KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 24°C
Pręd. wiatru: 7 km/h
Ciśnienie: 1011 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
II TURA WYBORÓW PREZYDENCKICH 2020 - KTO GŁOSUJE, TEN SIĘ LICZY

Zachęcamy wszystkich uprawnionych mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz do głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich, która odbędzie się w niedzielę 12 lipca 2020 r. Zmierzą się w niej Andrzej Duda oraz Rafał Trzaskowski. W Gminie Siewierz pracować będzie 8 obwodowych komisji wyborczych. Lokale wyborcze będą czynne od godziny 7:00 do godziny 21:00. W lokalach obowiązywał będzie reżim sanitarny.

< LIPIEC 2020 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Data rozpoczęcia: 2020-07-12 07:00
Data zakończenia: 2020-07-12 21:00
Lokalizacja wydarzenia:
Polska
KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica

 
 

   Od 3 lutego 2020 r. rozpoczęło się postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siewierz. Harmonogram czynności i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym zostały określone w Zarządzeniu Nr 0050.5.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 28 stycznia 2020 r., wydanym na podstawie art. 29 ust. 2 oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.).
 
Informacje dotyczące kandydatów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

   Terminy i harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:   Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców/opiekunów prawnych o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej jednostki, złożonej u dyrektora placówki w terminie od dnia 3 lutego 2020 r. do 14 lutego 2020 r. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej począwszy od dnia 1 września 2020 r.

   Rodzice/opiekunowie, którzy będą ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 zobowiązani są uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Należy podkreślić, iż do gminnych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Siewierz. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie odbywać się począwszy od dnia 17 lutego 2020 r. Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami jest dostępny w danym przedszkolu lub szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym. Wnioski można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych placówek wychowania przedszkolnego, określając w nich kolejność wybranych placówek, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

             Naborem na rok szkolny 2020/2021 objęte są:
 1. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach: 2014, 2015, 2016, 2017);
 2. Dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego;
   Dzieci w wieku 6 lat mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, natomiast wszystkie dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą być przyjęte do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli przedszkole/oddział przedszkolny nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, a na liście rezerwowej nie będzie dzieci oczekujących i spełniających kryteria do przyjęcia, określone w zasadach rekrutacji.

   Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych jest dwuetapowe. Podczas pierwszego etapu rekrutacji brane będą pod uwagę tzw. kryteria ustawowe, czyli określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.), to jest:
 1. Wielodzietność rodziny kandydata [oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe)];
 2. Niepełnosprawność kandydata;
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie [samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe)];
 6. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

   Zgodnie z art. 131 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

  W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap). Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone dokumenty.

   Na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pod uwagę brane będą tzw. kryteria samorządowe, czyli kryteria określone w Uchwale Nr XXIII/223/2017 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siewierz oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 1410) oraz Uchwale Nr XXVI/257/2017 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/223/2017 w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siewierz oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 3142.), to jest:
 1. Dziecko obojga rodziców/opiekunów, w tym rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko, pracujących zawodowo lub prowadzących gospodarstwo rolne, uczących się lub studiujących w systemie stacjonarnym – wartość kryterium: 10 punktów;
 2. Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru – wartość kryterium: 6 punktów;
 3. Przedszkole/oddział przedszkolny wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka - wartość kryterium: 4 punkty;
 4. Dziecko, którego rodzice lub opiekunowie prawni są pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej (z wyjątkiem jednorazowych świadczeń) – wartość kryterium: 2 punkty;

Spełnianie ww. kryteriów jest potwierdzone poprzez:
 1. pisemne oświadczenie rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka – co do spełnienia kryteriów wymienionych w pkt. 1
 2. informację zawartą we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola - co do spełnienia kryteriów wymienionych w pkt. 2-4.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 
Informacje dotyczące kandydatów do klas pierwszych w szkołach podstawowych

Terminy i harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych przedstawiają się następująco:Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dzieci zamieszkałe w wyznaczonym dla danej szkoły obwodzie przyjmuje się z urzędu (na podstawie zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego). Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Ww. kandydaci do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowani będą na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Nr XXIII/223/2017 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej w przypadku kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Siewierz, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 1411). Kryteria brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym:
 1. Kandydat do klasy pierwszej zamieszkuje na terenie Gminy Siewierz – wartość kryterium: 8 punktów;
 2. Kandydat do klasy pierwszej realizował w szkole obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – wartość kryterium: 10 punktów;
 3. Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszczało wcześniej lub aktualnie uczęszcza do szkoły – wartość kryterium: 8 punktów;
 4. W granicach obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata do klasy pierwszej, którzy wspierają rodziców (prawnych opiekunów) kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki – wartość kryterium: 4 punkty.

Spełnianie ww. kryteriów jest potwierdzone poprzez:
 1. pisemne oświadczenie rodziców bądź opiekunów prawnych kandydata do klasy pierwszej – co do spełniania kryteriów wymienionych pkt. 1 i 4
 2. poświadczenie przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji szkolnej – co do spełniania kryteriów wymienionych w pkt. 2 i 3.

Wszelkich dodatkowych informacji w zakresie procesu rekrutacyjnego uzyskać można w poszczególnych placówkach oświatowych lub Referacie Oświaty Kultury i Promocji w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz (ul. Żwirki i Wigury 16, tel. (32) 6499480).
Budżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 27636908
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.