KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 26°C
Pręd. wiatru: 11 km/h
Ciśnienie: 1009 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
HARMONOGRAMY ZAJĘĆ WAKACYJNYCH W GMINIE SIEWIERZ

Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży na okres wakacji. W programie znajdują się m.in. zajęcia sportowe, plastyczne i edukacyjne prowadzone pod opieką instruktorów. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramami zajęć w poszczególnych placówkach i zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w zajęciach!

< SIERPIEŃ 2020 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Data rozpoczęcia: 2020-07-03 08:00
Data zakończenia: 2020-08-31 20:00
Lokalizacja wydarzenia:
MGCKSiT w Siewierzu
KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica

 
 

Siewierz, dnia 26 listopada 2019 r.
RIFZP-VII.271.27.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Gmina Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
REGON: 276258227
NIP: 625-245-74-81
tel. 32 64 99 400, fax 32 64 99 402
e-mail: siewierz@siewierz.pl
www.siewierz.pl; bip.siewierz.pl

Adres do korespondencji:
Urząd Miasta i Gminy Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót polegających na budowie kanalizacji sanitarnej na tzw. Piwoni w Siewierzu oraz przebudowa i odwodnienie dróg na Piwoni wraz z przebudową wodociągu, w podziale na trzy odrębne części
Kody CPV:
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy
71540000-5 Usługi zarządzania budową

I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej na tzw. Piwoni w Siewierzu oraz przebudowa i odwodnienie dróg na Piwoni wraz z przebudową wodociągu", w podziale na trzy następujące, odrębne części:

Część I: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji lub urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w trakcie realizacji inwestycji: "Budowa kanalizacji sanitarnej na tzw. Piwoni w Siewierzu oraz przebudowa i odwodnienie dróg na "Piwoni" wraz z przebudową wodociągu"
Część II: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej w trakcie realizacji inwestycji: "Budowa kanalizacji sanitarnej na tzw. Piwoni w Siewierzu oraz przebudowa i odwodnienie dróg na Piwoni wraz z przebudową wodociągu".
Część III: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w trakcie realizacji inwestycji: "Budowa kanalizacji sanitarnej na tzw. Piwoni w Siewierzu oraz przebudowa i odwodnienie dróg na Piwoni wraz z przebudową wodociągu".

