KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 18°C
Pręd. wiatru: 7 km/h
Ciśnienie: 1006 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
HARMONOGRAMY ZAJĘĆ WAKACYJNYCH W GMINIE SIEWIERZ

Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży na okres wakacji. W programie znajdują się m.in. zajęcia sportowe, plastyczne i edukacyjne prowadzone pod opieką instruktorów. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramami zajęć w poszczególnych placówkach i zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w zajęciach!

< SIERPIEŃ 2020 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Data rozpoczęcia: 2020-07-03 08:00
Data zakończenia: 2020-08-31 20:00
Lokalizacja wydarzenia:
MGCKSiT w Siewierzu
KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica

 
 

Nr sprawy: RIFZP-II.7013.5.2017                                                                                                                              

Siewierz, dnia 03 października 2017 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: 
Gmina Siewierz 
ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz 
REGON: 276258227, NIP: 6252457481 
tel. 32 64 99 400, fax. 32 64 99 402 
e-mail: siewierz@siewierz.pl 
www.siewierz.pl; bip.gmsiewierz.finn.pl 
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą: 

CZĘŚĆ I: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniakach", przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 
CZĘŚĆ II: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniakach", przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
CZĘŚĆ III: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji: "Przebudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniakach", przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

I. Przedmiot zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn.: Przebudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniakach i składa się z następujących, odrębnych części: 
CZĘŚĆ I: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
CZĘŚĆ II: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
CZĘŚĆ III: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
2. Wykonawca może złożyć ofertę obejmującą jedną lub więcej części przedmiotu zamówienia. 
3. Zakres pełnienia nadzoru wynikać będzie z dokumentacji przetargowej związanej z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na inwestycję pn. "Przebudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniakach", która zamieszczona została na stronie tut. Urzędu: http://www.siewierz.pl/1/przetarg/264/#menu i obejmuje między innymi:               
1) W ramach branży budowlanej, w szczególności:                   
a) roboty rozbiórkowe i demontażowe, w szczególności:                       
- rozbiórka pokrycia dachu i obróbek blacharskich,                       
- rozbiórka więźby dachu,                       
- rozbiórka konstrukcji murowych,                       
- demontaż stolarki - ślusarki zewnętrznej i wewnętrznej,                       
- demontaż stolarki drzwi wewnętrznych i okładzin drewnianych ścian,                       
- rozbiórki posadzek,                       
- wywóz gruzu i odpadów.                   
b) prace montażowe, w szczególności:                       
- uzupełnienie konstrukcji murowych i żelbetowych,                       
- konstrukcja drewniana dachu wraz z izolacją,                       
- pokrycie dachu i obróbki blacharskie,                       
- szpałdowanie kominów ponad dachem,                       
- podkonstrukcja syreny alarmowej,                       
- stolarka okien i ślusarka drzwi zewnętrznych,                       
- elewacje - ocieplenie,                       
- izolacja ścian fundamentowych i cokołu, opaska ze żwirku,                       
- roboty ziemne wraz z opaską ze żwirku,                       
- izolacja ścian fundamentowych i cokołu,                       
- zadaszenie wejścia,                       
- ściany działowe i sufit podwieszany z płyt GK,                       
- stolarka drzwi wewnętrznych,                       
- balustrady schodów - wewnętrzne,                       
- tynki i malowanie,                       
- posadzki,                       
- posadzka w garażu,                       
- posadzka klatki schodowej.                   
c) roboty inżynieryjne, w szczególności:                       
- roboty rozbiórkowe nawierzchni asfaltowej,                       
- nawierzchnia placu,                       
- połączenie nawierzchni istniejącej z projektowaną.                   
d) rusztowania.               
2) W ramach branży elektrycznej, w szczególności:                   
a) oprawy oświetleniowe,                   
b) osprzęt elektroenergetyczny - instalacja oświetleniowa,                   
c) osprzęt elektroenergetyczny - instalacja gniazd wtykowych,                   
d) przewody elektroenergetyczne,                   
e) przyciski sterujące p.-Poż,                     
f) tablice rozdzielcze,                   
g) materiały dodatkowe,                     
h) roboty demontażowe,                     
i) instalacja odgromowa.                
3) W ramach branży sanitarnej, w szczególności:                   
a) instalacja wodociągowa,                   
