KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 23°C
Pręd. wiatru: 7 km/h
Ciśnienie: 1018 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
PLAN NA KINO

25 września 2020 r. Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu ponownie odwiedzi kino objazdowe PLAN NA KINO. Seanse wyświetlane będą na profesjonalnym sprzęcie projekcyjnym, w najwyższej jakości obrazu i dźwięku, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii W repertuarze Kina najnowsze Hity!!! 14:00 i 16:15 – „Scooby-Doo", 18:30 i 20:55– „Pętla"

< WRZESIEŃ 2020 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Data rozpoczęcia: 2020-09-25 14:00
Data zakończenia: 2020-09-25 22:00
Lokalizacja wydarzenia:
MGCKSiT w Siewierzu
KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica

 
 

Siewierz, dnia 12 lutego 2019 r.
RIFZP-VII.271.5.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Gmina Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
REGON: 276258227
NIP: 625-245-74-81
tel. 32 64 99 400, fax 32 64 99 402
e-mail: siewierz@siewierz.pl
www.siewierz.pl; bip.siewierz.pl

Adres do korespondencji:
Urząd Miasta i Gminy Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą:
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgłoszeń i innych decyzji niezbędnych dla realizacji inwestycji rozbudowy drogi gminnej na ul. Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych wraz z budową trasy rowerowej, ciągu pieszego, oświetlenia, odwodnienia – w tym kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, sieci wodociągowej oraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji

