KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 17°C
Pręd. wiatru: 10 km/h
Ciśnienie: 1020 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
BAJKOLANDIA NAJMŁODSZYCH: CYRK LEŚNYCH ROBACZKÓW

Zapraszamy najmłodszych mieszkańców Gminy Siewierz na przedstawienie pt. "Cyrk Leśnych Robaczków". Przedstawienie w ramach Bajkolandii Najmłodszych odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godzinie 16:00 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu. Wstęp jest bezpłatny.

< KWIECIEŃ 2019 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Data rozpoczęcia: 2019-04-26 16:00
Data zakończenia: 2019-04-26 17:00
Lokalizacja wydarzenia:
Sala widowiskowa MGCKSiT
BUDŻET OBYWATELSKI W GMINIE SIEWIERZ

Wypełnij ankietę badania opinii mieszkańców dotyczącą projektu uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu w sprawie
wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Siewierz.
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
KURIER SIEWIERSKI
 
KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK


 
 

    Pięć lat temu Gmina Siewierz, wywiązując się z ustawowych obowiązków w zakresie czystości i porządku, zorganizowała odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W 2015 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostali objęci również właściciele nieruchomości, wykorzystywanych jedynie przez część roku, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a  znajdują się domki letniskowe i powstają odpady komunalne.

    Odpady komunalne zmieszane odbierane są z przed ww. nieruchomości w sposób następujący:
 • z budynków wielolokalowych raz na tydzień,
 • z zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta Siewierz raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie,
 • z pozostałych nieruchomości raz na miesiąc.
    Odpady komunalne segregowane takie jak: tworzywa sztuczne, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe i papier odbierane są raz na miesiąc, a z budynków wielolokalowych raz na tydzień. Dodatkowo raz w roku odbierane są z przed nieruchomości odpady wielkogabarytowe (tj.: meble, wykładziny, dywany, okna), elektryczne i elektroniczne.

    Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  właściciele nieruchomości objętych systemem mogą dostarczać w nielimitowanych ilościach odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • tekstylia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady z selektywnej zbiórki odpadów – szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,
 • odpady zielone,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 • odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstwa domowego np. (świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje).
    Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne pochodzące z remontów prowadzonych samodzielnie, właściciele nieruchomości mogą przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ilości do 100 kg na rok, przypadającej na każdego właściciela nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
PSZOK czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku oraz w jedną wyznaczoną w miesiącu sobotę.

    Za odbiór i zagospodarowanie odpadów właściciele oraz użytkownicy ww. nieruchomości zobowiązani są do ponoszenia opłat, które w chwili obecnej wynoszą:
 • z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:
  • 19,00 zł brutto od osoby w przypadku, gdy odpady zbierane są w sposób nieselektywny,
  • 9,00 zł brutto od osoby, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny,
 • od jednego domku letniskowego, wykorzystywanego jedynie przez część roku:
  • 85,00 zł rocznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 170,00 zł rocznie, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
    Z pobranych opłat Gmina Siewierz pokrywa następujące koszty:
 • odbioru i zagospodarowania odpadów w tym: odbiór odpadów z przed nieruchomości i z PSZOK-u, transport odpadów do podmiotów przetwarzających odpady, koszty odzysku, koszty unieszkodliwiania. Odebrane i zebrane odpady z terenu Gminy Siewierz są odpowiednio zagospodarowywane, tzn. odpady komunalne zmieszane przekazywane są do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów w Zabrzu, a odpady segregowane przekazywane są uprawnionym podmiotom które je poddaję procesom odzysku,
 • utworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowanego w Siewierzu przy ul. Ściegna 11,
 • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym przygotowanie, wydruk i rozdysponowanie ulotek oraz harmonogramów odbioru odpadów,
 • usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, czyli z tzw. „dzikich wysypisk”,
 • obsługi administracyjnej systemu, do której zalicza się między innymi koszty korespondencji (pism, wezwań i upomnień), koszty artykułów biurowych oraz koszty zatrudnienia pracowników obsługujących system.
    Niestety, w chwili obecnej opłaty nie pokrywają wszystkich wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Brakująca kwota wydatkowana jest z innych środków pochodzących z budżetu Gminy Siewierz. Duży wpływ na koszty obsługi systemu ma ilość i jakość odpadów wytwarzanych i przekazywanych przez właścicieli nieruchomości uprawnionej firmie do ich zagospodarowania. Odpady komunalne zmieszane w wielu wypadkach często są niedostatecznie posegregowane. Można w nich znaleźć odpady, które powinny być oddane do PSZOK-u oraz odpady biodegradowalne, które właściciel nieruchomości powinien poddać kompostowaniu na swojej nieruchomości względnie przekazać do PSZOK-u.

    Nieprawidłowo prowadzona segregacja odpadów generuje wyższe koszty ich zagospodarowania. Odpady, które są odpowiednio posegregowane trafiają bezpośrednio do odbiorcy, który poddaje je przetworzeniu. Odpady wysortowane z odpadów komunalnych zmieszanych są złej jakości (są brudne i zanieczyszczone np. popiołem) i trudno na nie znaleźć odbiorców. Dlatego koszty ich zagospodarowania są o wiele wyższe niż odpadów odpowiednio posegregowanych.

    W 2017 r. Gmina Siewierz wydała na pokrycie kosztów związanych z odbiorem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów, kwotę w wysokości 1 371 262,75 zł. Mieszkańcy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów do budżetu Gminy wpłynęła kwota 1 264 245,00 zł. Gmina brakującą kwotę w wysokości 107 017,75 zł musiała pokryć z innych środków budżetowych.

    W celu zmniejszenia kosztów zagospodarowania odpadów, bardzo ważnym elementem jest prowadzenie dokładnej segregacji odpadów „u źródła” tj. w miejscu ich wytwarzania. Konieczne jest też zminimalizowanie ilości odpadów ulegających biodegradacji, poprzez ich kompostowanie. Aby umożliwić mieszkańcom przetwarzanie odpadów biodegradowalnych, 5 lat temu Gmina przekazała mieszkańcom nieodpłatnie w ramach realizowanego projektu pt.: „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków”, 2500 kompostowników. Pomimo to, że ilość ta wydaje się duża, to jednak nie w pełni zaspokoiła ona potrzeby mieszkańców Gminy.

    Ponadto, gminy są zobowiązane do dnia 16 lipca 2020 r. ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

    W dążeniu do osiągnięcia we wskazanym terminie odpowiedniego poziomu ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska, Gmina Siewierz rozpoczęła procedurę zakupu 500 kompostowników. W pierwszej kolejności będą one przekazywane nieodpłatnie właścicielom nieruchomości, którzy nie otrzymali ich przy realizacji ww. projektu.

    Kompostowniki będą przekazywane nieodpłatnie na podstawie umowy.
 
    Wszystkich właścicieli nieruchomości objętych systemem, zainteresowanych otrzymaniem kompostownika, prosi się o zgłoszenie chęci jego otrzymania, osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz pok. 24 lub telefonicznie pod nr telefonu 32 64 99 445, 32 64 99 444, 32 64 99 443.
Budżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 20201462
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.