KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: -4°C
Pręd. wiatru: 11 km/h
Ciśnienie: 1018 hPa
Deszcz: 0,3 mm


 
SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19 W GMINIE SIEWIERZ

15 stycznia br. w punktach szczepień na terenie Gminy Siewierz rozpoczęto proces rejestracji seniorów w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Na dzień 25 stycznia wszystkie wolne terminy na szczepienia były już zajęte aż do 31 marca br. Jest to spowodowane ograniczoną przez Rząd RP liczbą dostaw szczepionek. Do każdego z punktów szczepień w Polsce trafia bowiem jedynie 30 dawek szczepionek tygodniowo.

< MARZEC 2021 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Data rozpoczęcia: 2021-03-31 00:00
Data zakończenia: 2021-03-31 00:00
Lokalizacja wydarzenia:

KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica

 
 

WYKAZ RADNYCH

Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu

kadencja 2019 - 2022

 1. Jan MUCHA – Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów
 2. Kazimierz MAJEWSKI – Zastępca Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów
 3. Danuta RZEPECKA – Sekretarz Gminnej Rady Seniorów
 4. Jan Bańka
 5. Renata DYRDA
 6. Bogusław KORUSIEWICZ
 7. Krystyna LOREK
 8. Danuta NOWACKA
 9. Mieczysława PARZOCH
 10. Teodozja ROK
 11. Anna WALCZYŃSKA
 12. Maria WYLON


 



Rada Miejska w Siewierzu podjęła uchwałę w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu

   Działanie to zostało podyktowane potrzebą popularyzowania idei przedstawicielstwa osób starszych przy organach samorządu gminnego oraz aktywizacji seniorów w życiu społecznym. Stanowi też niewątpliwą szansę na korzystanie z opinii i postulatów, a tym samym na jak najpełniejsze uwzględnianie interesów osób w wieku senioralnym w polityce społecznej gminy.

  Gminna Rada Seniorów ma charakter doradczy, konsultacyjny i opiniotwórczy, nie ma natomiast kompetencji decyzyjnych. Jej działalność ma na celu reprezentowanie środowiska osób starszych oraz instytucji i organizacji, zajmujących się problemami ludzi starszych w gminie Siewierz.
Zachodzące zmiany demograficzne powodują zwiększone zapotrzebowanie na działania kierowane do osób w wieku senioralnym. Obecnie na terenie gminy Siewierz na ogólną liczbę 12.169 mieszkańców, zamieszkuje 2.080 osób w wieku powyżej 65 lat, co stanowi 17 % ogólnej liczby mieszkańców, a liczby te mają tendencje wzrostowe.

  Dlatego też jest sprawą ważną tak dla władz samorządowych jak i dla społeczności lokalnej, aby środowiska senioralne miały wpływ na kształtowanie polityki społecznej w gminie i mogły wyrażać swoje opinie na tematy związane z działalnością gminy i jej kompetencjami.
Wszystkie zasadnicze kwestie z zakresu przeprowadzenia wyborów do rady seniorów, zasady działania organów rady i ich kompetencje oraz prawa i obowiązki radnych seniorów zostały uregulowane w statucie rady seniorów.

  Działania mające na celu powołanie członków rady seniorów rozpoczną się po opublikowaniu uchwały Rady Miejskiej w Dzienniku Urzędowym Województwa Sląskiego, bowiem jest to akt prawa miejscowego, podlegający publikacji.

  Nabór kandydatów do rady nastąpi po opublikowaniu ogłoszenia burmistrza o naborze kandydatów. Ogłoszenie to zostanie podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz na oficjalnej stronie internetowej gminy pod adresem: www.siewierz.pl w zakładce "Urząd - Gminna Rada Seniorów". Ogłoszenie będzie zawierać formularz zgłoszenia kandydata oraz informację o terminie i miejscu zgłaszania kandydatów.

  W formularzu zgłoszeniowym należy zamieścić:
1) imię i nazwisko kandydata oraz dane teleadresowe,
2) opis sylwetki kandydata z uwzględnieniem doświadczenia zawodowego w szczególności na rzecz seniorów,
3) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
4) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z wyborami do rady i jej działalnością,
5) podpis kandydata.

