KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 23°C
Pręd. wiatru: 7 km/h
Ciśnienie: 1018 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
PLAN NA KINO

25 września 2020 r. Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu ponownie odwiedzi kino objazdowe PLAN NA KINO. Seanse wyświetlane będą na profesjonalnym sprzęcie projekcyjnym, w najwyższej jakości obrazu i dźwięku, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii W repertuarze Kina najnowsze Hity!!! 14:00 i 16:15 – „Scooby-Doo", 18:30 i 20:55– „Pętla"

< WRZESIEŃ 2020 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Data rozpoczęcia: 2020-09-25 14:00
Data zakończenia: 2020-09-25 22:00
Lokalizacja wydarzenia:
MGCKSiT w Siewierzu
KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica

 
 

    Siewierz, dnia 05 marca 2019 r.
RIFZP-VII.271.8.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
Gmina Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
REGON: 276258227
NIP: 625-245-74-81
tel. 32 64 99 400 fax 32 64 99 402
e-mail: przetargi@siewierz.pl 
www.siewierz.pl; bip.siewierz.pl
 
Adres  do korespondencji:
Urząd Miasta i Gminy Siewierz           
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej
30 000 Euro na zadanie pod nazwą:

Utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Siewierz

CPV: 77310000-6 – Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
 
I.    Przedmiot zamówienia:
 1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie Miasta
  i Gminy Siewierz, w szczególności:
 1. przygotowanie oraz wymiana ziemi pod obsadę kwiatów na rabatach, w wazach,
  w skrzynkach, w donicach oraz w kwietnikach,
 2. obsada roślinami kwietnikowymi dostarczonymi przez Wykonawcę robót,
 3. pielęgnacja nasadzonych roślin oraz istniejących roślin wieloletnich z wymianą kory, plewieniem, podlewaniem i podobnymi pracami oraz uzupełnieniem brakujących roślin,
 4. zabezpieczenie krzewów na okres zimowy,
 5. naprawa i pomalowanie skrzynek na kwiaty na Rynku w Siewierzu.
 1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączonym przedmiarze robót – załącznik nr 5 oraz w Zestawieniu rabat z zieleńcami – załącznik nr 6 do niniejszego zapytania.
 2. Poszczególne rodzaje prac objęte niniejszym zamówieniem będą zlecane sukcesywnie
  w miarę potrzeb. Zamawiający określi je każdorazowo w pisemnym zleceniu podając zakres prac i termin ich wykonania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości bądź częstotliwości wykonywania zamawianych usług, rezygnacji z niektórych zaplanowanych prac, zwiększenia zakresu niektórych usług kosztem ograniczenia innych. W przypadku mniejszej ilości usług niż szacowane w przedmiarze robót Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu gatunków nasadzeń.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
 5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane usługi
  wynoszącej 6 miesięcy na rośliny rabatowe i 1 rok na rabaty, liczonej od dnia dokonania bezusterkowego odbioru danego zlecenia, o którym mowa w pkt 3.
 6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy każdorazowo wynagrodzenie ustalone w oparciu
  o ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w dołączonym do oferty kosztorysie ofertowym, zgodnie z faktycznie wykonaną ilością prac potwierdzoną przez Zamawiającego w protokole zdawczo-odbiorczym. Płatność będzie następowała odrębnie za każde zlecenie, na podstawie faktury VAT w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół zdawczo-odbiorczy robót podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego.
II.  Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2019 r.
 
III. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych kopertach lub opakowaniach. Oferta powinna być oznakowana następująco:
„ZAPYTANIE OFERTOWE.
Utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Siewierz
Nie otwierać przed dniem 18 marca 2019 r.”

