KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 15°C
Pręd. wiatru: 7 km/h
Ciśnienie: 1014 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
HARMONOGRAMY ZAJĘĆ WAKACYJNYCH W GMINIE SIEWIERZ

Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży na okres wakacji. W programie znajdują się m.in. zajęcia sportowe, plastyczne i edukacyjne prowadzone pod opieką instruktorów. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramami zajęć w poszczególnych placówkach i zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w zajęciach!

< SIERPIEŃ 2020 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Data rozpoczęcia: 2020-07-03 08:00
Data zakończenia: 2020-08-31 20:00
Lokalizacja wydarzenia:
MGCKSiT w Siewierzu
KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica

 
 

Siewierz, dnia 13 października 2017 r.
RIFZP-VII.271.28.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
Gmina Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
REGON: 276258227, NIP: 625-245-74-81
tel. 32 64 99 400, fax 32 64 99 402
e-mail: siewierz@siewierz.pl
www.siewierz.pl; bip.gmsiewierz.finn.pl

Adres do korespondencji:
Urząd Miasta i Gminy Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą:
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla realizacji inwestycji budowy drogi gminnej łączącej Osiedle Zachód i Osiedle Jezioro z ulicą Bytomską w Siewierzu oraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji
 
CPV: 71320000-7, 71248000-8


I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeń i innych decyzji niezbędnych dla realizacji inwestycji budowy drogi gminnej łączącej Osiedle Zachód i Osiedle Jezioro z ulicą Bytomską w Siewierzu wraz z budową oświetlenia, odwodnienia, kanału technologicznego, budową sieci wodociągowej oraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji. Poglądowy zakres obszaru opracowania został zaznaczony na Załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego zapytania.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie w szczególności: a) jezdni asfaltobetonowej wraz z chodnikiem i podbudowami i osobną dwukierunkową ścieżką rowerową, b) budowy skrzyżowań (włączeń) tej drogi z drogami przyległymi, c) oświetlenia na całym zakresie opracowania w technologii LED, d) odwodnienia (w tym kanalizacji deszczowej) dla pełnego zakresu opracowania, e) kanału technologicznego, f) sieci wodociągowej, g) usunięcie kolizji projektowanej inwestycji z sieciami i inną infrastrukturą oraz drzewami, h) docelowej organizacji ruchu drogowego. wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę, lub zgłoszeń umożliwiających realizację projektowanej inwestycji oraz innych decyzji administracyjnych, zgód, pozwoleń, uzgodnień i warunków niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji objętej projektem.
3. Projekt ma dostosowywać nowobudowaną drogę do warunków technicznych drogi gminnej klasy L – określonych w: a) Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, oraz b) w instrukcji oceny przez komisję wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
4. Granice obszaru opracowania zostały zaznaczone na Załączniku graficznym i obejmują: działki o numerach ewidencyjnych 2467, 2468 położone w obrębie 0001 Siewierz oraz skrzyżowania z drogami przyległymi – ul. Bytomską (działka w ciągu drogi: 2160/2 – własność Skarbu Państwa) oraz drogą prowadzącą od ul. Parkowej do cmentarza (działka w ciągu drogi: 2200).
5. Wykonawca po uzyskaniu mapy do celów projektowych a przed przystąpieniem do projektowania przeprowadzi konsultacje z właściwymi zarządcami sieci, dróg, cieków i odbiorników wodnych, rowów i urządzeń melioracyjnych itp.
6. W ramach przedmiotu zamówienia, przed przystąpieniem do zaawansowanej fazy projektowej należy zinwentaryzować wszelkie kolizje sieci i infrastruktury z przedmiotową inwestycją, w zakresie objętym opracowaniem, celem zaprojektowania niezbędnej jej przebudowy. Celem pozyskania przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew sporządzi on także inwentaryzację obejmującą drzewa i krzewy zlokalizowane w zakresie opracowania.
7. Wykonawca w niezbędnym zakresie zapewni wykonanie badań geologicznych i geotechnicznych celem oceny nośności gruntów oraz zwierciadła wody gruntowej.
8. W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować w szczególności drogę o nawierzchni asfaltobetonowej wraz z podbudową, chodnikiem, poboczami, oddzielną dwukierunkową ścieżką rowerową oraz przepustami w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego.
9. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zaprojektuje również skrzyżowania projektowanej drogi z drogami przyległymi – ulicą Bytomską (dz. 2160/2) oraz drogą prowadzącą od ul. Parkowej do cmentarza (dz. 2200).
10. Wykonawca zaprojektuje budowę nowych elementów małej architektury i zagospodarowania terenu wynikających z propozycji Wykonawcy, a także sugestii Zamawiającego. W ramach przedmiotu zamówienia należy przewidzieć również możliwość zaprojektowania przystanku z peronem – zgodnie z propozycją własną oraz sugestiami Zamawiającego.