  W przypadku zgłoszenia kandydata przez środowiska senioralne, do formularza, o którym mowa wyżej należy dołączyć aktualny odpis z rejestru, ewidencji albo inny dokument potwierdzający status prawny podmiotu zgłaszającego, umocowanie osób zgłaszających do jego reprezentacji oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

  Po zakończeniu okresu zgłaszania kandydatów, lista imienna osób, których kandydatury zostały zgłoszone, zostanie opublikowana na oficjalnej stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń urzędu. Zostanie również podana data, miejsce i czas trwania wyborów.
Celem przeprowadzenia wyborów oraz ustalenia wyników głosowania zostanie powołana komisja wyborcza, w skład której wejdą przedstawiciele urzędu, Rady Miejskiej i środowisk senioralnych.

  Uprawnionymi do oddania głosu są pełnoletni mieszkańcy gminy, a weryfikacji tego uprawnienia dokona komisja wyborcza.
Głosowanie będzie polegać na postawieniu znaku „X” przy nazwisku jednego z kandydatów na karcie do głosowania, udostępnionej przez komisję wyborczą.

  Członkami rady zostanie 12 kandydatów, którzy uzyskają kolejno największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów, komisja wyborcza przeprowadzi losowanie. W przypadku gdy liczba zgłoszonych kandydatów będzie mniejsza niż 12 lub jej równa, skład rady będzie równy liczbie zgłoszonych kandydatów. Z przeprowadzonego głosowania i wyborów komisja wyborcza sporządzi protokół i przekaże go burmistrzowi, który powoła skład osobowy rady drogą stosownego zarządzenia.

  Zgodnie z zasadami ujętymi w statucie Gminnej Rady seniorów, rada zostanie powołana na okres kadencji Rady Miejskiej.
Radni seniorzy będą równi w swoich prawach i obowiązkach. Będą mieli prawo wybierać i być wybieranymi do organów rady seniorów, zabierać głos podczas posiedzeń rady i wyrażać swoje zdanie w sprawach będących przedmiotem posiedzenia oraz uczestniczyć w głosowaniu, zgłaszać wnioski i inicjatywy związane z funkcjonowaniem gminy, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących seniorów, wnioskować o ujęcie w porządku obrad sprawy którą uważają za pilną i społecznie uzasadnioną.

  Do obowiązków radnych seniorów będzie należeć w szczególności przestrzeganie statutu rady oraz podjętych uchwał, aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady, wykonywanie podjętych uchwał oraz informowanie środowiska lokalnego o działalności rady.
Radni seniorzy będą pełnić swoje funkcje społecznie, z tytułu pełnionej funkcji nie będą pobierać diet ani wynagrodzenia.

  Z uwagi na charakter oraz obszar działalności, aktywność rady seniorów w gminie Siewierz powinna dobrze służyć aktywizacji mieszkańców, zwiększeniu ich zaangażowania w życie społeczne i kształtowaniu postaw obywatelskich. Z drugiej zaś strony – rada seniorów będzie dobrym źródłem informacji dla władz gminy o oczekiwaniach i potrzebach oraz możliwościach środowiska senioralnego. Powołanie Gminnej Rady Seniorów gwarantować będzie również partycypację, tj. włączenie osób starszych w życie społeczne, w działania, które mają zaspokoić ich potrzeby i rozwiązywać istotne problemy indywidualne i grupowe.
 



Zarządzenie nr 0050.22.2019 w sprawie powołania Gminnej Ray Seniorów w Siewierzu PDF 281.11 KB POBRAŃ: 119 POBIERZ
Informacja dotycząca wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu - II Kadencja 2018-2023 PDF 234.10 KB POBRAŃ: 133 POBIERZ
Formularz zgłoszeniowy do Gminnej Rady Seniorów PDF 206.63 KB POBRAŃ: 124 POBIERZ
Protokół z wyborów do Gminnej Rady Seniorów PDF 128.32 KB POBRAŃ: 166 POBIERZ
Informacja dotycząca II Sesji Gminnej Rady Seniorów PDF 210.06 KB POBRAŃ: 135 POBIERZ
Uchwała Nr XI/116/2015 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu. PDF 183.54 KB POBRAŃ: 103 POBIERZ
Informacja dotycząca III Sesji Gminnej Rady Seniorów PDF 238.49 KB POBRAŃ: 71 POBIERZ



Budżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 31757018
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.