KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 16°C
Pręd. wiatru: 7 km/h
Ciśnienie: 1008 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
PLAN NA KINO

25 września 2020 r. Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu ponownie odwiedzi kino objazdowe PLAN NA KINO. Seanse wyświetlane będą na profesjonalnym sprzęcie projekcyjnym, w najwyższej jakości obrazu i dźwięku, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii W repertuarze Kina najnowsze Hity!!! 14:00 i 16:15 – „Scooby-Doo", 18:30 i 20:55– „Pętla"

< WRZESIEŃ 2020 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Data rozpoczęcia: 2020-09-25 14:00
Data zakończenia: 2020-09-25 22:00
Lokalizacja wydarzenia:
MGCKSiT w Siewierzu
KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica

 
 

    Siewierz, dnia 29 listopada 2019 r.
RIFZP-VII.271.28.2019
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
Gmina Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
REGON: 276258227
NIP: 625-245-74-81
tel. 32 64 99 400, fax 32 64 99 402
e-mail: siewierz@siewierz.pl 
www.siewierz.pl; bip.siewierz.pl
 
Adres  do korespondencji:
Urząd Miasta i Gminy Siewierz       
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą:
Świadczenie usługi opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Miasta i Gminy Siewierz, w tym wyłapywanie, transport, utrzymanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie opieki lekarsko - weterynaryjnej wolno żyjącym kotom oraz zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych na terenie Miasta i Gminy Siewierz
 