11. W celu skoordynowania projektu drogi z zamierzeniami zarządców sieci: gazowej, wodociągowej, melioracyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej, Wykonawca uzyska niezbędne uzgodnienia i opinie w tym zakresie.
12. W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zaprojektuje sieć wodociągową – w uzgodnieniu z gestorem sieci. W ramach przedmiotu zamówienia należy przewidzieć możliwość zaprojektowania na całym odcinku projektowanej drogi wodociągu PE o średnicy 125 mm wraz z uzbrojeniem p.poż.
13. W projekcie należy przewidzieć również wolny pas o rozbieralnej nawierzchni celem umożliwienia budowy kanalizacji sanitarnej w przyszłości.
14. Ponadto Wykonawca zaprojektuje, w porozumieniu z gestorami sieci, przebudowę sieci napowietrznych i infrastruktury podziemnej wchodzących w kolizję z przedmiotową inwestycją lub wymagających naprawy lub wymiany zużytych elementów, tak aby dostosować ich lokalizację do zmienionego układu drogowego. Powyższe dotyczy każdej, występującej w granicach opracowania infrastruktury technicznej (w tym także wodnej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i innych).
15. Jeżeli zajdzie konieczność uzyskania warunków podłączenia mediów lub zmiany warunków przyznanych to Wykonawca na mocy pełnomocnictwa uzyska te dokumenty i zaprojektuje odpowiednie przyłącza.
16. Wykonawca zaprojektuje budowę odwodnienia (w tym także kanalizacji deszczowej) dla wszystkich elementów w zakresie opracowania oraz uzyska pozwolenia wodno-prawne wraz z operatami wodnoprawnymi.
17. Wykonawca zaprojektuje budowę kanału technologicznego, również rozbudowanego kanału technologicznego, na przykład w konstrukcji żelbetowej, umożliwiającej umieszczenie w nim (poza liniami telekomunikacyjnymi i energetycznymi) także urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
18. Wykonawca zaprojektuje niezależne oświetlenie drogi w technologii LED lub innej energooszczędnej z maksymalnym możliwym rozstawem lamp.
19. Wykonawca zaprojektuje docelową organizację ruchu drogowego w zakresie opracowania i zobowiązany będzie do dokonania uzgodnień i uzyskania zatwierdzeń.
20. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę lub innych decyzji lub zgłoszeń z brakiem sprzeciwu odpowiedniego organu do realizacji robót budowlanych umożliwiających realizację inwestycji.
21. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przed przystąpieniem do zaawansowanej fazy projektowej przedstawi Zamawiającemu wstępną koncepcję projektową do zatwierdzenia. Koncepcja oprócz wymogów Zamawiającego i identyfikacji potrzeb wynikających z inwentaryzacji stanu obiektu powinna zawierać także sugestie i opinie Wykonawcy wynikające z jego najlepszej wiedzy i doświadczenia. Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej koncepcji projektowej oraz do wykonania dokumentacji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje wstępną koncepcję projektową bądź wniesie do niej uwagi w terminie nie przekraczającym 3 tygodni od doręczenia. W razie przekroczenia tego terminu, termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony odpowiednio o okres zwłoki.
22. Przedmiot zamówienia powinien w szczególności zawierać: a) Wykonanie mapy do celów projektowych, b) Wykonanie i dostarczenie badań geodezyjnych i geotechnicznych c) Uzyskanie dokumentacji terenowo prawnej, d) Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów, e) Uzyskanie uzgodnień branżowych, f) Uzyskanie uzgodnień i zatwierdzeń dot. celowej organizacji ruchu drogowego, g) Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych wraz z operatami wodnoprawnymi, h) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew i krzewów, i) Uzyskanie ostatecznego pozwolenia budowę lub dokonanie zgłoszenia wykonywanych robót budowlanych z brakiem sprzeciwu odpowiedniego organu do realizacji robót budowlanych umożliwiające realizację inwestycji, j) Uzyskanie innych uzgodnień, warunków, decyzji, zgód, pozwoleń i opinii niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym także decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w razie konieczności: decyzji środowiskowej wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko, k) Wykonanie wstępnej koncepcji projektowej, l) Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wszystkich branż wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi. Należy sporządzić oddzielne kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż. Zamawiający zdecyduje o ewentualnych dalszych podziałach. m) Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. n) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, o) Wykonanie wszystkich innych opracowań wynikłych w trakcie prac projektowych, niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania zlecenia wynikających z przepisów prawa obowiązujących na każdym etapie trwania zleconych prac.
23. Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych projektem. Pełnienie nadzoru autorskiego powinno w szczególności obejmować: a) stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z projektem, b) usuwanie wad i uszczegółowienie projektu technicznego w trakcie realizacji robót budowlanych na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, c) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, d) udział w naradach technicznych, e) udział w odbiorze poszczególnych etapów robót budowlanych potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy oraz w odbiorze końcowym inwestycji, f) zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.
24. Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania w terminie niezwłocznym propozycji odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące przedmiotowej dokumentacji projektowej, w trakcie przyszłego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty objęte przedmiotową dokumentacją.
25. Zamawiający będzie starał się pozyskać dofinansowanie na zadanie objęte przedmiotowym projektem ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. W związku z powyższym Wykonawcę obowiązują wytyczne w ramach w/w programu. Wszystkie przyjęte parametry projektu powinny odpowiadać kryteriom oceny wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 tak aby zapewnić Gminie Siewierz jak największą możliwą do zdobycia liczbę punktów.
26. Opracowana dokumentacja ma uwzględniać przepisy dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych.
27. Pozostałe warunki zlecenia: 1) Przed złożeniem oferty Wykonawcy umożliwia się wizję w terenie. 2) Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji projektu oraz wykonać dokumentację zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje wstępną wersję projektu bądź wniesie do niego uwagi w terminie nieprzekraczającym 3 tygodni od doręczenia. W razie przekroczenia tego terminu, termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony odpowiednio o okres zwłoki. 3) Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu w 5 egzemplarzach. Kosztorys inwestorski będzie sporządzony w 6 egzemplarzach (3 w wersji uproszczonej 3 w wersji szczegółowej). Dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz inne opracowania stanowiące przedmiot zamówienia będą przekazane Zamawiającemu także w formie cyfrowej, a kosztorysy również w wersji edytowalnej. 4) Przedmiary i Kosztorysy Inwestorskie będą wykonane w podziale branżowym oraz obszarowym dla zakresów ustalonych przez Zamawiającego. 5) W rozwiązaniach projektowych należy wziąć pod uwagę zastosowanie odpowiednich, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie materiałów i technologii. 6) W dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót niedopuszczalne jest używanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Materiały należy wskazywać poprzez szczegółowe opisanie ich parametrów, bez określania konkretnej nazwy, w taki sposób by można było dokonać wyboru z co najmniej 3 producentów dostępnych na rynku. W szczególnych przypadkach, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką zadania i nie można opisać materiału, usługi lub procesu za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, wskazaniu konkretnego producenta muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny” wraz z opisem równoważności. 7) Przedmiot zamówienia należy wykonać z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 29 – 30b ustawy Prawo zamówień publicznych. 8) Dokumentację projektową należy przygotować pod kątem zgodności z wymaganiami przepisów BHP i przeciwpożarowych, poprzez dostosowanie elementów tak, aby były zgodne z tymi przepisami oraz zaprojektowanie odpowiednich wymaganych oznakowań. 9) W przypadku konieczności uaktualnienia kosztorysów inwestorskich Wykonawca w terminie 7 dni dostosuje je do aktualnej bazy cenowej na każde polecenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie w razie potrzeby dwa razy uaktualnić kosztorysy w ramach wynagrodzenia umownego, każda kolejne aktualizacja będzie przedmiotem odrębnego zlecenia. 10) Przedmiot zamówienia w tym kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z aktualnym stanem prawnym. 11) Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w celu bezproblemowej realizacji zadania. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w naradach koordynacyjnych w terminach uzgodnionych wspólnie z Zamawiającym oraz do prezentacji Zamawiającemu postępu prac na każde wezwanie Zamawiającego. 12) Przedmiot zamówienia obejmuje również przekazanie praw autorskich w zakresie niniejszej dokumentacji projektowej, w tym praw autorskich zależnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej. Pola eksploatacji określono we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6.
28. Płatność odbywać się będzie częściowo, transzami według warunków opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejsze4go zapytania. Faktury Wykonawcy za wykonane roboty zostaną zapłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktur. Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru częściowego lub końcowego robót podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz oświadczenia podwykonawców i Wykonawcy o całkowitym rozliczeniu finansowym z podwykonawcami w ramach przedmiotowej inwestycji wraz z dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
29. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane usługi wynoszącej 72 miesiące, liczonej od dnia dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.
30. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

II. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia do 31 sierpnia 2018 r.

III. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych kopertach lub opakowaniach.
Oferta powinna być oznakowana następująco:
„ZAPYTANIE OFERTOWE.
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla realizacji inwestycji budowy drogi gminnej łączącej Osiedle Zachód i Osiedle Jezioro z ulicą Bytomską w Siewierzu oraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji
Nie otwierać przed dniem 10 listopada 2017 r.”

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat (pok. nr 11) do dnia 10 listopada 2017 r. do godz. 10:00.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

IV. Opis sposobu przygotowywania ofert, forma składania dokumentów:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Oświadczenia składane są w oryginale. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami). Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj. wykażą:
a) Należyte wykonanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa projekty budowlane budowy lub przebudowy drogi o długości minimum 200 m każda.
Uwagi:
1. Projekt budowlany w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) zatwierdzony decyzją o pozwoleniu na budowe lub zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej.
2. W przypadku projektu przebudowy lub rozbudowy drogi należy wykazać, że nowozaprojektowany odcinek przebudowy lub rozbudowy drogi spełnia warunek minimum 200 m długości.

b) Dysponowanie minimum jednym projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej branży drogowej albo w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawniającej do projektowania dróg.
2. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiając nie przewiduje wykluczenia z powodu przesłanek z wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

VI. Informacja o dokumentach składających się na ofertę

Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:
1. Formularz oferty wg zał. Nr 1,
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie w trybie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg zał. Nr 2,
4. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, wg Zał. nr 3,
5. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane – wg Zał. Nr 4 oraz załączeniem:
6. Dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
UWAGA:
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

7. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg Zał. Nr 5.

VII. Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
4. W przypadku zamiaru powierzenia zamówienia podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców w Formularzu oferty – Zał. Nr 1 do zapytania ofertowego.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i zaniechania jak za własne.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Ceną ofertową jest cena ryczałtowa brutto i powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie. Cena powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia określony w niniejszym zapytaniu i na załączniku graficznym.
2. Zamawiający będzie poprawiał oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

IX. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Agnieszka Dobrowolska tel.: 32 64 99 467, e-mail: adobrowolska@siewierz.pl
Paulina Nowak tel. 32 64 99 671, e-mail: pnowak@siewierz.pl

X. Istotne dla wnioskodawcy postanowienia umowy

Formularz umowy, która zostanie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 6. Wykonawca akceptuje postanowienia umowne składając oświadczenie na formularzu oferty – załącznik nr 1.

