KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 21°C
Pręd. wiatru: 7 km/h
Ciśnienie: 1018 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
PLAN NA KINO

25 września 2020 r. Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu ponownie odwiedzi kino objazdowe PLAN NA KINO. Seanse wyświetlane będą na profesjonalnym sprzęcie projekcyjnym, w najwyższej jakości obrazu i dźwięku, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii W repertuarze Kina najnowsze Hity!!! 14:00 i 16:15 – „Scooby-Doo", 18:30 i 20:55– „Pętla"

< WRZESIEŃ 2020 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Data rozpoczęcia: 2020-09-25 14:00
Data zakończenia: 2020-09-25 22:00
Lokalizacja wydarzenia:
MGCKSiT w Siewierzu
KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica

 
 

    Siewierz, dnia 25 stycznia 2019 r.
RIFZP-VII.271.2.2019
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
Gmina Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
REGON: 276258227
NIP: 625-245-74-81
tel. 32 64 99 400, fax 32 64 99 402
e-mail: siewierz@siewierz.pl 
www.siewierz.pl; bip.siewierz.pl
 
Adres do korespondencji:
Urząd Miasta i Gminy Siewierz       
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej
30 000 Euro na zadanie pod nazwą:
 
Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej na ul. Podgródkowej w Dziewkach
 
CPV: 45316110-9, 45310000-3, 45311000-0, 45315300-1, 45315700-5
 
 1. Przedmiot zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie oświetlenia ulicznego drogi powiatowej na ul. Podgródkowej w Dziewkach.
 2. Przedmiot zamówienia został opisany w niniejszym zapytaniu ofertowym, projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w piśmie Starosty Będzińskiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych WA-Sie.6740.8.0009.2018.BM z dnia 09.10.2018 r.
 3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a)   budowa linii kablowej nN (sieć elektroenergetyczna do 1 kV). Linia kablowa powinna zostać wybudowana z użyciem kabla YAKY 4x16 mm2 oraz, równolegle z kablem, należy ułożyć bednarkę uziemiającą  FeZn 25x4 mm. Kabel zasilający należy połączyć, zgodnie z opisem w projekcie, do istniejącej sieci oświetlenia ulicznego, na istniejącym stanowisku słupowym nN na działce 646/2, przy posesji nr 55A,
b)   dostarczenie i zabudowanie siedmiu nowych słupowych stanowisk oświetleniowych. Stanowiska oświetleniowe należy wybudować w oparciu o słupy aluminiowe anodowane, w kolorze C-45 (INOX), o wysokości h=9 m, przystosowanych do podłączenia bednarki uziemiającej, osadzone na fundamentach prefabrykowanych,
z wysięgnikami aluminiowymi oraz z oprawami oświetleniowymi o mocy 72 W ze źródłami światła LED,
c)   uruchomienie oświetlenia ulicznego, wykonanie oznakowania (zgodnie z projektem oraz wytycznymi Zamawiającego) oraz wykonanie pozostałych zadań opisanych
w projekcie lub niezbędnych do prawidłowego wykonania i działania oświetlenia ulicznego oraz zachowania estetyki terenu.
 1. Wykonawca robót powinien uwzględnić w wycenie robót usługę geodezyjną, polegającą na wytyczeniu w terenie miejsca lokalizacji słupów oświetleniowych oraz, po zakończeniu robót ziemnych, wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, obejmującą położenie wybudowanej infrastruktury w terenie.
 2. Wykonawca będzie zobowiązany ponadto do:
 1. urządzenia i oznakowania terenu budowy oraz odpowiedniego jego zabezpieczenia
  i zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń bhp,
 2. wykonania robót zabezpieczających i odtworzeniowych,
 3. wykonania wszystkich robót towarzyszących, zgodnych z zapytaniem ofertowym, załącznikami i prawidłową technologią wykonywania robót,
 4. wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób
  i pomiarów na każde polecenie koordynatora zadania z ramienia Zamawiającego,
  w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót,
 5. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zadania urządzeń lub też istniejących sieci uzbrojenia terenu – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
 6. występowania z wnioskami o zajęcie pasa drogowego,
 7. zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających,
 8. wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,
 9. usuwania na bieżąco z terenu budowy zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
 10. uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, przywrócenia terenu po wykonywanych robotach przynajmniej do stanu pierwotnego (chyba, że z uzgodnień szczególnych wynika inny zakres odtworzenia),
 11. dokonania ewentualnych uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,
 12. wykonania innych prac, niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
 1. Niedopuszczalne jest składowanie materiałów budowlanych, sprzętu oraz inne korzystanie z działek prywatnych bez uprzedniego uzgodnienia z właścicielami nieruchomości warunków wejścia w teren prywatny.
 2. W trakcie robót Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić materiały do akceptacji koordynatorowi z ramienia Zamawiającego na co najmniej 10 dni przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem.
 3. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, udzieli Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynoszącej 36 miesięcy licząc od daty podpisani protokołu odbioru końcowego.
 4. Warunki płatności: wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo, przelewem na rachunek Wykonawcy. Faktura Wykonawcy za wykonane roboty zostanie zapłacona w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego robót podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego wraz z oświadczeniami Wykonawcy i podwykonawcy o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podwykonawców.
 5. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy w sporządzeniu oferty i wyliczeniu ceny ryczałtowej. Wykonawca powinien sprawdzić przedmiary z dokumentacją projektową na etapie przygotowania oferty i wycenić wszystkie prace określone w dokumentacji, w tym na rysunkach projektowych. W przypadku wykrycia na etapie przygotowywania oferty niezgodności pomiędzy dokumentacją, a przedmiarami, Wykonawca powinien zwrócić się na piśmie (faksem, drogą elektroniczną) do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie. Wykonawca powinien uwzględnić odpowiedzi Zamawiającego i odpowiednio je wycenić. W przypadku gdy Wykonawca nie uwzględni odpowiedzi Zamawiającego, ponosi ryzyko takiego działania i będzie zobowiązany do wykonania wszystkich prac wynikających z odpowiedzi w ramach ceny ryczałtowej. Do dnia podpisania umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy.
 6. Rozwiązania równoważne:
a) Jeżeli w zapytaniu ofertowym lub załącznikach użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego producenta lub wykonawcę, należy je traktować jako wskazane przykładowo. Ilekroć mowa jest o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system (typ, np.:..) taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z załączoną dokumentacją i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementówskładowych), charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), parametrów bezpieczeństwa użytkowania, standardów emisyjnych.
b) Wszystkie użyte znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w zapytaniu lub załącznikach.
c) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 1. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu koordynowania prawidłowego przebiegu realizacji przedmiotu zamówienia.
 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
 1. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia do 31 sierpnia 2019 r.
 
