KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 23°C
Pręd. wiatru: 7 km/h
Ciśnienie: 1018 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
PLAN NA KINO

25 września 2020 r. Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu ponownie odwiedzi kino objazdowe PLAN NA KINO. Seanse wyświetlane będą na profesjonalnym sprzęcie projekcyjnym, w najwyższej jakości obrazu i dźwięku, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii W repertuarze Kina najnowsze Hity!!! 14:00 i 16:15 – „Scooby-Doo", 18:30 i 20:55– „Pętla"

< WRZESIEŃ 2020 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Data rozpoczęcia: 2020-09-25 14:00
Data zakończenia: 2020-09-25 22:00
Lokalizacja wydarzenia:
MGCKSiT w Siewierzu
KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica

 
 


UWAGA!
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 19 marca 2019 r. do godz. 10:00.


Siewierz, dnia 28 lutego 2019 r.
RIFZP-VII.271.7.2019 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
Gmina Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
REGON: 276258227
NIP: 625-245-74-81
tel. 32 64 99 400, fax 32 64 99 402
e-mail: siewierz@siewierz.pl 
www.siewierz.pl, bip.siewierz.pl
 
Adres do korespondencji:
Urząd Miasta i Gminy Siewierz       
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej
30 000 Euro na zadanie pod nazwą:

Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Siewierz – dzielnicy Jeziorna
 
