KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 13°C
Pręd. wiatru: 11 km/h
Ciśnienie: 1015 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO "ORLIK" W SIEWIERZU

Od 6 maja br. otwarte zostaną boiska sportowe na kompleksie „Orlik” zlokalizowanym przy zamku w Siewierzu. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzonych zostało wiele zasad i ograniczeń regulujących korzystanie z tego typu ogólnodostępnych obiektów. Przede wszystkim została ograniczona ilość osób korzystających jednorazowo z obiektu sportowego.

< CZERWIEC 2020 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Data rozpoczęcia: 2020-05-06 00:00
Data zakończenia: 2020-05-30 00:00
Lokalizacja wydarzenia:
Kompleks sportowy "Orlik"
KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica

 
 

    Podczas obrad VI sesji Rady Miejskiej w Siewierzu w dniu 27 czerwca radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz za rok 2018.

    Głównym tematem obrad było zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siewierz za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2018. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2018 została przyjęta jednogłośnie, w obecności 14 radnych. Pozytywną opinię w tej sprawie wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Żadnych uwag i  zastrzeżeń nie wniosła również Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Siewierzu.

    Absolutorium to uznanie czyjejś działalności w określonym zakresie za prawidłową. Podjęcie uchwały w tej sprawie jest obowiązkiem Rady Miasta nałożonym przez ustawę samorządową. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową po złożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu. Radni, po przyjęciu do wiadomości opinii Komisji Rewizyjnej (która jednak nie ma wiążącej mocy) oraz po dokonaniu oceny celowości, rzetelności, gospodarności i legalności wykonania budżetu za dany rok, przeprowadzają głosowanie jawne nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

    W sprawozdaniu za 2018 r. przedłożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz realizacja budżetu przedstawia się następująco:
  • dochody: 62 292 775,00 zł - co stanowiło 94,1% planu
  • wydatki: 64 179 647,61 zł - to jest 92,8% planu
    Warto podkreślić, że w ramach wydatków majątkowych gmina zrealizowała szereg inwestycji i zakupów inwestycyjnych na kwotę 15,7 mln zł, co stanowi 24,4% ogółu wydatków.
 
    Po raz pierwszy w historii samorządu głosowane było też wotum zaufania dla Burmistrza. Poprzedzone zostało przedstawieniem Raportu o stanie Gminy Siewierz za 2018 rok. Wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz również zostało udzielone jednogłośnie. Burmistrz Zdzisław Banaś podziękował radnym za udzielone wotum. 

    Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła od tego roku obowiązek uzyskiwania przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta wotum zaufania. Głosowanie rady nad jego udzieleniem poprzedza debata nad raportem o stanie gminy, przedstawianym przez organ wykonawczy. Raport zawiera podsumowanie działalności organu wykonawczego gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

    Raport o stanie Gminy Siewierz za 2018 rok znajduje się na: https://bip.siewierz.pl/res/serwisy/pliki/21442571?version=1.0
 
    Ponadto na VI sesji Rada Miejska w Siewierzu podjęła uchwały w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Siewierz; wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Siewierz, powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych; planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siewierz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych; ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siewierz; wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siewierz; określenia rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Siewierz oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli; opinii do projektu listy obszarów Natura 2000 w części dotyczącej obszaru Natura 2000 Lipienniki w Dąbrowie Górniczej PLH240037; wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej, (Siewierz); wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej, (Wojkowice Kościelne); przyjęcia przez Gminę Siewierz zarządzania odcinkami dróg powiatowych w zakresie pełnienia funkcji inwestora; przekazania Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich; sprzedaży lokalu w drodze bezprzetargowej; dzierżawy lokalu użytkowego w Siewierzu przy ulicy Mostowej 11; dzierżawy nieruchomości gruntowej wraz z usytuowanym na niej budynkiem gminnym; zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu; przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Siewierz"; uchylenia Uchwały Nr XXXV/342/2018 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Siewierz w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego Boronów - Trzebinia; przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Siewierz wzdłuż drogi krajowej nr 1 i ul. Młyńskiej; przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Siewierz w rejonie ulic Młyńskiej i Zagłębiowskiej; przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla eksploatacji piasku budowlanego ze złoża „ Szeligowiec II ” w sołectwie Brudzowice.

Budżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 27091389
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.