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat (pok. nr 11) do dnia
18 marca 2019 r. do godz. 1000.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
 
IV. Opis sposobu przygotowywania ofert, forma składania dokumentów:
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 3. Oświadczenia składane są w oryginale. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami). Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
V.    Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj. wykażą: należyte wykonanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług w zakresie utrzymania zieleni o wartości minimum 60 000 zł brutto każda. Powyższe musi być potwierdzone stosownymi referencjami.
 2. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Zamawiając nie przewiduje wykluczenia z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
 4. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.
VI.   Informacja o dokumentach składających się na ofertę:
Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:
 1. Formularz oferty wg zał. nr 1,
 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie w trybie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, wg zał. nr 2,
 4. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane – wg zał. nr 3 oraz załączeniem:
 5. Dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
  o obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie jest  w stanie  uzyskać tych dokumentów – oświadczenie  Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 6. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny
 1. Ceną ofertową jest cena brutto i powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie.
 2. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o przedmiar robót – załącznik nr 5 do niniejszego zapytania. Wypełniony i podpisany kosztorys uproszczony powinien być dołączony do oferty.
 3. Podana cena nie stanowi ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy, a służy do porównania cen złożonych ofert. Cena, jaką zapłaci Zamawiający wybranemu Wykonawcy będzie wynikać z ilości faktycznie wykonanych usług w ramach realizowanego zamówienia oraz podanych cen jednostkowych.
 4. Zamawiający będzie poprawiał oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe
  w przedstawionych kosztorysach z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 5. Zamawiający dokona poprawek w kosztorysach w następującym zakresie:
a)    omyłki polegające na błędnym w stosunku do przedmiaru robót przyjęciu ilości szacunkowych,
b) omyłki polegające na zdublowaniu poszczególnych pozycji wymienionych
w przedmiarze,
c)    omyłki wynikające z działań arytmetycznych na liczbach.
Uwaga! Brak jakiejkolwiek pozycji z przedmiaru robót w złożonym przez Wykonawcę kosztorysie ofertowym nie będzie poprawiany i skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wyraża zgodę na poprawienie pomyłki polegającej na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty pod rygorem odrzucenia oferty.
 
IX. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień są:
 1. w sprawach merytorycznych – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Lokalowej – Małgorzata Zdeb tel. 32 64 99 458, e-mail: mzdeb@siewierz.pl
 2. w sprawach formalnych – Zastępca Kierownika Wydz. Rozwoju Inwestycji Funduszy
  i Zamówień Publicznych –Agnieszka Dobrowolska tel.: 32 64 99 467, fax. 32 64 99 402, e-mail: adobrowolska@siewierz.pl
 
X. Istotne dla wnioskodawcy postanowienia umowy:
Formularz umowy, która zostanie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 4. Wzór umowy jest wiążący i  nie podlega negocjacjom. Wykonawca akceptuje postanowienia umowne składając oświadczenie na formularzu oferty –  załącznik nr 1.
 
XI.   Termin ważności oferty:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.
 
 1. Kryterium wyboru ofert:
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium ceny – 100 %.
 
 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 1. administratorem danych osobowych Pani/Pana przetwarzanych w Urzędzie Miasta
  i Gminy Siewierz jest Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz.
 2. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz: e-mail: iod@siewierz.pl
 3. dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz z dnia 13 stycznia 2017 r. stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 120.5.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz.
 4. odbiorcami danych osobowych Pani/Pana będą osoby lub podmioty, którym na podstawie odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo kontroli, jak również osoby lub podmioty, którym dane, po uprzednim ich zanonimizowaniu, zostaną udostępnione
  w oparciu o przepisy  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednol. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.)
 5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z terminami wskazanymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych Osobowych.
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych uniemożliwiają udzielenie zamówienia publicznego.
 7. w odniesieniu do danych osobowych Pani/Pana decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 8. Pani/Pan posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pana uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Panu nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pani/Pana jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
Uwagi:
*     skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.

**   prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
Z up. Burmistrza
mgr Damian Dawczyński
Zastępca Burmistrza
 
Załączniki:
 1. Formularz oferty – zał. nr 1
 2. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – zał. nr 2
 3. Wykaz robót – zał. nr 3
 4. Wzór umowy – zał. nr 4
 5. Przedmiar robót – zał. nr 5
 6. Zestawienie rabat z zieleńcami – zał. nr 6


Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami ZIP 433.07 KB POBRAŃ: 34 POBIERZ
Informacja o złożonych ofertach PDF 20.46 KB POBRAŃ: 61 POBIERZ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PDF 182.23 KB POBRAŃ: 33 POBIERZBudżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 28924768
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.