KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 8°C
Pręd. wiatru: 6 km/h
Ciśnienie: 1018 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
"TA, KTÓRA NIE ZGINĘŁA ODZYSKANA, ODRODZONA, NIEPODLEGŁA"

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś zaprasza na inaugurację obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia br. (piątek) o godz. 17.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych. W programie: spektakl słowno-muzyczny pt. „TA, KTÓRA NIE ZGINĘŁA ODZYSKANA, ODRODZONA, NIEPODLEGŁA” przygotowany przez uczniów ZSP w Wojkowicach Kościelnych.

< KWIECIEŃ 2018 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Data rozpoczęcia: 2018-04-27 17:00
Data zakończenia: 2018-04-27 19:00
Lokalizacja wydarzenia:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych ul. Zachodnia 4
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Poradnik ekologiczny

 
     W dniu 29 czerwca br. podpisano umowę na realizację zadania: „Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dzięki budowie instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Siewierz”. Wykonawcą umowy jest firma DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski z Kwidzyna. Przedsięwzięcie powinno zostać zrealizowane do 31 października 2017 r.
 
    Pracownicy wykonawcy rozpoczęli już inwentaryzację budynków objętych przedmiotowym zadaniem i w tym celu będą się kontaktować bezpośrednio z uczestnikami projektu i umawiać na oględziny budynków.

    Prosimy mieszkańców o współpracę z wykonawcą w celu sprawnej i terminowej realizacji zadania.

 
    Procedura wyboru wykonawcy tego zadania w trybie przetargu nieograniczonego została wszczęta już w grudniu ubiegłego roku. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił w dniu 01 marca, a podpisanie umowy zaplanowano w połowie marca. Wybrany wykonawca zaproponował w ofercie najniższą cenę, a także spełnił wszystkie inne kryteria i wymagania zamawiającego – Gminy Siewierz, w tym wykazał się niezbędną wiedzą, doświadczeniem i personelem. W zamierzonym terminie umowa nie mogła jednak zostać podpisana, gdyż w dniu 06 marca inny wykonawca biorący udział w postępowaniu wniósł do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od wyboru najkorzystniejszej oferty. W odwołaniu zarzucono, że wybrana oferta powinna zostać odrzucona z uwagi na błąd w obliczeniu ceny oraz niezgodność oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie ze stanowiskiem odwołującego się – drugiego w kolejności wykonawcy co do zaoferowanej ceny, to jego oferta powinna zostać wybrana w postępowaniu.
 
    Krajowa Izba Odwoławcza nie rozpatrzyła merytorycznych zarzutów zawartych w odwołaniu, lecz postanowieniem z dnia 15 marca odrzuciła odwołanie ze względów formalnych. Izba uznała, że odwołanie nie dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty jako czynności zamawiającego, lecz dotyczy zaniechania czynności odrzucenia oferty, a więc zachowania zamawiającego o innym charakterze niż przesłanki wniesienia odwołania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. Izba uznała, że pojęcie „wybór najkorzystniejszej oferty” należy rozumieć wyłącznie jako działanie zamawiającego w oparciu o kryteria oceny ofert, a nie np. jako zaniechanie odrzucenia oferty, przez co w zaistniałym przypadku odwołanie w ogólne nie przysługiwało.
 
    Z takim stanowiskiem Izby nie zgodził się Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, który dążąc do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach, na powyższe postanowienie wniósł w dniu 05 kwietnia skargę do sądu okręgowego. Prezes Urzędu wnosząc skargę nie działał w interesie żadnej ze stron sporu, ale w interesie publicznym związanym z prawidłowym funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych. W powyższym przypadku chodziło o sądowe rozstrzygnięcie wątpliwości interpretacyjnej związanej z wykładnią pojęcia „wybór najkorzystniejszej oferty” użytego w art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W szeregu swych postanowień Krajowa Izba Odwoławcza konsekwentnie uznaje, że „wybór najkorzystniejszej oferty” należy rozumieć zawężająco. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych uznaje taką wykładnię za błędną, a odrzucanie odwołań przez Izbę za bezpodstawne. Prezes Urzędu wniósł do właściwych sądów okręgowych kilkadziesiąt skarg na analogiczne postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej, a w jednym z przypadków nieuzwględnienia jego skargi – skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.
 
    Powyższe rozbieżności w interpretacji przepisów przyczyniły się do wydłużenia procedury odwoławczej , a tym samym do opóźnienia w realizacji budowy kolektorów słonecznych w naszej gminie. Na szczęście sąd w przypadku uwzględnienia skargi nie przekazuje sprawy do ponownego rozpoznania przez Krajową Izbę Odwoławczą lecz sam orzeka wyrokiem również co do merytorycznej istoty odwołania. Na takie orzeczenie sądu nie przysługuje skarga kasacyjna, więc wyrok jest prawomocny, co pozwala na ostateczne zakończenie postępowania odwoławczego.
 
    W naszym przypadku rozprawa przed Sądem Okręgowym w Częstochowie odbyła się w dniu 24 maja br. W dniu 06 czerwca miało miejsce odczytanie wyroku. Sąd uwzględnił skargę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych uznając, że strona odwołująca była uprawniona do wniesienia odwołania, jednak samo odwołanie oddalił. Po rozpatrzeniu merytorycznych zarzutów odwołującego się wykonawcy sąd uznał, że wybór najkorzystniejszej oferty przez Gminę Siewierz nastąpił w sposób prawidłowy. Gmina wystąpiła z wnioskiem o sporządzenie i przesłanie uzasadnienia wyroku, na co w dalszym ciągu oczekuje. Jednocześnie, dzięki pozytywnemu dla Gminy rozstrzygnięciu odwołania, możliwe było zawarcie umowy z wybranym wykonawcą.
 
    Zadanie będzie realizowane w 460 budynkach mieszkalnych oraz 9 budynków użyteczności publicznej w Gminie Siewierz. Zakres prac obejmie w szczególności wykonanie niezbędnych ekspertyz, opracowanie dokumentacji projektowych, protokolarne uzgodnienie wstępnej koncepcji instalacji z właścicielami nieruchomości, wykonanie robót budowlanych w poszczególnych budynkach na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej, przeprowadzenie rozruchu instalacji c.w.u. wraz z zestawami solarnymi, kontrole, próby, uruchomienie oraz regulację instalacji ciepłej wody. Wykonawca będzie zobowiązany ponadto do przeszkolenia użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji oraz opracowania i przekazania instrukcji obsługi instalacji, a także do serwisowania (w tym wymiany glikolu) przez cały okres gwarancji. W okresie gwarancji obowiązuje wykonawcę bezpłatny serwis oraz bezpłatny przegląd instalacji co najmniej 1 raz w roku, a w piątym roku wymiana czynnika grzewczego na wszystkich zamontowanych instalacjach. Wykonawca udzielił 7 letniej gwarancji na cały przedmiot umowy.
 
    Koszt całego przedsięwzięcia objętego umową wynosi 4 601 056,94 zł. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości około 4 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 
    W celu bezproblemowej realizacji zadania uczestnicy projektu zgodzili się w zawartych z gminą umowach do wypełnienia obowiązków związanych między innymi z udostępnieniem pomieszczeń wykonawcy, zapewnieniem niezbędnych instalacji i wykonaniem koniecznych prac umożliwiających montaż instalacji solarnych w swoich budynkach.

    Inwestycja przyczyni się do wzrostu poziomu życia mieszkańców Gminy. Wykorzystanie nowoczesnej technologii przyjaznej środowisku skutkować będzie poprawą stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji m.in. CO2 oraz pyłu PM10 do atmosfery.

Budżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 14670189
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.