 1. Przedmiot zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Miasta i Gminy Siewierz, w tym wyłapywanie, transport, utrzymanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie opieki lekarsko - weterynaryjnej wolno żyjącym kotom oraz zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych na terenie Miasta i Gminy Siewierz.
 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Siewierz, na podstawie zgłoszeń przekazywanych przez Zamawiającego oraz Komisariat Policji w Siewierzu.
 2. Podjęcie interwencji przez 7 dni w tygodniu, 24 h/d, nie później niż 4 godziny od otrzymania zgłoszenia.
 3. Odwożenie wyłapanych zwierząt do Schroniska prowadzonego przez Wykonawcę.
 4. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia o dostarczeniu zwierząt do schroniska.
 5. Zbieranie (na podstawie zgłoszeń przekazywanych przez Zamawiającego oraz Komisariat Policji w Siewierzu) z terenu Miasta i Gminy Siewierz zwierząt martwych – po wypadku, w tym zwierząt dzikich, dowożenie ich do utylizacji oraz ich utylizacja (koszt utylizacji obciąża Wykonawcę).
 6. Uzyskanie potwierdzenia o dowiezieniu martwych zwierząt zebranych z terenu Miasta i Gminy Siewierz do zakładu utylizacji.
 7. Prowadzenie rejestru wyłapanych i dowiezionych do schroniska bezdomnych zwierząt oraz zebranych martwych.
 8. Przekazywanie Zamawiającemu drogą elektroniczną zdjęć wyłapanych zwierzątw terminie 6 dni od dnia jego wyłapania.
 9. Używanie własnych urządzeń i środków do wyłapywania zwierząt oraz własnych środków transportowych dostosowanych do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów.
 10. Sprawdzanie czy odłowione zwierzę jest oznakowane, a w przypadku ustalenia jego właściciela, podjęcie działań zmierzających do przekazania zwierzęcia właścicielowi.
 11. W przypadku odłowu psa, który pogryzł człowieka poddanie go kwarantannie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Zapewnienie opieki lekarsko - weterynaryjnej wolno żyjącym kotom, poprzez:
a)    dojazd na miejsce wypadku/bytowania i transport zwierzęcia do lecznicy oraz miejsca jego czasowego przetrzymywania (na czas leczenia),
b)    zapewnienie miejsca czasowego przetrzymywania zwierzęcia na czas jego leczenia,
c)    dokarmianie leczonego zwierzęcia,
d)    opieka lekarsko - weterynaryjna do czasu wypuszczenia kota na wolność, w tym leczenie farmakologiczne,
e)    wykonywanie w razie konieczności zabiegów operacyjno – chirurgicznych.
 1. Zapewnienie stałego dozoru i opieki lekarsko - weterynaryjnej zwierzętom rannym, chorym, poszkodowanym w wypadkach drogowych, poprzez:
a)    dojazd na miejsce wypadku/bytowania i transport zwierzęcia do lecznicy weterynaryjnej lub Leśnego Pogotowia w Mikołowie oraz miejsca jego czasowego przetrzymywania (na czas leczenia),
b)    zapewnienie miejsca czasowego przetrzymywania zwierzęcia na czas jego leczenia,
c)    dokarmianie leczonego zwierzęcia,
d)    opieka lekarsko - weterynaryjna do czasu przyjęcia zwierzęcia przez schronisko, w tym leczenie farmakologiczne,
e)    wykonywanie w razie konieczności zabiegów operacyjno – chirurgicznych,
f)    eutanazję zwierząt w uzasadnionych przypadkach,
g)    utylizację zwłok zwierzęcych.
 1. Stały kontakt telefoniczny.
 2. Natychmiastowe podjęcie interwencji w przypadku potrąconego lub chorego zwierzęcia  bezpośrednio po zgłoszeniu telefonicznym przez Zamawiającego lub Komisariat Policji w Siewierzu.
 3. Zapewnienie miejsca i opieki w tym weterynaryjnej w schronisku prowadzonym przez Wykonawcę, niezależnie o ilości zwierząt.
 4. Zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej zwierzętom przebywającym w schronisku.
 5. Zapewnienie zwierzętom niezbędnych warunków socjalno-bytowych przebywających w schronisku.
 6. Zapewnienie odpowiedniego wyżywienia zwierzęcia przebywającego w schronisku w zależności od jego potrzeb.
 7. Usypianie ślepych miotów.
 8. Wykonywanie szczepień przeciwko wściekliście.
 9. Prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych zwierząt (wraz z dokumentacją fotograficzną) ze szczegółową charakterystyką przyjmowanych do schroniska zwierząt oraz przebiegiem ich pobytu w schronisku, w tym wykonywanych zabiegach weterynaryjnych. Zapewnienie w/w opieki bezdomnym zwierzętom nastąpi zgodnie z obowiązującymi normami, a w szczególności z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158 poz. 1657).
 10. Prowadzenie rejestru zwierząt oddanych do adopcji.
 11. Czipowanie zwierząt przyjętych do schroniska oraz ich sterylizację i kastrację.
 12. Przetrzymywanie złapanych zwierząt w schronisku przez okres 14 dni, będącej kwarantanną sanitarną oraz okresem oczekiwania na ewentualnego dotychczasowego właściciela. Po tym okresie zwierzęta  przechodzą na własność schroniska którego właścicielem jest Wykonawca.
 13. Aktywne poszukiwanie nowych właścicieli dla wyłapanych zwierząt i przekazywanie tych zwierząt do adopcji osobom zdolnym zapewnić właściwą opiekę i należyte warunki utrzymania. Przedkładanie informacji na temat liczby wydanych do adopcji zwierząt, z podaniem szczegółowych danych dot. zwierzęcia.
 14. Umieszczanie zdjęć zwierząt przyjętych do schroniska na stronie internetowej schroniska w terminie 2 dni od dnia jego przejęcia.
 15. Bezpłatny zwrot zwierząt  (psów i kotów umieszczonych w schronisku w wyniku ich złapania) właścicielom po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia.
 16. Składanie Zamawiającemu do 15-go każdego miesiąca comiesięcznego pisemnego raportu z podjętych interwencji za poprzedni miesiąc, zawierającego informacje o dacie interwencji, miejscu interwencji i zgłaszającym wraz z dokumentacją fotograficzną i kserokopią dokumentów potwierdzających każdorazowe przyjęcie zwierząt do schroniska, wydanie zwierzęcia właścicielowi, przekazanie zwierzęcia do adopcji oraz kopią dokumentu potwierdzającego przekazanie martwego zwierzęcia do utylizacji.
 17. Składanie Zamawiającemu półrocznego zestawienia informującego o terminie przyjęcia zwierzęcia do schroniska i jego obecnym statusie, tzn. czy przebywa w schronisku, czy zostało adoptowane lub uśpione.
 1. Wykonawca do dnia podpisania umowy powinien przedłożyć zezwolenia na świadczenie usług na terenie Miasta i Gminy Siewierz w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).
 1. Wykonawca musi posiadać umowę z firmą zajmującą się utylizacją zwłok zwierzęcych.
 1. Wykonawca musi posiadać zezwolenie na przewóz zwierząt.
 1. Wykonawca musi dysponować lecznicą dla zwierząt działającej 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszystkich aktualnych decyzji, zezwoleń, wpisów do rejestrów, itp. niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego.
 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt.
 1. W ramach kontroli realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do wejścia na teren schroniska w każdym czasie w okresie realizacji umowy, dokonania kontroli zwierząt i dokumentacji dotyczącej zwierząt przetrzymywanych w schronisku. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że zwierzęta są chore i w złej kondycji, zostaną one odebrane a ich leczeniem zostanie obciążony Wykonawca.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymienionych poniżej aktów prawnych:
 1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt,
 2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt,
 3. Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 4. Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającym dyrektywy,
 5. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r.
  w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.
 1. Płatność będzie następowała w dwunastu równych transzach na podstawie faktury VAT w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę,  w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do faktury pisemnej informacji w zakresie obejmującym liczbę podjętych interwencji wraz z opisem zdarzenia.
 1. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu koordynowania prawidłowego przebiegu realizacji przedmiotu zamówienia.
 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
 1. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia do dnia 31 grudnia 2020 r.
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz zdolności technicznej i zawodowej, tj. wykażą:
 1. W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt (zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010),
 1. W zakresie zdolności technicznej i zawodowej:
 1. należyte wykonanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jednej usługi polegającej na wyłapywaniu zwierząt świadczonej przez okres minimum rok,
 2. dysponowanie minimum jedną osobą, która posiada uprawienia do wykonywania zawodu lekarza weterynarii nadanego przez Okręgową Izbę Lekarsko –Weterynaryjną.
  1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiając nie przewiduje wykluczenia z powodu przesłanek z wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
 1. Informacja o dokumentach składających się na ofertę
Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:
 1. Formularz oferty wg zał. nr 1,
 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie
  w trybie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg zał. nr 2,
 4. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, wg zał. nr 3,
 5. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane – wg zał. nr 4 oraz załączeniem:
 6. Dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie jest  w stanie  uzyskać tych dokumentów – oświadczenie  Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 7. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 5.
Oferta podmiotów występujących wspólnie:
 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami).
 2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
 3. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
 4. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu dopuszcza się aby Wykonawcy spełniali te warunki łącznie.
 5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia wg załącznika 2 i 3 składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału
  w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Udział podmiotów trzecich:
 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, wg załącznika 2 i 3 do zapytania.
 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
  • zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
  • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
  • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
  • czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.
 4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.
 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a)    zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b)    zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe.
 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
 1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy innych ustaw lub rozporządzeń wykonawczych wymagają szczególnej formy dla danego dokumentu, Wykonawca musi zastosować tą formę. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do Zamawiającego:
 1. drogą elektroniczną na e-mail: siewierz@siewierz.pl,
 2. pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz.
 1. Oferty oraz oświadczenia wg załączników nr 2 i 3 do niniejszego zapytania (potwierdzające wstępnie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem.
 2. Wykonawca może zwrócić się na piśmie (faksem, drogą elektroniczną) do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zapytania ofertowego. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przez upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego www.siewierz.pl
 3. Ze strony Zamawiającego pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się
  z Wykonawcami są: Agnieszka Dobrowolska, tel.: 32 64 99 467, Agnieszka Gajek tel.: 32 64 99 445.
 1. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych kopertach lub opakowaniach. Oferta powinna być oznakowana następująco:
 