XI. Termin ważności oferty

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. Kryterium wyboru ofert

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium ceny – 100 %.

XIII. Przewidywane zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w szczególności w następującym zakresie: 1) Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy (aneks terminowy) może nastąpić w następujących przypadkach: a) nie wynikające z winy Wykonawcy i niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy zdarzenia t.j. wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może zostać wydłużony o czas trwania w/w okoliczności, b) niezawinione przez Wykonawcę opóźnienia ze strony organów w wydawaniu uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, konieczność dokonania zmian w dokumentacji w trakcie projektowania w przypadku wniesienia uwag przez mieszkańców gestorów sieci bądź inne podmioty, zmiany w przepisach prawnych powodujące konieczność pozyskania nieprzewidzianych wcześniej uzgodnień, opinii i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji inwestycji – termin wykonania przedmiotu umowy może zostać wydłużony o okres zwłoki organu, c) wydłużające się czynności geodezyjne z powodów niezależnych od Wykonawcy – termin wykonania przedmiotu umowy może zostać wydłużony o czas trwania w/w okoliczności, d) przekroczenie przez Zamawiającego terminu 3 tygodni na zaakceptowanie wstępnej wersji projektu bądź wniesienia do niego uwag po tym terminie – termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony odpowiednio o okres zwłoki Zamawiającego. e) wystąpienie prac projektowych dodatkowych, niezbędnych do realizacji zakresu podstawowego – termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony o czas niezbędny na wykonanie prac dodatkowych. 2) Inne zmiany w przedmiocie umowy, w tym mogące skutkować zmianą wynagrodzenia i/lub terminu: a) zmiany w zakresie przedmiotu umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa, b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na zmiany technologiczne w zakresie robót budowlanych, c) konieczność wprowadzenia do zakresu przedmiotu umowy ewentualnych opracowań dodatkowych lub zamiennych, w szczególności wynikających z zaistniałych na etapie projektowania nieprzewidzianych uwarunkowań technicznych, formalno-prawnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, d) inne uzasadnione zmiany korzystne dla Zamawiającego. 3) Konieczność wyjaśnienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie umowy z celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 4) Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska, itp. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień w zakresie nie mniejszym niż wymagane w niniejszym zapytaniu. 5) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku gdy poniższe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę: a) zmiana stawki podatku od towarów i usług, z tym, że kwota brutto wynagrodzenia należna Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu, a ewentualna zmiana będzie dotyczyła stawki podatku i kwoty netto wynagrodzenia, b) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w lit. b i c będzie polegała na zmianie wynagrodzenia Wykonawcy o wartość równą dodatkowym (lub obniżonym) kosztom, które Wykonawca poniesie (zaoszczędzi) w związku ze zmianą w/w regulacji prawnych. Przedmiotowa zmiana obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym obowiązywać będą zmienione przepisy. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentacji księgowej uzasadniającej różnicę obu kosztów. 2. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi opis propozycji zmiany, w tym wpływ na termin wykonania zamówienia oraz uzasadnienie zmiany.

 
BURMISTRZ
mgr Zdzisław Banaś


Zapytanie ofertowe z załącznikami ZIP 4.41 MB POBRAŃ: 51 POBIERZ
Odpowiedzi na zapytania 24.10.2017 PDF 1,013.79 KB POBRAŃ: 67 POBIERZ
Informacja o złożonych ofertach 10.11.2017 PDF 327.30 KB POBRAŃ: 64 POBIERZ
Informacja o wyborze oferty PDF 460.84 KB POBRAŃ: 64 POBIERZBudżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 28292177
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.