KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: -6°C
Pręd. wiatru: 17 km/h
Ciśnienie: 1026 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
ZAPRASZAMY NA JARMARK ŚWIĄTECZNY NA SIEWIERSKIM RYNKU

Serdecznie zapraszamy na Jarmark Świąteczny, który odbędzie się w sobotę 22 grudnia br. na siewierskim rynku. Podczas jarmarku będzie można zakupić produkty doskonałe na świąteczne stoły, regionalne produkty spożywcze, ozdoby świąteczne i rękodzieło. Na scenie przygotowany został bogaty program artystyczny.

< GRUDZIEŃ 2018 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Data rozpoczęcia: 2018-12-22 09:00
Data zakończenia: 2018-12-23 16:00
Lokalizacja wydarzenia:
Rynek siewierski
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny

 
 

    Gospodarka odpadami komunalnymi to ciągłe dopasowywanie przepisów i zasad obowiązujących na terenie danej gminy do zmian wprowadzanych w ustawach, do potrzeb mieszkańców oraz rynku, sterowanego przez prywatnych przedsiębiorców.

    Z dniem 1 stycznia 2016 r. na terenie Gminy Siewierz ulegnie zmianie sposób odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się budynki jednorodzinne, położonych w części miejskiej gminy tj. w Siewierzu. Z tych nieruchomości odpady komunalne zmieszane będą odbierane raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października dwa razy w miesiącu. Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych w części wiejskiej Gminy odbywać się będzie nadal raz w miesiącu. Sposób odbioru odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny nie ulega zmianie i odbywać się będzie w całej Gminie raz w miesiącu.

    Zmianie ulega również ilość worków przeznaczonych na odpady segregowane i rodzaj odpadów w nich umieszczanych. Obowiązywać będą trzy rodzaje worków, do których będzie można wrzucać następujące rodzaje odpadów:
 • worek zielony – szkło białe i kolorowe,
 • worek żółty – tworzywo sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe tzw. tetrapaki,
 • worek niebieski – papier.
    Rada Miejska w Siewierzu postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a znajdują się domki letniskowe i powstają odpady komunalne. Właściciele tych nieruchomości zobowiązani będą do ponoszenia ryczałtowej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
 
Ryczałtowa stawka opłaty wynosi:
 1. 85,00 zł rocznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 2. 170,00 zł rocznie, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Opłatę tą należy uiszczać bez wezwania, w terminie do 31 grudnia każdego roku, w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

    Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty, za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli oddać bez dodatkowej opłaty do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 100 kg na rok odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne pochodzące z remontów prowadzonych samodzielnie. Nadwyżka odpadów ponad limitowane 100 kg również zostanie odebrana ale za dodatkową opłatą określoną  przez firmę prowadzącą PSZOK.

    Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siewierzu przy ul. Ściegna 11 będzie  czynny:
 • poniedziałek, środa – w godzinach od  7.00  do 11.00,
 • wtorek, czwartek, piątek – w godzinach od 14.00 do 18.00,
 • w wyznaczoną sobotę każdego miesiąca – w godzinach od 8.00 do 14.00.
    Do PSZOK-u można przekazać, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym: przeterminowane leki i chemikalia, tekstylia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, szkło białe, szkło kolorowe, papier, plastik, odpady zielone, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstwa domowego np. (świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje), metal.

    Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,  będzie można zgłaszać:
 • pisemnie na adres:  Urząd Miasta i Gminy Siewierz,  ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz,
 • telefonicznie  do Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Siewierz pod nr telefonu: (32) 64 99 445,  (32)  64 99 443,
 • elektronicznie na adres: siewierz@siewierz.pl.
    Pełny regulamin funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest do pobrania poniżej.

    Przypominamy, że odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach, które powinny spełniać wymagania obowiązujących Polskich Norm (między innymi normy PN-EN-840) lub posiadać wystawioną przez producenta deklarację zgodności (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.).

    Od 1 października 2016 r. wysokość stawki wynosi 9,00 zł w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 19,00 złodpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

    Zmiana stawki nie rodzi obowiązku złożenia przez właścicieli nieruchomości nowej deklaracji. W przypadku ustalenia nowej stawki Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz zawiadomi właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odapdami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Właściciel nieruchomości będzie zobligowany do uiszczenia opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.

    Podkreśla się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy właściciele nieruchomości zobligowani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Niewypełnianie obowiązków określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwale Nr VIII/78/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Siewierz, podlega karze grzywny.


OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

    Od 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości zobowiązani są do wnoszenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Miesięczną opłatę należy wnosić bez wezwania, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca z dołu za dany miesiąc, w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty. Przykładowo: opłatę za miesiąc styczeń 2016 r. należy uiścić do dnia 15 lutego 2016 r., itd

    Opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów można uiszczać w następujący sposób:
 • u Sołtysów poszczególnych Sołectw,
 • w kasie Urzędu Miasta i Gminy Siewierz, przy ul. Żwirki i Wigury 16
 • przelewem na rachunek bankowy Gminy Siewierz:
  ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział w Częstochowie
  25 1050 1142 1000 0023 9997 3466
  Tytułem: opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów (z podaniem miesiąca za jaki jest uiszczana)
  Odbiorca: Gmina Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz

  Uwaga! Wpłat powinna dokonywać osoba, która złożyła deklarację.


Numeru rachunku bankowego do uiszczania opłaty śmieciowej PDF 93.96 KB POBRAŃ: 873 POBIERZ
Roczne sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2012 PDF 85.53 KB POBRAŃ: 1020 POBIERZ
Roczne sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013 PDF 84.30 KB POBRAŃ: 1156 POBIERZ
Wykaz podmiotów odbierajacych odpady ilości odebranych odpadow miejsce ich zagospodarowania - 2013 PDF 75.42 KB POBRAŃ: 1053 POBIERZ
Roczne sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2014 PDF 1.01 MB POBRAŃ: 522 POBIERZ
2014 Wykaz podmiotów odbierajacych odpady ilości odebranych odpadow miejsce ich zagospodarowania PDF 97.63 KB POBRAŃ: 737 POBIERZ
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy siewierz za 2014r PDF 6.47 MB POBRAŃ: 361 POBIERZ
Ulotka - zasady segregacji odpadów w Gminie Siewierz PDF 2.82 MB POBRAŃ: 387 POBIERZ
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy PDF 52.09 KB POBRAŃ: 716 POBIERZ
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na których nie zamieszkują mieszkańcy a znajdują się domki letniskowe PDF 52.46 KB POBRAŃ: 662 POBIERZ
Regulamin funkcjonowania PSZOK PDF 1.45 MB POBRAŃ: 448 POBIERZ
Analiza systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Siewierz w 2015r PDF 7.19 MB POBRAŃ: 170 POBIERZ
Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne na terenie Gminy Siewierz oraz ilości odebranych odpadów i miejsca ich zagospodarowania w 2015 r. PDF 91.16 KB POBRAŃ: 652 POBIERZ
Poziomy odzysku osiągnięte przez przedsiębiorstwa w 2012, 2013, 2014, 2015 roku PDF 79.57 KB POBRAŃ: 446 POBIERZ
Wykaz podmiotów odbierajacych odpady ilości odebranych odpadow miejsce ich zagospodarowania - 2015 PDF 91.16 KB POBRAŃ: 433 POBIERZ
Roczne sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016 PDF 6.39 MB POBRAŃ: 95 POBIERZ
Analiza systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Siewierz w 2016 r. PDF 8.03 MB POBRAŃ: 92 POBIERZ
Poziomy odzysku osiągnięte przez przedsiębiorstwa w 2012, 2013, 2014, 2015. 2016 roku PDF 79.82 KB POBRAŃ: 349 POBIERZ
Poziomy odzysku osiągnięte przez przedsiębiorstwa w 2012, 2013, 2014, 2015. 2016 roku PDF 79.82 KB POBRAŃ: 278 POBIERZ
Przedsiębiorstwa zbierające sprzęt elektryczny i elektroniczny PDF 47.83 KB POBRAŃ: 160 POBIERZ
Ewidencja udzielonych i i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta i Gminy Siewierz PDF 57.98 KB POBRAŃ: 183 POBIERZ
Poziomy odzysku osiągnięte przez przedsiębiorstwa w 2012, 2013, 2014, 2015. 2016, 2017roku PDF 72.60 KB POBRAŃ: 95 POBIERZ
Roczne sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok PDF 11.20 MB POBRAŃ: 12 POBIERZ
Rejestr działalności regulowanej - luty 2018 r PDF 1.08 MB POBRAŃ: 63 POBIERZ
Wykaz przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej zezwalający na odbieranie odpadów komunalnych na terenie Gminy Siewierz PDF 157.55 KB POBRAŃ: 74 POBIERZ
2016 Wykaz podmiotów odbierajacych odpady ilości odebranych odpadow miejsce ich zagospodarowania PDF 497.45 KB POBRAŃ: 82 POBIERZ
2017 Wykaz podmiotów odbierajacych odpady ilości odebranych odpadow miejsce ich zagospodarowania PDF 291.95 KB POBRAŃ: 106 POBIERZ
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Siewierz za 2017 r. PDF 12.05 MB POBRAŃ: 36 POBIERZ
2018 Ewidencja przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Siewierz PDF 56.48 KB POBRAŃ: 29 POBIERZBudżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 18209263
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.