b) instalacja kanalizacji,                   
c) instalacja c.o.                   
d) instalacja wewnętrzna gazu. 
4. Pełnienie funkcji określonej w ust. 3 obejmować będzie wszystkie niezbędne czynności przewidziane zapisami ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. oraz wynikające z umowy z Generalnym Wykonawcą w/w robót budowlanych, a także ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na te roboty, uwzględniające zmiany w dokumentacji przetargowej, zawarte w odpowiedziach Zamawiającego na zapytania oferentów. 
5. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności: 
a) Sprawowanie nadzoru nad robotami budowlanymi, na który składa się m. in:     
- odbiory robót zanikowych i ulegających zakryciu,     
- kontrola wykonania robót zgodnie z przedmiotem zamówienia i harmonogramem realizacji,     
- sprawdzanie i zaopiniowanie przedstawionych przez Generalnego Wykonawcę metodologii robót, harmonogramów, planu BIOZ i przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiającemu,     
- udział w zatwierdzaniu protokołów finansowych, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz analizowanie i zatwierdzanie protokołów rozliczania z instytucją dofinansowującą,     
- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,     
- zapewnienie zgodności realizacji robót z dokumentacją, prawem budowlanym, uzgodnieniami oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi,
- zatwierdzanie w uzgodnieniu z Zamawiającym materiałów przewidzianych przez Wykonawcę zadania do wbudowania, kontrola atestów jakości, deklaracji  zgodności i certyfikatów,     
- monitorowanie postępu prac pod względem rzeczowym i finansowym,     
- bieżącej analizy wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie przygotowania i realizacji robót i zapewnienie spełnienia zawartych w nich wymagań,     
- przeprowadzanie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia stanu istniejącego z dokumentacją projektową i wymogami Zamawiającego,     
- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego,     
- uczestnictwo w naradach budowlanych i spotkaniach koordynacyjnych z udziałem Generalnego Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego,     
- koordynacja realizacji inwestycji zapewniająca brak kolizji sieci i instalacji podczas prowadzenia robót,     
- nadzór wykonywanych robót pod kątem zachowania należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,     
- sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Generalnego Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Generalnego Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad,     
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych  wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie     
- przeprowadzanie z Generalnym Wykonawcą odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających,     
- ocena i weryfikacja propozycji ewentualnych robót uzupełniających i dodatkowych,     
- niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Generalnego Wykonawcę o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,     
- uzgadnianie z Zamawiającym i Generalnym Wykonawcą wprowadzenia rozwiązań zamiennych przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
b) Udział w zakończeniu robót budowlanych, na który składa się m.in:     
- udział w odbiorach częściowych i końcowym inwestycji,     
- nadzór nad próbami i rozruchem oraz weryfikacja instrukcji obsługi wykonanych przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych w celu prawidłowego przejęcia ukończonych prac przez Zamawiającego,     
- sprawdzenie i akceptacja wyników wszystkich prób i rozruchów przy oddaniu do eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiającym,     
- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej.  c) Ponadto, właściwy inspektor nadzoru zobowiązany będzie do:     
- potwierdzenia swojej obecności na terenie budowy i dokonanych czynności stosownym zapisem w dzienniku budowy (w zakresie powierzonych poszczególnym Inspektorom nadzoru czynności). Inspektor zobowiązany będzie do obecności na budowie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego.
- stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego,     
- udzielenia informacji na żądanie Zamawiającego o stanie realizacji robót,     
- bieżącej analizy wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji i zapewnienie spełnienia zawartych w nich wymagań,     
- informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych oraz o podejmowanych działaniach  zapobiegawczych lub naprawczych,     
- nie ujawniania żadnych informacji, w tym poufnych i zastrzeżonych, związanych z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
- bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym, stała współpraca z Zamawiającym w celu koordynowania prawidłowego przebiegu prac oraz wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Powyższy katalog czynności ma charakter przykładowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany będzie do wykonania wszystkich przewidzianych prawem dla swojej funkcji czynności mających na celu bezusterkową realizację objętych nadzorem robót budowlanych. 
6. Na realizację zadania Zamawiający stara się o uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