 
CPV: 71320000-7, 71248000-8

I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgłoszeń i innych decyzji niezbędnych dla realizacji inwestycji rozbudowy drogi gminnej na ul. Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych w Gminie Siewierz wraz z budową trasy rowerowej, ciągu pieszego, oświetlenia, odwodnienia – w tym kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, sieci wodociągowej oraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji. Poglądowy zakres obszaru opracowania został zaznaczony na Załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego zapytania.
2. Przedmiotem zamówienia jest w szczególności opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej na ulicy Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych, obejmującej zaprojektowanie w szczególności: 1) jezdni asfaltobetonowej, 2) chodnika i trasy rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego lub innego zagospodarowania pasa drogowego, wynikającego z konsultacji i decyzji Zamawiającego, 3) skrzyżowania tej drogi z drogą krajową DK86 oraz drogami przyległymi, 4) budowy placu do nawracania, 5) energooszczędnego oświetlenia ulicznego całego pasa drogowego (wraz z chodnikiem i trasą rowerową) lub oddzielnego oświetlenia ulicznego drogi wraz z chodnikiem i osobnego oświetlenia trasy rowerowej – zgodnie z decyzją Zamawiającego, 6) odwodnienia dla pełnego zakresu opracowania, w tym kanalizacji deszczowej, 7) kanału technologicznego, 8) nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami, 9) usunięcie kolizji projektowanej inwestycji z sieciami i inną infrastrukturą oraz drzewami, 10) docelowej organizacji ruchu drogowego, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgłoszeń i innych decyzji, zgód, pozwoleń, uzgodnień i warunków umożliwiających realizację projektowanej inwestycji, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji objętej projektem.
3. Projekt ma dostosowywać nowobudowaną drogę do warunków technicznych drogi gminnej klasy L – określonych w: Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje projekt podziału nieruchomości przyległych – w zakresie niezbędnym do zaprojektowania i realizacji inwestycji.
5. Obszar opracowania obejmuje w szczególności działki (i ich części): stanowiące własność Gminy Siewierz - o numerach ewidencyjnych 753/2, 770/1, 801/5, 752/5, 722, 717, 640, 800/1, 731, stanowiące własność Skarbu Państwa - o numerach ewidencyjnych 2649, 2609, 2608, 777/1, 777/2, 748/4, 721, 2646, 746/1, wraz z częściami działek przyległych, wydzielonych na etapie opracowania projektu podziału nieruchomości (w zakresie niezbędnym do zaprojektowania drogi wraz z infrastrukturą) – obręb: Wojkowice Kościelne. Przedmiot opracowania obejmuje zaprojektowanie drogi od skrzyżowania z drogą krajową nr 86 do końca działki ewidencyjnej nr 542/9, obręb: Wojkowice Kościelne. Poglądowe granice obszaru opracowania zostały zaznaczone na załączniku graficznym.
6. W ramach przedmiotu zamówienia, przed przystąpieniem do zaawansowanej fazy projektowej należy zinwentaryzować wszelkie kolizje sieci i infrastruktury, także infrastruktury podziemnej, z przedmiotową inwestycją, w zakresie objętym opracowaniem, celem zaprojektowania niezbędnej jej przebudowy. Celem pozyskania przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew sporządzi on także inwentaryzację obejmującą drzewa i krzewy zlokalizowane w zakresie opracowania oraz inwentaryzację zieleni objętych decyzją ZRID.
7. Wykonawca w niezbędnym zakresie zapewni wykonanie badań geologicznych i geotechnicznych celem oceny nośności gruntów oraz zwierciadła wody gruntowej.
8. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zaprojektuje w szczególności drogę o nawierzchni asfaltobetonowej, z osobnym chodnikiem i trasą rowerową (lub ciągiem pieszo jezdnym) ze zjazdami indywidualnymi i podbudową, poboczami, skarpami lub innym zagospodarowaniem pasa drogowego wynikającym z konsultacji i decyzji Zamawiającego.
9. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zaprojektuje również skrzyżowanie projektowanej drogi z drogą krajową nr 86, skrzyżowania z drogami przyległymi, w tym połączenie nowoprojektowanej ścieżki rowerowej ze ścieżką już istniejącą (wybudowaną na działkach nr 731 i 746/1 obręb: Wojkowice Kościelne) oraz plac do nawracania na końcu tej drogi.
10. W ramach przedmiotu Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia z właścicielami nieruchomości lokalizacji nowoprojektowanych i istniejących zjazdów z drogi publicznej oraz dojść do furtek. Szczególną uwagę należy zwrócić na dostosowanie wysokościowe projektowanych zjazdów i dojść.
11. Wykonawca zaprojektuje budowę nowych elementów małej architektury, dodatkowego zagospodarowania terenu i/lub pasa drogowego wynikających z konsultacji z mieszkańcami, propozycji Wykonawcy oraz sugestii Zamawiającego. Ostateczną decyzję o zaprojektowaniu tych elementów podejmie Zamawiający po przedstawieniu propozycji przez Wykonawcę.
12. Na etapie sporządzania koncepcji projektowej Wykonawca przeprowadzi spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami. Na spotkaniu Wykonawca przedstawi proponowane rozwiązania projektowe – min. 2 warianty koncepcyjne, po ustaleniu z Zamawiającym.
13. W celu skoordynowania projektu drogi z zamierzeniami zarządców sieci: gazowej, wodociągowej, melioracyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej i innych, Wykonawca uzyska niezbędne uzgodnienia i opinie w tym zakresie.
14. Wykonawca uzgodnieni dokumentację z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
15. W ramach przedmiotu zamówienia, w porozumieniu z gestorem sieci, Wykonawca zaprojektuje nową sieć wodociągową. Przyłącza sieci należy zaprojektować do istniejącej granicy własności, a w razie planowanego podziału – do granicy tego podziału.