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, dwóch lub wszystkich części zamówienia. 3. Zakres pełnienia nadzoru wynikać będzie z dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej na tzw. Piwoni w Siewierzu oraz przebudowa i odwodnienie dróg na Piwoni wraz z przebudową wodociągu" dostępnej na stronie: http://www.siewierz.pl/1/przetarg/318/#menu Powyższa dokumentacja projektowa stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Generalnym Wykonawcą inwestycji objętej nadzorem będzie Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka, ul. Kępska 10, 45-129 Opole. Inwestycja realizowana przez Generalnego Wykonawcę planowana do objęcia przedmiotowymi nadzorami obejmuje w szczególności:
1) Przebudowę dróg wraz z elementami przyległymi (np. skrzyżowaniami z innymi drogami, parkingami, ciągami pieszo jezdnymi, wjazdami, poboczami, zielenią i innymi elementami zgodnie z projektem) oraz regulacją wysokościową zwieńczeń urządzeń podziemnych, organizacją ruchu drogowego na czas budowy, pełną obsługą geodezyjną budowy, robotami przygotowawczymi (w tym z usunięciem kolidujących drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni), robotami rozbiórkowymi wraz z wywozem i utylizacją zbędnych materiałów, robotami ziemnymi i odwodnieniowymi, podbudowami, nawierzchniami, urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, elementami ulic i zielenią drogową,
2) Budowę kanalizacji deszczowej,
3) Budowę kanalizacji sanitarnej,
4) Przebudowę sieci wodociągowej,
5) Budowę oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego,
6) Budowę zasilania pompowni ścieków,
7) Wykonanie docelowej organizacji ruchu drogowego,
8) Wykonanie innych robót towarzyszących i zabezpieczających w tym opracowanie, zatwierdzenie i zastosowanie tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas robót budowlanych w pełnym zakresie,
9) Wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i towarzyszących, wynikających z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
5. Pełnienie funkcji określonych w pkt 1 w poszczególnych częściach obejmować będzie wszystkie niezbędne czynności przewidziane zapisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wynikające z umowy z Generalnym Wykonawcą w/w robót budowlanych, a także ze Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na te roboty. Postępowanie, w ramach którego planuje się wybrać Generalnego Wykonawcę jest dostępne pod linkiem: http://www.siewierz.pl/1/przetarg/315/#menu
6. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności:
1) Sprawowanie nadzoru nad robotami budowlanymi, na który składa się m.in.:
a) odbiory robót zanikowych i ulegających zakryciu,
b) kontrola wykonania robót zgodnie z przedmiotem zamówienia i harmonogramem realizacji,
c) sprawdzanie i zaopiniowanie przedstawionych przez Generalnego Wykonawcę metodologii robót, harmonogramów, planu BIOZ i przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiającemu,
d) udział w zatwierdzaniu protokołów finansowych, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz analizowanie i zatwierdzanie protokołów rozliczania z instytucją dofinansowującą,
e) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,
f) zapewnienie zgodności realizacji robót z dokumentacją, prawem budowlanym, uzgodnieniami oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi,
g) zatwierdzanie w uzgodnieniu z Zamawiającym materiałów przewidzianych przez Wykonawcę zadania do wbudowania, kontrola atestów jakości, deklaracji zgodności i certyfikatów,
h) monitorowanie postępu prac pod względem rzeczowym i finansowym,
i) bieżącej analizy wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie przygotowania i realizacji robót i zapewnienie spełnienia zawartych w nich wymagań,
j) przeprowadzanie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia stanu istniejącego z dokumentacją projektową i wymogami Zamawiającego,
k) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego,
l) uczestnictwo w naradach budowlanych i spotkaniach koordynacyjnych z udziałem Generalnego Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego,
m) koordynacja realizacji inwestycji zapewniająca brak kolizji sieci i instalacji podczas prowadzenia robót,
n) nadzór wykonywanych robót pod kątem zachowania należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,
o) sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Generalnego Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Generalnego Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad,
p) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
q) przeprowadzanie z Generalnym Wykonawcą odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających,
r) ocena i weryfikacja propozycji ewentualnych robót uzupełniających i dodatkowych,
s) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Generalnego Wykonawcę o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
t) uzgadnianie z Zamawiającym i Generalnym Wykonawcą wprowadzenia rozwiązań zamiennych przewidzianych w dokumentacji projektowej.
2) Udział w zakończeniu robót budowlanych, na który składa się m.in:
a) udział w odbiorach częściowych i końcowym inwestycji,
b) nadzór nad próbami i rozruchem oraz weryfikacja instrukcji obsługi wykonanych przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych w celu prawidłowego przejęcia ukończonych prac przez Zamawiającego,
c) sprawdzenie i akceptacja wyników wszystkich prób i rozruchów przy oddaniu do eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiającym,
d) sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej.
3) Ponadto, właściwy w danej części inspektor nadzoru zobowiązany będzie do:
a) potwierdzenia swojej obecności na terenie budowy i dokonanych czynności stosownym zapisem w dzienniku budowy (w zakresie powierzonych poszczególnym Inspektorom nadzoru czynności). Inspektor zobowiązany będzie do obecności na budowie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego.
b) stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego,
c) udzielania informacji na żądanie Zamawiającego o stanie realizacji robót,
d) bieżącej analizy wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji i zapewnienie spełnienia zawartych w nich wymagań,
e) informowania Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych oraz o podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub naprawczych,
f) nie ujawniania żadnych informacji, w tym poufnych i zastrzeżonych, związanych z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,
g) bezstronnego i obiektywnego uczestnictwa w procesie inwestycyjnym, stałej współpracy z Zamawiającym w celu koordynowania prawidłowego przebiegu prac oraz wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
7. Powyższy katalog czynności, o którym mowa w pkt 6, ma charakter przykładowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany będzie do wykonania wszystkich przewidzianych prawem dla swojej funkcji czynności mających na celu bezusterkową realizację objętych nadzorem robót budowlanych.
8. Płatność odbywać się będzie kwartalnie, według warunków opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3a/3b/3c do niniejszego zapytania. Płatność nastąpi przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury lub rachunku, poprzedzonej podpisanym protokołem potwierdzającym sprawowanie przedmiotowej funkcji.
9. Na realizację inwestycji objętej nadzorem Zamawiający uzyskał dofinansowanie w zakresie projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części miasta Siewierz - tzw. "Piwoni" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

II. Termin realizacji zamówienia:
Funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego będzie pełniona we wszystkich częściach zamówienia w okresie trwania prac związanych z inwestycją, którą przewiduje się zrealizować w terminie do 30 listopada 2021 roku, nie krócej jednak niż do zakończenia czynności odbioru końcowego wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego inwestycji. Powyższy termin może ulec zmianie, zgodnie z faktycznym wykonaniem wszystkim prac przez Generalnego Wykonawcę. W takim przypadku zmiana terminu pełnienia nadzoru inwestorskiego nie będzie wymagała aneksu do umowy, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, z zastrzeżeniem zapisu w Rozdz. XIII pkt 1 ppkt 3) niniejszego zapytania ofertowego.

III. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej, tj. wykażą w poszczególnych częściach dysponowanie minimum:
w Części 1:
jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji lub urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
w Części 2:
jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane (dopuszcza się w ograniczonym zakresie) do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, uprawniające do kierowania robotami drogowymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
w Części 3:
jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
Uwagi wspólne dla wszystkich części:
1. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na kilka części, Zamawiający dopuszcza połączenie funkcji inspektorów pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje warunków (uprawnień) wymaganych dla poszczególnych funkcji.
2. Inspektorzy powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, umożliwiające kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.).

