KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 6°C
Pręd. wiatru: 4 km/h
Ciśnienie: 1027 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19 W GMINIE SIEWIERZ

15 stycznia br. w punktach szczepień na terenie Gminy Siewierz rozpoczęto proces rejestracji seniorów w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Na dzień 25 stycznia wszystkie wolne terminy na szczepienia były już zajęte aż do 31 marca br. Jest to spowodowane ograniczoną przez Rząd RP liczbą dostaw szczepionek. Do każdego z punktów szczepień w Polsce trafia bowiem jedynie 30 dawek szczepionek tygodniowo.

< LUTY 2021 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28
Data rozpoczęcia: 2021-03-31 00:00
Data zakończenia: 2021-03-31 00:00
Lokalizacja wydarzenia:

KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica

 
 

    W dniu 22 lutego 2021 r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, natomiast 15 lutego 2021 r. - nabór uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siewierz. Harmonogram czynności i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym zostały określone w Zarządzeniu Nr 0050.6.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 18 stycznia 2021 r., wydanym na podstawie art. 29 ust. 2 oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. Z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.).
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH:

    Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminę Siewierz, tj. do:
 • Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Brudzowicach (z siedzibą w Brudzowicach i Dziewkach),
 • Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Siewierzu,
 • Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych,
 • Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach,
 • Publicznego Przedszkola w Siewierzu (uwaga: począwszy od 1 września 2021 r. siedzibą przedszkola będzie nowo powstały budynek przy ulicy Sikorskiego w Siewierzu),
    przedstawia się następująco:

    Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców/opiekunów prawnych o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej jednostki, złożonej u dyrektora placówki w terminie od dnia 8 lutego 2021 r. do 19 lutego 2021 r. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej począwszy od dnia 1 września 2021 r.

    Rodzice/opiekunowie, którzy po raz pierwszy będą ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 20212022 zobowiązani są uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

    Należy podkreślić, iż do gminnych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Siewierz. Jeżeli dana placówka będzie dysponować wolnymi miejscami po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym, wówczas możliwe jest przyjęcie kandydata niezamieszkałego na terenie gminy.

    Przyjmowanie wniosków kandydatów nieuczęszczających dotychczas do danego publicznego przedszkola, publicznego oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych będzie odbywać się w terminie od dnia 22 lutego 2021 r. do dnia 17 marca 2021 r. Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami jest dostępny w każdej placówce przedszkolnej. Wnioski można złożyć do nie więcej niż trzech wybranych placówek wychowania przedszkolnego, określając w nich kolejność wybranych przedszkoli - od najbardziej do najmniej preferowanych.
 

    Kryteria decydujące o przyjęciu do placówki wychowania przedszkolnego:

    Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego mają dzieci w wieku 6 lat, natomiast dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Wszystkim dzieciom zamieszkałym na terenie danej gminy, samorząd musi zapewnić miejsce w placówce. Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą być przyjęte do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli przedszkole/oddział przedszkolny nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, a na liście rezerwowej nie będzie dzieci oczekujących i spełniających kryteria do przyjęcia, określone w zasadach rekrutacji.

    Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych jest dwuetapowe. Podczas pierwszego etapu rekrutacji brane będą pod uwagę tzw. kryteria ustawowe, czyli określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.), to jest:
 1. Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci)
 2. Niepełnosprawność kandydata;
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;
 6. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
    Zgodnie z art. 131 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe ww. kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

    W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap). Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone dokumenty. Na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pod uwagę brane będą tzw. kryteria samorządowe, czyli kryteria określone w Uchwale Nr XXIII/223/2017 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siewierz oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 1410) oraz Uchwale Nr XXVI/257/2017 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/223/2017 w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siewierz oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 3142.), to jest:
 1. Dziecko obojga rodziców/opiekunów, w tym rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko, pracujących zawodowo lub prowadzących gospodarstwo rolne, uczących się lub studiujących w systemie stacjonarnym – wartość kryterium: 10 punktów;
 2. Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru – wartość kryterium: 6 punktów;
 3. Przedszkole/oddział przedszkolny wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka - wartość kryterium: 4 punkty;
 4. Dziecko, którego rodzice lub opiekunowie prawni są pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej (z wyjątkiem jednorazowych świadczeń) – wartość kryterium: 2 punkty;
    Spełnianie ww. kryteriów musi być potwierdzone poprzez: pisemne oświadczenie rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka – co do spełnienia kryteriów wymienionych w pkt. 1 informację zawartą we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola - co do spełnienia kryteriów wymienionych w pkt. 2-4.

    W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

    Terminy, harmonogram czynności i kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych przedstawiają się następująco:

    Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dzieci zamieszkałe w wyznaczonym dla danej szkoły obwodzie przyjmuje się z urzędu (na podstawie zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego). Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, które odbywać się będzie począwszy od 15 lutego 2021 r.

    Kandydaci do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022 przyjmowani będą na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Nr XXIII/223/2017 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej w przypadku kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Siewierz, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 1411).


 
    Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych:
 1. Kandydat do klasy pierwszej zamieszkuje na terenie Gminy Siewierz – wartość kryterium: 8 punktów;
 2. Kandydat do klasy pierwszej realizował w szkole obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – wartość kryterium: 10 punktów;
 3. Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszczało wcześniej lub aktualnie uczęszcza do szkoły – wartość kryterium: 8 punktów;
 4. W granicach obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata do klasy pierwszej, którzy wspierają rodziców (prawnych opiekunów) kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki – wartość kryterium: 4 punkty.
    Spełnienie ww. kryteriów jest potwierdzone poprzez: pisemne oświadczenie rodziców bądź opiekunów prawnych kandydata do klasy pierwszej – co do spełniania kryteriów wymienionych pkt. 1 i 4 poświadczenie przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji szkolnej – co do spełniania kryteriów wymienionych w pkt. 2 i 3.

    Wszelkich dodatkowych informacji w zakresie procesu rekrutacyjnego uzyskać można w poszczególnych publicznych placówkach oświatowych na terenie gminy lub Referacie Oświaty Kultury i Promocji w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz (ul. Żwirki i Wigury 16, tel. (32) 6499480, email: promocja@siewierz.pl.


Zarządzenie nr 50-6-2021 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 18 stycznia 2021 r PDF 1.23 MB POBRAŃ: 16 POBIERZ
Uchwała nr VI-72-2019 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siewierz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych PDF 312.59 KB POBRAŃ: 10 POBIERZBudżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 31580938
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.