16. W projekcie należy przewidzieć również wolny pas o rozbieralnej nawierzchni celem umożliwienia budowy kanalizacji sanitarnej w przyszłości.
17. Ponadto Wykonawca zaprojektuje, w porozumieniu z gestorami sieci, przebudowę sieci napowietrznych i infrastruktury podziemnej wchodzących w kolizję z przedmiotową inwestycją lub wymagających naprawy lub wymiany zużytych elementów, tak aby dostosować ich lokalizację do zmienionego układu drogowego. Powyższe dotyczy każdej, występującej w granicach opracowania infrastruktury technicznej (w tym także wodnej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i innych).
18. Jeżeli zajdzie konieczność uzyskania warunków podłączenia mediów lub zmiany warunków przyznanych to Wykonawca na mocy pełnomocnictwa uzyska te dokumenty i zaprojektuje odpowiednie przyłącza.
19. Wykonawca zaprojektuje budowę odwodnienia (w tym także kanalizacji deszczowej) dla wszystkich elementów w zakresie opracowania oraz uzyska pozwolenia wodno-prawne wraz z operatami wodnoprawnymi.
20. Wykonawca zaprojektuje budowę kanału technologicznego, również rozbudowanego kanału technologicznego, na przykład w konstrukcji żelbetowej, umożliwiającej umieszczenie w nim (poza liniami telekomunikacyjnymi i energetycznymi) także urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
21. Wykonawca zaprojektuje niezależne oświetlenie drogi w technologii LED lub innej energooszczędnej, z maksymalnym możliwym rozstawem lamp. Na etapie opracowywania koncepcji projektowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu alternatywne rozwiązania w zakresie możliwości budowy oświetlenia ulicznego, tj. energooszczędnego oświetlenia ulicznego całego pasa drogowego (wraz z chodnikiem i trasą rowerową) oraz oddzielnego oświetlenia ulicznego drogi wraz z chodnikiem i osobnego oświetlenia trasy rowerowej. Zamawiający podejmie decyzję o ostatecznym rozwiązaniu w zakresie oświetlenia ulicznego.
22. Wykonawca zaprojektuje docelową organizację ruchu drogowego w zakresie opracowania i zobowiązany będzie do dokonania uzgodnień i uzyskania zatwierdzeń. Docelowa organizacja ruchu powinna uwzględniać zachowanie istniejącego oznakowania trasy rowerowej, wykonanego w ramach zadania pn. „Promowanie niskoemisyjnego transportu publicznego w Gminie Siewierz poprzez budowę drogi rowerowej łączącej Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską” – z możliwością zmiany lokalizacji tych znaków.
23. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania ostatecznych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pozwoleń lub innych decyzji lub zgłoszeń z brakiem sprzeciwu odpowiedniego organu do realizacji robót budowlanych umożliwiających realizację inwestycji.
24. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przed przystąpieniem do zaawansowanej fazy projektowej przedstawi Zamawiającemu wstępną koncepcję projektową do zatwierdzenia. Koncepcja oprócz wymogów Zamawiającego i identyfikacji potrzeb wynikających z inwentaryzacji stanu obiektu powinna zawierać także sugestie i opinie Wykonawcy wynikające z jego najlepszej wiedzy i doświadczenia. Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej koncepcji projektowej oraz do wykonania dokumentacji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje wstępną koncepcję projektową bądź wniesie do niej uwagi w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od doręczenia. W razie przekroczenia tego terminu, termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony odpowiednio o okres zwłoki.
25. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia propozycji i uzgodnienia z Zamawiającym podziału nieruchomości. Zamawiający zaakceptuje wstępną propozycję podziału bądź wniesie do niej uwagi w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od doręczenia. Zamawiający dopuszcza podział i wykup działek jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
26. Przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej będącej przedmiotem tego wniosku. Zamawiający zaakceptuje tą dokumentację lub wniesie do niej uwagi w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od doręczenia.
27. Przedmiot zamówienia powinien w szczególności zawierać: a. Wykonanie mapy do celów projektowych, b. Wykonanie i dostarczenie badań geodezyjnych i geotechnicznych c. Uzyskanie dokumentacji terenowo prawnej, d. Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów, e. Uzyskanie uzgodnień branżowych, f. Uzyskanie uzgodnień i zatwierdzeń docelowej organizacji ruchu drogowego, g. Uzyskanie uzgodnień w sprawach p. poż., h. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych wraz z operatami wodnoprawnymi, i. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew, j. Uzyskanie ostatecznego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pozwoleń lub dokonanie zgłoszenia wykonywanych robót budowlanych z brakiem sprzeciwu odpowiedniego organu do realizacji robót budowlanych umożliwiające realizację inwestycji, k. Uzyskanie innych uzgodnień, warunków, decyzji, zgód, pozwoleń i opinii niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym także w razie konieczności: decyzji środowiskowej wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko, l. Wykonanie wstępnej koncepcji projektowej, w tym wariantowej koncepcji projektowej, m. Wykonanie projektów budowlanych i oddzielnie wykonawczych wszystkich branż wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi. Należy sporządzić oddzielne kosztorysy inwestorskie w podziale branżowym, obszarowym i infrastrukturalnym dla zakresów ustalonych przez Zamawiającego. Zamawiający zdecyduje o ewentualnych dalszych podziałach. Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. n. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, o. Wykonanie wszystkich innych opracowań wynikłych w trakcie prac projektowych, niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania zlecenia wynikających z przepisów prawa obowiązujących na każdym etapie trwania zleconych prac.