 1. Miejsce i termin składania ofert:
 
Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych kopertach lub opakowaniach. Oferta powinna być oznakowana następująco:
 
„ZAPYTANIE OFERTOWE
Wybudowanie oświetlenia ulicznego drogi powiatowej ul. Podgródkowej w Dziewkach
Nie otwierać przed dniem 18 lutego 2019 r.”
 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat (pok. nr 11) do dnia
18 lutego 2018 r. do godz. 1000.
 
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
 1. Opis sposobu przygotowywania ofert, forma składania dokumentów:
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 3. Oświadczenia składane są w oryginale. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj. wykażą:
  1. Należyte wykonanie, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu oświetlenia ulicznego o wartości tych robót nie mniejszej niż 30 000 złotych brutto każda.
  2. Dysponowanie: kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
 1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiając nie przewiduje wykluczenia z powodu przesłanek z wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
 
Oferta podmiotów występujących wspólnie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia  (np. w formie spółki cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami). Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wymagane jest, aby wymóg w zakresie wykonania minimum 3 usług geodezyjnych lub kartograficznych spełnił w całości co najmniej jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.
Oświadczenia wg załącznika 2 i 3 składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
 
Udział podmiotów trzecich:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku wiedzy i doświadczenia polega na zdolnościach technicznych podmiotu trzeciego, wymagane jest aby warunek w zakresie wykonania minimum 2 robót oświetleniowych spełnił w całości podmiot trzeci – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.
 1. Informacja o dokumentach składających się na ofertę
Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:
 1. Formularz oferty wg zał. nr 1,
 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie
  w trybie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg zał. nr 2,
 4. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, wg zał. nr 3,
 5. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – wg Zał. Nr 4, z załączeniem:
 6. Dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
  w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,
 7. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg Zał. Nr 5.
 1. Podwykonawcy
 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
 2. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.
 3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
  z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
 4. W przypadku zamiaru powierzenia zamówienia podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców
  w Formularzu oferty – Zał. Nr 1 do zapytania ofertowego.
 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i zaniechania jak za własne.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny
 
Ceną ofertową jest cena ryczałtowa brutto i powinna być podana w PLN cyfrowo
i słownie. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o zapytanie ofertowe i załączniki. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy w sporządzeniu oferty i wyliczeniu ceny ryczałtowej.
 
 1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
 
Agnieszka Dobrowolska tel.: 32 64 99 467, e-mail: adobrowolska@siewierz.pl
Zbigniew Wylężek tel. 32 64 99 459, e-mail: zwylezek@siewierz.pl
 
 1. Istotne dla wnioskodawcy postanowienia umowy
 
Formularz umowy, która zostanie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 6. Wykonawca akceptuje postanowienia umowne składając oświadczenie na formularzu oferty –  załącznik nr 1.
 