Kod CPV: 71410000-5 Usługi planowania przestrzennego
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Siewierz – dzielnicy Jeziorna, na podstawie Uchwały Nr XLI/390/2018 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 27 września 2018 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Siewierz – dzielnicy Jeziorna.
 2. Orientacyjna powierzchnia objęta opracowaniem około 138 ha.
 3. Opracowanie należy sporządzić zgodnie z procedurami określonymi w :
  1. Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018.1945),
  2. Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2018.2081),
  3. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003.164.1587),
  4. Ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. 2017.1161),
  5. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. 2002.155.1298),
  6. Ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U.2017.1382 ze zmianami)
oraz pozostałymi przepisami mającymi zastosowanie w przedmiocie zamówienia.
 1. Zamówienie obejmuje wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu do jego siedziby, to jest do Urzędu Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, przedmiotu zamówienia
  w następującym zakresie i formach:
1)    przygotowanie obwieszczeń, ogłoszeń, zawiadomień wraz z rozdzielnikami na każdym z etapów wymagających udziału społeczeństwa i ustawowych organów,
2)    przygotowanie wystąpień i załączników do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie uzgodnienia zakresu szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko,
3)    pozyskanie własnym kosztem i staraniem wszystkich materiałów i danych niezbędnych do sporządzenia przedmiotu zapytania ofertowego, w tym niezbędnych kopii map pochodzących z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, zgromadzenie i analiza materiałów wyjściowych,
4)    opracowanie ekofizjograficzne,
5)    analiza wniosków złożonych do miejscowego planu wraz z przygotowaniem propozycji ich rozpatrzenia,
6)    opracowanie projektu miejscowego planu z uwzględnieniem uwag i wniosków,
7)    opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu oraz opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
8)    przygotowanie pism przewodnich o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu,
9)    przygotowanie do rozesłania projektu miejscowego planu wraz z uzasadnieniem
i prognozą oddziaływania na środowisko do opiniowania i uzgadniania do organów opiniujących lub uzgadniających, zgodnie z art. 17 pkt 6 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,
10) uzyskanie od Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pozytywnej opinii o projekcie miejscowego planu,
11) przygotowanie wniosku w celu uzyskania decyzji o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i /lub leśnych na cele nie rolnicze i/lub nieleśne, o ile zajdzie taka konieczność,
12) wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z otrzymanych opinii i uzgodnień oraz ewentualne ponowne uzgodnienie projektu miejscowego planu,
13) prowadzenie bieżących konsultacji rozwiązań projektowych z Zamawiającym,
14)  przygotowanie projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu wraz z ogłoszeniami
i obwieszczeniami,
15) udział w wyłożeniu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu i udzielanie informacji zainteresowanym na temat przyjętych rozwiązań,
16)  uczestnictwo i udzielanie niezbędnych wyjaśnień w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami oraz sporządzenie protokołu z dyskusji publicznej,
17)  przygotowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, w formie uzgodnionej
z Zamawiającym,
18) wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu miejscowego planu wynikających
z uwzględnienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz uwag,
19)  przygotowanie stosownego projektu uchwały miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego z uzasadnieniem wraz z załącznikami, celem przedłożenia Radzie Miejskiej w Siewierzu do uchwalenia, stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Siewierzu opiniującej projekt miejscowego planu oraz na sesji Rady Miejskiej uchwalającej miejscowy plan,
20)  sporządzenie dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych stosownie do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przekazanie do oceny przez Wojewodę jej zgodności z przepisami prawnymi,
21)  udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia planu do zgodności z przepisami prawa, w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę.
 1. W przypadku zmiany prawa w trakcie wykonywania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszego zamówienia uzupełnić (zmienić) opracowanie stanowiące przedmiot zamówienia o niezbędne czynności merytoryczne i formalne mające na celu dostosowania do obowiązującego prawa.
 1. Zamówienie obejmuje przygotowanie dokumentów dotyczących przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w planu miejscowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
  o ocenach oddziaływania na środowisko w szczególności:
1)    obwieszczeń dotyczących udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko przedmiotowego projektu miejscowego planu,
2)    wzorów zawiadomień wraz z rozdzielnikiem organów właściwych w sprawach opiniowania w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
3)    uzasadnienia, o którym mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
4)    podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 1. Miejscowy plan (część tekstową i graficzną) należy wykonać w technice tradycyjnej, papierowej (6 egzemplarzy zbindowanych) oraz w wersji elektronicznej - 2 egzemplarze w wersji elektronicznej (rysunek w formacie JPG lub PDF w rozdzielczości zapewniającej czytelność rysunku, tekst uchwały w dokumencie tekstowym oraz
  w wygenerowanym formacie PDF). Dokumentacja powinna być przygotowana zgodnie
  z Rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. z 2011 r. Nr 289, poz. 1699) oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r.
  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych tj. w formacie XML (oprogramowanie zgodnie z Rozporządzeniem to EDAP – dostęp za darmo ze strony MSWiA oraz Edytor Aktów Prawnych XML - komercyjna aplikacja firmy A&BC). Dokumentację mapową należy opracować w wersji elektronicznej umożliwiającej prawidłowy odczyt w oprogramowaniu GIS (np. QGIS) oraz w formacie SHP GEO i TIFF, w układzie współrzędnych 2000. Należy przedłożyć - 1 egzemplarz kolorowej planszy pomniejszonej do skali 1:5 000, dwustronnie zalaminowany; 1 egz. opracowania ekofizjograficznego w wersji papierowej oraz 1 egz. wersji elektronicznej – pliki w formacie PDF lub JPG.
 