28. Pełnienie nadzoru autorskiego powinno w szczególności obejmować: 1) Stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z projektem, 2) Usuwanie wad i uszczegółowienie projektu technicznego w trakcie realizacji robót budowlanych na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 3) Uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 4) Udział w naradach technicznych, 5) Udział w odbiorze poszczególnych etapów robót budowlanych potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy oraz w odbiorze końcowym inwestycji, 6) Zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.
29. Pozostałe warunki zamówienia: 1) Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizję w terenie. 2) Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji projektu oraz wykonać dokumentację zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje wstępną wersję projektu bądź wniesie do niego uwagi w terminie nieprzekraczającym 2 tygodniu od doręczenia. W razie przekroczenia tego terminu, termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony odpowiednio o okres zwłoki. 3) Opracowana dokumentacja ma zawierać przepisy i rozwiązania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych. 4) Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu w 5 egzemplarzach. Kosztorys inwestorski będzie sporządzony w 6 egzemplarzach (3 w wersji uproszczonej i 3 w wersji szczegółowej). Dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz inne opracowania stanowiące przedmiot zamówienia będą przekazane Zamawiającemu także w formie cyfrowej, a kosztorysy również w wersji edytowalnej. 5) Przedmiary i Kosztorysy Inwestorskie będą wykonane w podziale branżowym, obszarowym oraz infrastrukturalnym dla zakresów ustalonych przez Zamawiającego. 6) W rozwiązaniach projektowych należy wziąć pod uwagę zastosowanie odpowiednich, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie materiałów i technologii. 7) W dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót niedopuszczalne jest używanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Materiały należy wskazywać poprzez szczegółowe opisanie ich parametrów, bez określania konkretnej nazwy, w taki sposób by można było dokonać wyboru z co najmniej 3 producentów dostępnych na rynku – wraz z opracowaną dokumentacją konieczne będzie dostarczenie stosownego oświadczenia. Projektant zobowiązany będzie do wskazania co najmniej 3 producentów zawartych w dokumentacji materiałów na każde wezwanie Zamawiającego, w szczególności na etapie postępowania przetargowego wyboru Generalnego Wykonawcy oraz realizacji inwestycji. W szczególnych przypadkach, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką zadania i nie można opisać materiału, usługi lub procesu za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, wskazaniu konkretnego producenta muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny” wraz z opisem równoważności. 8) Przedmiot zamówienia należy wykonać z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 29 – 30b ustawy Prawo zamówień publicznych. 9) Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia oraz udzielania niezbędnych wyjaśnień w czasie trwania procedury przetargowej wyboru Generalnego Wykonawcy. 10) Dokumentację projektową należy przygotować pod kątem zgodności z wymaganiami przepisów BHP i przeciwpożarowych, poprzez dostosowanie elementów tak, aby były zgodne z tymi przepisami oraz zaprojektowanie odpowiednich wymaganych oznakowań. 11) W przypadku konieczności uaktualnienia kosztorysów inwestorskich Wykonawca w terminie 7 dni, dostosuje je do aktualnej bazy cenowej na każde polecenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie w razie potrzeby dwa razy uaktualnić kosztorysy nieodpłatnie, każda kolejne aktualizacja będzie przedmiotem odrębnego zlecenia. 12) Przedmiot zamówienia w tym kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z aktualnym stanem prawnym. 13) Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w celu bezproblemowej realizacji zadania. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w naradach koordynacyjnych w terminach uzgodnionych wspólnie z Zamawiającym oraz do prezentacji Zamawiającemu postępu prac na każde wezwanie Zamawiającego.
30. Przedmiot zamówienia obejmuje również przekazanie praw autorskich w zakresie niniejszej dokumentacji projektowej, w tym praw autorskich zależnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej. Pola eksploatacji określono we wzorze umowy – Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania.
31. Gmina Siewierz planuje pozyskać dofinansowanie na realizację inwestycji budowy trasy rowerowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Dokumentacja projektowa powinna odpowiadać wymaganiom stawianym przez instytucję dofinansowującą: zarówno w kwestii rozwiązań projektowych, jak i zapisów i oznakowania tej dokumentacji. Przewiduje się również możliwość aplikowania o środki zewnętrzne dla projektowanej drogi w ramach innych programów.
32. Płatność odbywać się będzie częściowo, transzami według warunków opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania. Faktury Wykonawcy za wykonane roboty zostaną zapłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktur. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru częściowego lub końcowego robót podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego.
33. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane usługi wynoszącej 72 miesiące, liczonej od dnia dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.

