Agnieszka Góra tel.: 32 64 99 467, fax. 32 64 99 402, e-mail: agora@siewierz.pl

X. Istotne dla wnioskodawcy postanowienia umowy:

Formularz umowy, która zostanie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 6. Wykonawca akceptuje postanowienia umowne składając oświadczenie na formularzu oferty – załącznik nr 1.

XI. Termin ważności oferty:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. Kryterium wyboru ofert:

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium ceny – 100 %.


BURMISTRZ
mgr Zdzisław Banaś


Zapytanie ofertowe ZIP 433.77 KB POBRAŃ: 69 POBIERZ
Program funkcjonalno-użytkowy ZIP 14.96 MB POBRAŃ: 49 POBIERZ
Informacja o złożonych ofertach PDF 258.85 KB POBRAŃ: 62 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze oferty PDF 337.45 KB POBRAŃ: 67 POBIERZBudżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 28292385
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.