II. Termin realizacji zamówienia: 
Funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego będzie pełniona w okresie trwania prac związanych z inwestycją, która przewidziana jest do dnia 15 czerwca 2018 r., aż do zakończenia czynności odbioru końcowego i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego inwestycji. 

III. Miejsce i termin składania ofert: 
1. Oferta Wykonawcy powinna przedstawiać odrębne ceny brutto za każdą z części zamówienia. Możliwe jest złożenie oferty na jedną bądź wszystkie części zamówienia. 
2. Oferty należy składać pisemnie w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Siewierz (pok. 11), faksem na numer (32) 64 99 402 bądź mailem na adres: agora@siewierz.pl do dnia 16 października 2017 r. do godz. 1000. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

IV. Istotne postanowienia umowne: 
1. Wynagrodzenie następować będzie w transzach miesięcznych w wysokości uzależnionej proporcjonalnie od wielkości przerobu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji, zatwierdzonym przez Zamawiającego. 
2. Płatność nastąpi przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury lub rachunku, poprzedzonej podpisanym protokołem potwierdzającym sprawowanie przedmiotowej funkcji. 
3. Obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy będzie kara umowna: 
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:     
- za nieusprawiedliwione przez Wykonawcę - inspektora nadzoru niestawiennictwo na trzech uzgodnionych spotkaniach koordynacyjnych, naradach lub  odbiorach w wysokości 3 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, oraz 0,5% za każde następne niestawiennictwo,     
- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto. 
b) Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy:     
- w przypadku opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu świadczenia zleconych funkcji wynoszącego co najmniej 10 dni,     
- w przypadku niestawiennictwa przez inspektora nadzoru na trzech następujących po sobie i uzgodnionych spotkaniach koordynacyjnych, naradach lub odbiorach.     
- w przypadku rażącego zaniedbania i zaniechań w pełnieniu obowiązków wynikających z umowy. 
c) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:     
- za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto. 
d) W przypadku opóźnienia płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. 
e) Z innych tytułów bądź, gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywistej wartości poniesionej szkody, Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego. 
f) W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie z wierzytelności przysługującej z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

V. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty następujących dokumentów: 
1. Oferta cenowa przedstawiająca cenę ryczałtową brutto zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania - formularz ofertowy. 
2. Odpowiednie dla danej części zamówienia dokumenty potwierdzające kwalifikacje uprawniające do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego, określone w pkt. I ust 1 niniejszego zapytania ofertowego wraz z aktualnym wpisem do właściwej izby inżynierów budownictwa. 

VI. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień w siedzibie Zamawiającego jest: 
Inspektor ds. budownictwa w Wydziale Rozwoju Inwestycji Funduszy i Zamówień Publicznych - Piotr Krasucki, tel. 32 64 99 471, e-mail: pkrasucki@siewierz.pl 

VII. Termin związania ofertą:  Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

VIII. Unieważnienie postępowania: 
Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. 

IX. Kryterium wyboru ofert: najniższa cena.


Zapytanie ofertowe - Inspektor Leśniaki PDF 2.50 MB POBRAŃ: 61 POBIERZ
Załącznik nr 1 DOC 32.50 KB POBRAŃ: 102 POBIERZ
Załącznik nr 2 DOC 36.50 KB POBRAŃ: 108 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze oferty PDF 285.56 KB POBRAŃ: 66 POBIERZBudżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 28146847
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.