II. Termin realizacji zamówienia:
Terminy realizacji zamówienia: do 15 października 2019 r.
przy czym do 31 lipca 2019 r. Wykonawca musi złożyć wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i/lub wniosku zgłoszenia realizacji robót budowlanych i innych decyzji umożliwiających realizację inwestycji.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj. wykażą:
a) Należyte wykonanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch projektów budowlanych budowy lub przebudowy drogi o długości minimum 800 m każda.
Uwagi: 1. Projekt budowlany zatwierdzony decyzją o pozwoleniu na budowe lub zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej lub objety informacją o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia robot budowlanych,
2. W przypadku projektu przebudowy lub rozbudowy drogi należy wykazać, że nowozaprojektowany odcinek przebudowy lub rozbudowy drogi spełnia warunek minimum 800 m długości.

b) Dysponowanie minimum jednym projektantem posiadającym minimum 3-letnie doświadczenie w projektowaniu dróg, posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej branży drogowej albo w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawniającej do projektowania dróg.
2. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiając nie przewiduje wykluczenia z powodu przesłanek z wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

IV. Informacja o dokumentach składających się na ofertę
Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:
1. Formularz oferty wg zał. nr 1,
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie w trybie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg zał. nr 2,
4. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, wg zał. nr 3,
5. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane – wg zał. nr 4 oraz załączeniem:
6. Dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
UWAGA: Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
7. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg Zał. Nr 5.
Jeżeli Wykonawca, który złożył najwyżej ocenioną ofertę nie załączył do oferty wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 2 – 7, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów.

V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1) W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy innych ustaw lub rozporządzeń wykonawczych wymagają szczególnej formy dla danego dokumentu, Wykonawca musi zastosować tą formę. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do Zamawiającego:
a) drogą elektroniczną na e-mail: siewierz@siewierz.pl,
b) pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz.
3) Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4) Wykonawca może zwrócić się na piśmie (faksem, drogą elektroniczną) do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zapytania ofertowego. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przez upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego www.siewierz.pl
5) Ze strony Zamawiającego pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Agnieszka Dobrowolska, tel.: 32 64 99 467.

VI. Opis sposobu przygotowywania ofert, forma składania dokumentów:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3. Oświadczenia składane są w oryginale. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami). Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

VII. Termin ważności oferty
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych kopertach lub opakowaniach. Oferta powinna być oznakowana następująco:
 
„ZAPYTANIE OFERTOWE
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi gminnej na ul. Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych
Nie otwierać przed dniem 28 lutego 2019 r.”

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat (pok. nr 11) do dnia 28 lutego 2019 r. do godz. 10:00.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
Oferty są jawne od chwili ich otwarcia przez Zamawiającego. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy i adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, gwarancji i warunków płatności. Oferty można składać osobiście, przez posłańca lub przesyłać pocztą za potwierdzeniem odbioru. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wyda poświadczenie złożenia oferty. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona przez Wykonawcę po terminie.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Ceną ofertową jest cena ryczałtowa brutto i powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie. Cena powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia określony w niniejszym zapytaniu i na załączniku graficznym.
2. Zamawiający będzie poprawiał oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

X. Kryterium wyboru ofert
Kryterium oceny ofert:
Cena – 100 %

XI. Informacja na temat składania ofert częściowych i wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

XII. Istotne dla wnioskodawcy postanowienia umowy
Formularz umowy, która zostanie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 6. Wykonawca akceptuje postanowienia umowne składając oświadczenie na formularzu oferty – załącznik nr 1.

