KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: -4°C
Pręd. wiatru: 11 km/h
Ciśnienie: 1031 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
BAJKOLANDIA NAJMŁODSZYCH: ŚPIĄCA KRÓLEWNA

Zapraszamy najmłodszych mieszkańców Gminy Siewierz na przedstawienie pt. "Śpiąca Królewna". Przedstawienie w ramach Bajkolandii Najmłodszych odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godzinie 16:00 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu. Wstęp jest bezpłatny.

< STYCZEŃ 2020 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Data rozpoczęcia: 2020-01-24 16:00
Data zakończenia: 2020-01-24 17:00
Lokalizacja wydarzenia:
Sala widowiskowa MGCKSiT
KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica

 
 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

W bieżącym roku kończy się czteroletnia kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników, rady gmin powinny dokonać wyboru nowych ławników, na kadencję 2020-2023.

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają - w głosowaniu tajnym - rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

 

Rada Miejska w Siewierzu, spośród zgłoszeń które wpłyną do 30 czerwca 2019 r., wybierze:

 • 2 ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie,
 • 3 ławników do Sądu Rejonowego w Zawierciu (w tym 2 do Sądu Pracy).

 

Wymogi, jakie muszą spełniać kandydaci na ławników oraz przepisy dotyczące wyborów ławników, określone są w Dziale IV, Rozdział 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.).

Wzór karty zgłoszenia określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r., Nr 121, poz. 693).

 

Zgodnie z art. 158 w/w ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ponadto do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,

w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia na ławnika sądowego, do której kandydat ma obowiązek załączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2217 oraz z 2018 r., poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa, natomiast koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata i zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Pierwsza osoba wymieniona na w/w liście jest uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Przedmiotowe dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Dokumenty dotyczące wyborów ławników sądowych należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz, w terminie do 30 czerwca 2019 r. w godzinach pracy urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej (pok. nr 36) lub pod numerem tel. 32 64 99 462.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Siewierzu po upływie terminu (tj. po 30 czerwca 2019 r.), a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego:

Informację z Krajowego Rejestru Karnego (w tym tzw. zaświadczenie o niekaralności) można uzyskać:

 • w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa; tel. (022) 39-76-200, fax (022) 39-76-205),
 • w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju (wykaz w załączeniu),
 • poprzez elektroniczny dostęp na stronie ekrk.ms.gov.pl lub ems.ms.gov.pl

Szczegółowe informacje nt. zasad uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego są dostępne pod adresem: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/


Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych PDF 1.31 MB POBRAŃ: 67 POBIERZ
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 9 czerwca 2011 r. PDF 35.62 KB POBRAŃ: 108 POBIERZ
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika PDF 105.53 KB POBRAŃ: 97 POBIERZ
WZÓR - Lista osób zgłaszajacych kandydata na ławnika PDF 417.58 KB POBRAŃ: 69 POBIERZ
WZÓR - Oświadczenie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej PDF 628.67 KB POBRAŃ: 71 POBIERZ
WZÓR - Oświadczenie o prowadzonym postępowaniu PDF 630.91 KB POBRAŃ: 68 POBIERZ
Krajowy Rejestr Karny - zapytanie o udzielenie informacji o osobie PDF 32.90 KB POBRAŃ: 101 POBIERZ
Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego PDF 414.93 KB POBRAŃ: 78 POBIERZ
Wykaz punktów informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego PDF 162.74 KB POBRAŃ: 83 POBIERZ
Uchwała Nr VI.71.2019 w sprawie powołania Zespołu ds zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych PDF 217.44 KB POBRAŃ: 46 POBIERZBudżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 24842970
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.