 1. Termin ważności oferty
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.
 
 1. Kryterium wyboru ofert
 
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium ceny – 100 %.
 
 1. Przewidywane zmiany umowy
 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w szczególności
  w następującym zakresie:
 1. Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy (aneks terminowy) może nastąpić w następujących przypadkach:
 1. nie wynikające z winy Wykonawcy i niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy zdarzenia t.j. wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może zostać wydłużony o czas trwania w/w okoliczności,
 2. wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Fakt ten musi być potwierdzony pisemnie przez koordynatora ze strony Zamawiającego – termin wykonania przedmiotu umowy może zostać wydłużony o czas trwania w/w warunków,
 3. zmiany w przepisach prawnych powodujące konieczność pozyskania nieprzewidzianych wcześniej uzgodnień, opinii i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może zostać wydłużony o okres niezbędny na pozyskanie w/w dokumentów lub dokonanie zmian,
 4. wydłużające się czynności geodezyjne lub kartograficzne z powodów niezależnych od Wykonawcy, takich jak np. niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające dokonywanie czynności w terenie – termin wykonania przedmiotu umowy może zostać wydłużony o czas trwania w/w okoliczności,
 5. zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków  technicznych lub terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń kolidujących z realizowanymi robotami, drzew, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, decyzji, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia / usunięcia kolizji,
 6. wystąpienie prac dodatkowych lub zamiennych wpływających na termin realizacji podstawowego zakresu zamówienia – termin może zostać wydłużony o czas niezbędny na wykonanie tych robot,
 7. wystąpienie niezawinionych przez Wykonawcę udokumentowanych opóźnień
  w dostawie materiałów do wbudowania lub urządzeń, spowodowanych niedostępnością na rynku (wycofanie z produkcji, zmiana obowiązującego prawa) lub pojawieniem się na rynku materiałów, urządzeń nowszej generacji – termin realizacji umowy może zostać przedłużony o czas trwania procedury akceptacji przez Zamawiającego nowych materiałów lub urządzeń,
 8. uzasadnionych zmian w sposobie wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla stron i prowadzą do nie gorszych niż zakładane funkcji lub rezultatów – termin może zostać wydłużony o czas niezbędny na wprowadzenie tych zmian,
 9. wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynikają
  z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez koordynatora ze strony Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę) – termin wykonania umowy może zostać przedłużony o czas wstrzymania robót.
 1. Konieczność wyjaśnienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych
  w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie umowy z celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.
 2. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska, itp. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień w zakresie nie mniejszym niż wymagane w zapytaniu.
 1. Do każdej propozycji zmiany wymagającej aneksu do umowy, inicjujący zmianę przedstawi opis propozycji zmiany, w tym wpływ na termin wykonania zamówienia oraz uzasadnienie zmiany.
 
 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 1. administratorem danych osobowych Pani/Pana przetwarzanych w Urzędzie Miasta
  i Gminy Siewierz jest Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz.
 2. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz: e-mail: iod@siewierz.pl
 3. dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednol. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz z dnia 13 stycznia 2017 r. stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 120.5.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz.
 4. odbiorcami danych osobowych Pani/Pana będą osoby lub podmioty, którym na podstawie odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo kontroli, jak również osoby lub podmioty, którym dane, po uprzednim ich zanonimizowaniu, zostaną udostępnione
  w oparciu o przepisy  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednol. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.)
 5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z terminami wskazanymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych Osobowych.
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych uniemożliwiają udzielenie zamówienia publicznego.
 7. w odniesieniu do danych osobowych Pani/Pana decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 8. Pani/Pan posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pana uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Panu nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pani/Pana jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
Uwagi:
*     skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.

**   prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
 
Zatwierdzam:
 
BURMISTRZ
mgr Zdzisław Banaś
 
 
 
 
 
Załączniki:
 1. Formularz oferty – zał. nr 1
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków – zał. nr 2
 3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – zał. nr 3
 4. Wykaz robót – zał. nr 4
 5. Wykaz osób – zał. nr 5
 6. Wzór umowy – zał. nr 6
 


Zapytanie ofertowe ZIP 114.69 KB POBRAŃ: 51 POBIERZ
Dokumentacja techniczna ZIP 43.94 MB POBRAŃ: 32 POBIERZ
Odpowiedź na zapytania 04.02.2019 PDF 660.67 KB POBRAŃ: 44 POBIERZ
Informacja ze złożonych ofert 18.02.2019 PDF 251.31 KB POBRAŃ: 60 POBIERZ
Informacja o wyborze oferty 18.02.2019 PDF 258.45 KB POBRAŃ: 37 POBIERZBudżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 28924918
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.