IV. Informacja o dokumentach składających się na ofertę
Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:
1. Formularz oferty wg zał. nr 1a/1b/1c
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie w trybie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg Zał. Nr 2,
4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje uprawniające do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w danej części zamówienia, tj. kopia uprawnień budowlanych dla danej specjalności wraz z aktualnymi wpisem do właściwej izby inżynierów budownictwa.
Jeżeli Wykonawca, który złożył najwyżej ocenioną ofertę nie załączył do oferty wymaganych oświadczeń, pełnomocnictw lub dokumentów, o których mowa w pkt 2 - 4, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów.

V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy innych ustaw lub rozporządzeń wykonawczych wymagają szczególnej formy dla danego dokumentu, Wykonawca musi zastosować tą formę. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do Zamawiającego:
a) drogą elektroniczną na e-mail: siewierz@siewierz.pl,
b) pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz.
3. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Wykonawca może zwrócić się na piśmie (faksem, drogą elektroniczną) do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zapytania ofertowego. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przez upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego www.siewierz.pl
5. Ze strony Zamawiającego pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Agnieszka Dobrowolska, tel.: 32 64 99 467.

VI. Opis sposobu przygotowywania ofert, forma składania dokumentów:
1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części zamówienia.
2. W danej części zamówienia Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
4. Oświadczenia składane są w oryginale. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie (np. w formie spółki cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami). Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

VII. Termin ważności oferty
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych kopertach lub opakowaniach. Oferta powinna być oznakowana następująco:
"ZAPYTANIE OFERTOWE
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót polegających na budowie kanalizacji sanitarnej na tzw. Piwoni w Siewierzu oraz przebudowa i odwodnienie dróg na Piwoni wraz z przebudową wodociągu
CZĘŚĆ........
Nie otwierać przed dniem 10 grudnia 2019 r."
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat (pok. nr 11) do dnia 10 grudnia 2019 r. do godz. 12:00.
2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
3. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia przez Zamawiającego. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy i adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, gwarancji i warunków płatności.
4. Oferty można składać osobiście, przez posłańca lub przesyłać pocztą za potwierdzeniem odbioru. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
6. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona przez Wykonawcę po terminie.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Ceną ofertową w danej części zamówienia jest cena ryczałtowa brutto i powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie. Cena powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia dla danej części określony w niniejszym zapytaniu i załącznikach. Wykonawca powinien podać jedną cenę w danej części zamówienia.
2. Zamawiający będzie poprawiał oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

X. Kryterium wyboru ofert w poszczególnych częściach
Cena - 100 %

XI. Informacja na temat składania ofert częściowych i wariantowych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z art. 36aa ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, dwóch lub wszystkich części zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

XII. Istotne dla wnioskodawcy postanowienia umowy
Formularz umowy, która zostanie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 3a/3b/3c. Wykonawca akceptuje postanowienia umowne składając oświadczenie na formularzu oferty - załącznik nr 1a/1b/1c.

XIII. Przewidywane zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w szczególności w następującym zakresie:
1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na zmianę terminu wykonania prac objętych przedmiotowym nadzorem przez Generalnego Wykonawcę. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
2) Zmiana transz płatności zgodnie z faktycznym przerobem prac przez Generalnego Wykonawcę. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
3) Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zwiększenia zakresu robót Generalnemu Wykonawcy. Zmiana będzie możliwa, jeśli ww. zwiększenie będzie dotyczyło takich robót, dla których potrzebny będzie nadzór inwestorski. Zwiększenie wynagrodzenia nastąpi o procent odpowiadający procentowi, o jaki zostanie zwiększone wynagrodzenie Generalnemu Wykonawcy, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego.
4) Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska, itp. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień w zakresie nie mniejszym niż wymagane w niniejszym zapytaniu.
5) Inne uzasadnione zmiany umowy, korzystne dla Zamawiającego, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
2. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi opis propozycji zmiany, w tym wpływ na termin wykonania zamówienia oraz uzasadnienie zmiany.

XIV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:
1) administratorem danych osobowych Pani/Pana przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz jest Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz.
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz: e-mail: iod@siewierz.pl
3) dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz z dnia 13 stycznia 2017 r. stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 120.5.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz.
4) odbiorcami danych osobowych Pani/Pana będą osoby lub podmioty, którym na podstawie odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo kontroli, jak również osoby lub podmioty, którym dane, po uprzednim ich zanonimizowaniu, zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
5) Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z terminami wskazanymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych Osobowych.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych uniemożliwiają udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do danych osobowych Pani/Pana decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) Pan/Pani posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana[1],
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych[2],
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych[3] z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[4],
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy RODO.
9) Pani/Panu nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Uwagi:
[1] w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
[2] skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
[3] Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
[4] prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 
BURMISTRZ
mgr Zdzisław Banaś

Załączniki: 1. Formularz oferty - zał. nr 1a/1b/1c
2. Wykaz osób - zał. nr 2
3. Wzór umowy - zał. nr 3a/3b/3c
4. Dokumentacja projektowa


Zapytanie ofertowe z załącznikami ZIP 768.57 KB POBRAŃ: 21 POBIERZ
Dokumentacja techniczna ZIP 398.05 MB POBRAŃ: 3 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze oferty PDF 941.07 KB POBRAŃ: 22 POBIERZBudżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 28128164
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.