7.    Dokumentację planistyczną sporządzoną na poszczególnych etapach opracowania, należy przedłożyć Zamawiającemu w ilościach odpowiednich dla przeprowadzenia kolejnych działań proceduralnych.
 1. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu koordynowania prawidłowego przebiegu realizacji przedmiotu umowy.
 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynoszącej 24 miesiące od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w pkt 4 ppkt 19 co zostanie potwierdzone przez Wykonawcę na formularzu oferty – załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. W czasie udzielonej  gwarancji wykonawca będzie również świadczył fachową pomoc, doradztwo i udzielanie wyjaśnień po uchwaleniu miejscowego planu.
 1. Warunki płatności: wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i będzie płatne częściowo, zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy, wg załącznika nr 4. Faktury Wykonawcy za wykonane roboty zostaną zapłacone w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
 1. Przedmiot zamówienia obejmuje również przekazanie praw autorskich, zgodnie
  z zakresem określonym we wzorze umowy wg załącznika nr 4.
 1. Obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę:
  1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia osób wskazanych w Rozdziale II pkt 1 ppkt 2 lit b niniejszego zapytania, czyli specjalistów w danych branżach.
  2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w/w osób. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 • żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 • żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
 • przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj. wykażą:
 1. Należyte wykonanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej czterech usług polegających na opracowaniu lub zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przestrzeni miejskiej
  o powierzchni opracowania nie mniejszej niż 60 ha każda
  .
 1. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
 1. minimum jedną osobą, która pełnić będzie funkcję głównego projektanta, posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe polegające na planowaniu i projektowaniu urbanistycznym oraz spełniającą jeden
  z warunków, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  tj.:
 • nabyły uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1989 r. poz. 99, 178 i 192, z 1990 r. poz. 198 i 505 oraz z 1993 r. poz. 212) lub
 • nabyły uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. poz. 139, z późn. zm.) lub
 • posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650) lub
 • posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej;
 • posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie innym niż określony w pkt 4 oraz ukończyły studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej lub
 • są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
  o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do projektowania zagospodarowania przestrzeni i zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej odpowiadające wymaganiom określonym w lit. d
  lub e.
 1. zespołem specjalistów, w tym:
 • minimum jedną osobą o specjalności (wykształceniu) urbanistyka oraz
 • minimum jedną osobą o specjalności (wykształceniu) architektura lub ekonomia lub ochrona przyrody lub geografia lub informatyka lub infrastruktura techniczna lub ekologia lub planowanie przestrzenne.
Wymaga się, aby członkowie w/w zespołu posiadali doświadczenie polegające na udziale w opracowaniu co najmniej 4 planów miejscowych.
Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
Wymaga się aby członkowie w/w zespołu byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zgodnie z Rozdziałem I pkt 12 niniejszego zapytania.
 
 1. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków w oparciu o załączone do oferty oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII niniejszego zapytania ofertowego.
 1. Kryteria oceny ofert
 
Cena – 100 %
 
 1. Termin i miejsce składania ofert
 1. Oferty należy składać pisemnie w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat (pok. nr 11) do dnia 15 marca 2019 r. do godz. 1000.
 2. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych kopertach lub opakowaniach. Oferta powinna być oznakowana następująco:
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Siewierz – dzielnicy Jeziorna
Nie otwierać przed dniem 15 marca 2019 r.
 1. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
 2. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia przez Zamawiającego. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy i adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, gwarancji i warunków płatności.
 3. Oferty można składać osobiście, przez posłańca lub przesyłać pocztą za potwierdzeniem odbioru. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wyda poświadczenie złożenia oferty.
 4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 5. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona przez Wykonawcę po terminie.
 1. Termin realizacji zamówienia:
Ustala się termin realizacji zamówienia do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 1. Opis sposobu przygotowywania ofert, forma składania dokumentów:
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę powinien podpisać uprawniony przedstawiciel Wykonawcy. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 3. Oświadczenia składane są w oryginale. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 4. Oferta podmiotów występujących wspólnie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami). Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
 
 1.  Informacja o dokumentach składających się na ofertę
 1. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:
 1. Formularz oferty wg zał. nr 1,
 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie,
 3. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane – wg zał. nr 2 oraz załączeniem:
 4. Dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
UWAGA:
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Bazie konkurencyjności.
 1. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 3
Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie załączy do oferty wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 2 – 5, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny
 1. Ceną ofertową jest cena ryczałtowa brutto za cały zakres przedmiotu zamówienia
  i powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie.
 2. Zamawiający będzie poprawiał oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3.    Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wyraża zgodę na poprawienie pomyłki polegającej na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty pod rygorem odrzucenia oferty.
 
