KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 15°C
Pręd. wiatru: 7 km/h
Ciśnienie: 1014 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
HARMONOGRAMY ZAJĘĆ WAKACYJNYCH W GMINIE SIEWIERZ

Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży na okres wakacji. W programie znajdują się m.in. zajęcia sportowe, plastyczne i edukacyjne prowadzone pod opieką instruktorów. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramami zajęć w poszczególnych placówkach i zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w zajęciach!

< SIERPIEŃ 2020 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Data rozpoczęcia: 2020-07-03 08:00
Data zakończenia: 2020-08-31 20:00
Lokalizacja wydarzenia:
MGCKSiT w Siewierzu
KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica

 
 

      Siewierz, dnia 20.11.2017 r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
Gmina Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
REGON: 276258227
NIP: 625-245-74-81
tel. 32 64 99 400 fax 32 64 99 402
e-mail: siewierz@siewierz.pl 
www.siewierz.pl bip.siewierz.pl
 
 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą:

 „Zakup materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy Siewierz”

I.  Przedmiot zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy Siewierz. Szczegółowy wykaz ilościowy oraz jakościowy materiałów będących przedmiotem dostawy został określony w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.
 
II.  Termin realizacji zamówienia:
 
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.
Artykuły biurowe  dostarczane będą zgodnie z zamówieniami cząstkowymi składanymi w miarę potrzeb przez Zamawiającego według cen jednostkowych określonych w ofercie Dostawcy, do siedziby Zamawiającego w terminie do 2 dni od przyjęcia zamówienia. Dostawy będą odbywały się szacunkowo 1 – 2 razy w miesiącu, przez okres realizacji umowy.
 
III. Miejsce i termin składania ofert:
 
Oferty należy składać w jednej z następujących form: pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Siewierz (pok. 11), pocztą tradycyjną, faxem na nr 32 64 99 402 lub
e-mail’em: siewierz@siewierz.pl. do dnia 24 listopada 2018 r. do godziny 15:00
 
IV. Informacja o  dokumentach składających się na ofertę:
 
Wykonawca  ma obowiązek przedłożenia  w ofercie następujących dokumentów:
  1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik  nr 1 do niniejszego zapytania.
Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę (y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie w trybie art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  1. Specyfikacja rzeczowo – ilościowa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, którą należy uzupełnić poprzez podanie:
          a) cen jednostkowych (brutto) dla poszczególnych produktów,
b) wartości cenowej brutto za określoną w wykazie liczbę sztuk poszczególnych        materiałów biurowych. Wartość cenowa powinna być wynikiem pomnożenia szacunkowej ilości  materiałów określonych przez Zamawiającego przez cenę jednostkową  podaną przez Wykonawcę
 c) łącznej sumy wszystkich wyliczonych wartości za określoną w wykazie liczbę sztuk   poszczególnych produktów.
 
VI. Opis sposobu obliczenia ceny:
 
  1. Wykonawca przedstawi w ofercie w zapisie liczbowym i słownie cenę całkowitą brutto obejmującą sumę iloczynów cen jednostkowych i przewidywalnej ilości zakupu, wyliczone zgodnie ze specyfikacją rzeczowo-ilościową. Cena oferty ma być wyrażona w PLN.
  2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także koszty niezbędne do realizacji zamówienia tj. koszty dostawy przedmiotu umowy do Urzędu Miasta i Gminy Siewierz.
  3. Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi będą odrzucone.
  4. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny, względnie braku wiedzy na temat warunków realizacji zadania.
 
VII. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania  wyjaśnień  jest:
 
Karolina Struska, tel. 32 – 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
 
VIII. Istotne dla wnioskodawcy postanowienia umowy:
 
1. Zamawiający  zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania   sukcesywne  dostawy materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego, tj. Urzędu Miasta i Gminy Siewierz.
2. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany sukcesywnie, w miarę potrzeb  Zamawiającego przez okres realizacji umowy. Szczegółowy zakres każdorazowej dostawy obejmujący przedmiot oraz ilość dostawy  zostanie określony przez Zamawiającego w pisemnym (fax) lub telefonicznym zleceniu. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionego asortymentu w terminie 2 dni od  złożonego przez Zamawiającego zlecenia.
3. Dostawy przedmiotu umowy winny odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 800 do godz. 1400 od poniedziałku do piątku.
4. Towar dostarczany będzie na ryzyko Wykonawcy transportem gwarantującym zachowanie jego należytej jakości. Koszt dostawy materiałów do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 
5.Ilości zamawianych materiałów podane są w sposób szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zamówienia w zmniejszonych ilościach, całkowitej rezygnacji z dokonania zamówienia niektórych artykułów bądź zwiększenia ilości niektórych dostaw.
6.W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z parametrami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu lub dostarczenia przedmiotu wadliwego Wykonawca jest zobowiązany do jego wymiany w ciągu 2 dni od  zgłoszenia wadliwości przez Zamawiającego.
7.Wykonawca  zobowiązany jest do  stałego   współdziałania   z Zamawiającym, koordynującym całością dostaw objętych niniejszym zamówieniem.
 
IX. Termin ważności oferty:
 
30 dni od daty złożenia oferty
 
X. Kryterium wyboru ofert: Najniższa cena brutto – obliczona jako suma wszystkich pozycji wymienionych
  1. w specyfikacji rzeczowo – ilościowej stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania.
  2. Cena oferty powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
  3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  4. Podana cena nie stanowi ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy, a służy do porównania cen złożonych ofert. Cena, jaką zapłaci Zamawiający wybranemu Wykonawcy będzie wynikać z ilości faktycznie dostarczonych produktów w ramach realizowanego zamówienia podanych cen jednostkowych.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.


ZAPYTANIE BIUROWE 2018 PDF 344.56 KB POBRAŃ: 62 POBIERZ
ZAPYTANIE_BIUROWE_2018-zalacznik_1 DOCX 29.37 KB POBRAŃ: 101 POBIERZ
ZAPYTANIE BIUROWE 2018-zalacznik_2 DOCX 45.23 KB POBRAŃ: 100 POBIERZ
ZO-materiały_biurowe_wybór_oferty PDF 81.25 KB POBRAŃ: 89 POBIERZBudżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 28292025
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.