XIII. Przewidywane zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w szczególności w następującym zakresie: 1) Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy (aneks terminowy) może nastąpić w następujących przypadkach: a) nie wynikające z winy Wykonawcy i niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy zdarzenia t.j. wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może zostać wydłużony o czas trwania w/w okoliczności, b) niezawinione przez Wykonawcę opóźnienia ze strony organów w wydawaniu uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, konieczność dokonania zmian w dokumentacji w trakcie projektowania w przypadku wniesienia uwag przez mieszkańców gestorów sieci bądź inne podmioty, zmiany w przepisach prawnych powodujące konieczność pozyskania nieprzewidzianych wcześniej uzgodnień, opinii i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji inwestycji – termin wykonania przedmiotu umowy może zostać wydłużony o okres zwłoki organu, c) wydłużające się czynności geodezyjne z powodów niezależnych od Wykonawcy – termin wykonania przedmiotu umowy może zostać wydłużony o czas trwania w/w okoliczności, d) przekroczenie przez Zamawiającego terminu 2 tygodni na zaakceptowanie wstępnej wersji koncepcji lub projektu bądź wniesienia do niego uwag po tym terminie – termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony odpowiednio o okres zwłoki Zamawiającego. e) wystąpienie prac projektowych dodatkowych, niezbędnych do realizacji zakresu podstawowego – termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony o czas niezbędny na wykonanie prac dodatkowych. f) wystąpienie innych okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, jeśli wydłużenie terminu jest korzystne dla Zamawiającego – termin wykonania przedmiotu umowy może zostać wydłużony o czas trwania tych okoliczności. 2) Inne zmiany w przedmiocie umowy, w tym mogące skutkować zmianą wynagrodzenia i/lub terminu: a) konieczność wprowadzenia do zakresu przedmiotu umowy ewentualnych opracowań dodatkowych lub zamiennych, w szczególności wynikających z zaistniałych na etapie projektowania nieprzewidzianych uwarunkowań technicznych, formalno-prawnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Termin może zostać wydłużony o czas niezbędny na wykonanie opracowań zamiennych lub dodatkowych. b) aktualizacja rozwiązań projektowych z uwagi na zmiany technologiczne w zakresie robót budowlanych, zmiany obowiązujących przepisów lub konieczność opracowania ekspertyz, opinii archeologicznych, konieczność sprawowania nadzoru archeologicznego. Termin może zostać wydłużony o czas niezbędny na aktualizację tych rozwiązań lub wykonanie tych opracowań lub czas niezbędny na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie nadzoru. c) zmiana przepisów prawa w trakcie realizacji umowy, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji. Termin może zostać wydłużony o czas niezbędny na dostosowanie dokumentacji. d) poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw lub zmiana technologii wykonania robót. Termin może zostać wydłużony o czas niezbędny na zmianę lub dostosowanie tych parametrów, e) zmiana stawki podatku od towarów i usług, z tym, że kwota brutto wynagrodzenia należna Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu, a ewentualna zmiana będzie dotyczyła stawki podatku i kwoty netto wynagrodzenia. 3) Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska, itp. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień w zakresie nie mniejszym niż wymagane w niniejszym zapytaniu. 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. a) – d) będzie możliwa, jeżeli okoliczności te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić o wartość równą dodatkowym (lub obniżonym) kosztom, które Wykonawca poniesie (zaoszczędzi) w związku w wystąpieniem tych okoliczności. 2. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi opis propozycji zmiany, w tym wpływ na termin wykonania zamówienia oraz uzasadnienie zmiany.

XIV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem danych osobowych Pani/Pana przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz jest Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz. 2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz: e-mail: iod@siewierz.pl 3) dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz z dnia 13 stycznia 2017 r. stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 120.5.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz. 4) odbiorcami danych osobowych Pani/Pana będą osoby lub podmioty, którym na podstawie odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo kontroli, jak również osoby lub podmioty, którym dane, po uprzednim ich zanonimizowaniu, zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 5) Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z terminami wskazanymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych Osobowych. 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych uniemożliwiają udzielenie zamówienia publicznego. 7) w odniesieniu do danych osobowych Pani/Pana decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 8) Pani/Pan posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*, − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**, − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pana uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. 9) Pani/Panu nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pani/Pana jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Uwagi:
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Zatwierdzam:
Z up. Burmistrza
mgr Damian Dawczyński
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Załączniki:
1. Formularz oferty – zał. nr 1
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków – zał. nr 2
3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – zał. nr 3
4. Wykaz usług – zał. nr 4
5. Wykaz osób – zał. nr 5
6. Wzór umowy – zał. nr 6
7. Załącznik graficzny – zał. nr 7


Zapytanie ofertowe DOC 164.50 KB POBRAŃ: 52 POBIERZ
Załączniki do zapytania ofertowego ZIP 4.56 MB POBRAŃ: 39 POBIERZ
Informacja ze złożonych ofert 28.02.2019 PDF 325.70 KB POBRAŃ: 43 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze oferty PDF 384.28 KB POBRAŃ: 32 POBIERZBudżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 28924561
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.