 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
 1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy innych ustaw lub rozporządzeń wykonawczych wymagają szczególnej formy dla danego dokumentu, Wykonawca musi zastosować tę formę. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do Zamawiającego:
 • drogą elektroniczną na e-mail: siewierz@siewierz.pl,
 • pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz.
 1. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 2. Wykonawca może zwrócić się na piśmie (faksem, drogą elektroniczną) do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zapytania ofertowego. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przez upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego www.siewierz.pl
 3. Ze strony Zamawiającego pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się
  z Wykonawcami są: Agnieszka Dobrowolska, tel.: 32 64 99 467.
 1. Termin ważności oferty
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.
 1. Istotne dla Wykonawcy postanowienia umowy
Formularz umowy, która zostanie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 4. Wykonawca akceptuje postanowienia umowne składając oświadczenie na formularzu oferty –  załącznik nr 1.
 
 1. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia
 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w szczególności
  w następującym zakresie:
 1. Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy (aneks terminowy) może nastąpić w następujących przypadkach:
 1. nie wynikające z winy Wykonawcy i niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy zdarzenia tj. wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może zostać wydłużony
  o czas trwania w/w okoliczności,
 2. niezawinione przez Wykonawcę opóźnienia ze strony Zamawiającego lub innych podmiotów w akceptacji przedstawianych wstępnych materiałów, opracowań i projektów – termin wykonania przedmiotu umowy może zostać wydłużony o okres opóźnienia,
 3. konieczność dokonania zmian w materiałach lub na opracowaniach w trakcie świadczenia usługi w przypadku wniesienia nieprzewidzianych wcześniej uwag przez Zamawiającego lub inne podmioty, a także w przypadku zmiany
  w przepisach prawnych powodujące konieczność wprowadzenia zmian
  w opracowanych dokumentach – termin wykonania przedmiotu umowy może zostać wydłużony o czas niezbędny na wprowadzenia zmian,
 4. wystąpienie prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, a niezbędnych do realizacji zakresu podstawowego – termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony o czas niezbędny na wykonanie prac dodatkowych,
 5. wystąpienie innych okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, jeśli wydłużenie terminu jest korzystne dla Zamawiającego – termin wykonania przedmiotu umowy może zostać wydłużony o czas trwania tych okoliczności.
 1. Konieczność wyjaśnienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych
  w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie umowy z celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.
 1. Do każdej propozycji zmiany wymagającej aneksu do umowy, inicjujący zmianę przedstawi opis propozycji zmiany, w tym wpływ na termin wykonania zamówienia oraz uzasadnienie zmiany.
 1. Informacja na temat składania ofert częściowych i wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
 
 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej „RODO”, informuję, że:
 1. administratorem danych osobowych Pani/Pana przetwarzanych w Urzędzie Miasta
  i Gminy Siewierz jest Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz.
 2. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz: e-mail: iod@siewierz.pl
 3. dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedno. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz z dnia 13 stycznia 2017 r. stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 120.5.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz.
 4. odbiorcami danych osobowych Pani/Pana będą osoby lub podmioty, którym na podstawie odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo kontroli, jak również osoby lub podmioty, którym dane, po uprzednim ich zanonimizowaniu, zostaną udostępnione
  w oparciu o przepisy  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.),
 5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z terminami wskazanymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych Osobowych.
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych uniemożliwiają udzielenie zamówienia publicznego.
 7. w odniesieniu do danych osobowych Pani/Pana decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 8. Pani/Pan posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pana uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Panu nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pani/Pana jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Uwagi:
*     skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.

**   prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
 
ZATWIERDZAM:
 
 
BURMISTRZ
mgr Zdzisław Banaś
 
Załączniki:
 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Wykaz usług – załącznik nr 2
 3. Wykaz osób – załącznik nr 3
 4. Wzór umowy – załącznik nr 4
 5. Uchwała nr XLI/390/2018 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 27.09.2018 r.


Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami ZIP 1.21 MB POBRAŃ: 33 POBIERZ
Odpowiedzi i zmiana treści zapytania 12.03.2019 ZIP 415.74 KB POBRAŃ: 32 POBIERZ
Informacja o złozonych ofertach PDF 339.00 KB POBRAŃ: 47 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze oferty PDF 267.21 KB POBRAŃ: 35 POBIERZBudżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 28924442
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.