„ZAPYTANIE OFERTOWE.
Świadczenie usługi opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi
z terenu Miasta i Gminy Siewierz

Nie otwierać przed dniem 12 grudnia 2019 r.”
 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat (pok. nr 11) do dnia 12 grudnia 2019 r. do godz. 1000.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
Oferty są jawne od chwili ich otwarcia przez Zamawiającego. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy i adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności.
Oferty można składać osobiście, przez posłańca lub przesyłać pocztą za potwierdzeniem odbioru. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wyda poświadczenie złożenia oferty.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona przez Wykonawcę po terminie.
 1. Opis sposobu przygotowywania ofert, forma składania dokumentów:
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
 2. Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 3. Oświadczenia składane są w oryginale. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 1. Podwykonawcy
 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
 2. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.
 3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
 4. W przypadku zamiaru powierzenia zamówienia podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców w Formularzu oferty – Zał. Nr 1 do zapytania ofertowego.
 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i zaniechania jak za własne.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny
 1. Ceną ofertową jest cena ryczałtowa brutto i powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie. Cena powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia określony w niniejszym zapytaniu. Zamawiający będzie poprawiał oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wyraża zgodę na poprawienie pomyłki polegającej na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty pod rygorem odrzucenia oferty.
 1. Istotne dla wnioskodawcy postanowienia umowy
Formularz umowy, która zostanie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 6. Wykonawca akceptuje postanowienia umowne składając oświadczenie na formularzu oferty –  załącznik nr 1.
 1. Termin ważności oferty
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 1. Kryterium wyboru ofert
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium ceny – 100 %.
 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 1. administratorem danych osobowych Pani/Pana przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz jest Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz.
 2. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz: e-mail: iod@siewierz.pl
 3. dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz z dnia 13 stycznia 2017 r. stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 120.5.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz.
 4. odbiorcami danych osobowych Pani/Pana będą osoby lub podmioty, którym na podstawie odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo kontroli, jak również osoby lub podmioty, którym dane, po uprzednim ich zanonimizowaniu, zostaną udostępnione w oparciu o przepisy  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z terminami wskazanymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych Osobowych.
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych uniemożliwiają udzielenie zamówienia publicznego.
 7. w odniesieniu do danych osobowych Pani/Pana decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 8. Pan/Pani posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana1,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych2,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych3 z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO4,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Panu nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Uwagi:
1)  w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2)  skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4) prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
 
  Zatwierdzam:
BURMISTRZ
mgr Zdzisław Banaś
 
 
Załączniki:
 1. Formularz oferty – zał. nr 1
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków – zał. nr 2
 3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – zał. nr 3
 4. Wykaz usług – zał. nr 4
 5. Wykaz osób – zał. nr 5
 6. Wzór umowy – zał. nr 6


Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami ZIP 124.74 KB POBRAŃ: 22 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze oferty PDF 249.72 KB POBRAŃ: 12 POBIERZBudżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 28974047
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.