KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: 13°C
Pręd. wiatru: 11 km/h
Ciśnienie: 1015 hPa
Deszcz: 0,0 mm


 
ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO "ORLIK" W SIEWIERZU

Od 6 maja br. otwarte zostaną boiska sportowe na kompleksie „Orlik” zlokalizowanym przy zamku w Siewierzu. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzonych zostało wiele zasad i ograniczeń regulujących korzystanie z tego typu ogólnodostępnych obiektów. Przede wszystkim została ograniczona ilość osób korzystających jednorazowo z obiektu sportowego.

< CZERWIEC 2020 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Data rozpoczęcia: 2020-05-06 00:00
Data zakończenia: 2020-05-30 00:00
Lokalizacja wydarzenia:
Kompleks sportowy "Orlik"
KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica

 
 

   W związku z pojawiającymi się zapytaniami i wątpliwościami dotyczącymi wysokości opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, przedstawiamy wyjaśnienia na temat tej opłaty i czynniki, które wpływają na jej wysokość.

   Od kilku miesięcy władze samorządowe wielu polskich gmin borykają się z problemem wzrostu kosztów systemu gospodarowania odpadami. We wszystkich przypadkach jako główny powód gminy wskazują na wzrost kosztów funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, tj. rosnące ceny energii, odbioru i transportu odpadów oraz opłaty z tytułu składowania i magazynowania odpadów czyli tzw. „opłaty marszałkowskiej”. Dodatkowym czynnikiem powodującym wzrost cen obsługi systemu jest ograniczony eksport odpadów, a w szczególności tworzywa sztucznego i makulatury.

   Wysokość „opłaty marszałkowskiej” jest ustalana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów i waloryzowana przez Ministra Środowiska. Dla przypomnienia, opłata za składowanie 1 tony niesegregowanych odpadów zmieszanych wynosiła:

 • w 2013 roku - 115,41 zł,
 • w 2014 r. - 119,68 zł,
 • w 2017 r. - 120,76 zł,
 • w 2019 r. - jest to już kwota 170,00 zł,
 • od 2020 r. - ma ona wynosić 270,00 zł! 
    Rosnąca kwota za składowanie odpadów już wpływa znacząco na koszt odbioru odpadów komunalnych w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), a skutki w kolejnych latach będą jeszcze dotkliwsze. Obecnie koszt przyjęcia 1 tony odpadów zmieszanych wynosi ponad 380 zł, a przypuszczalny koszt przyjęcia odpadów w 2020 roku przez RIPOK może sięgnąć nawet 500 zł.

    Można zatem spodziewać się, że rosnące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych mogą doprowadzić do utraty samofinansowania się systemu gospodarki odpadami, co było głównym założeniem zmian, wprowadzonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

   Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy dokonuje wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustala stawki tej opłaty. Określając stawki opłaty bierze się pod uwagę:

 • liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
 • ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz
 • koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które gmina pokrywa z pobranej opłaty, a więc koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

   Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, rada gminy podejmując uchwałę w sprawie stawek za gospodarowanie opłatami jest zobowiązana do dokonania rzetelnej i wnikliwej kalkulacji wysokości stawki tak, aby pobierane opłaty pokrywały rzeczywiste koszty związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadów na terenie gminy. Cały system, zgodnie ze stanowiskiem Najwyższej Izby Kontroli, ma funkcjonować na zasadzie „samofinansowania”, tzn. jego koszty należy pokryć ze środków uzyskanych przez gminę z opłat od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady.

   Ponadto Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych wskazała, iż cyt. „Gmina na etapie planowania powinna zabezpieczyć źródła sfinansowania (dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) wydatków, związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów”.

   Z powyższego wynika zatem, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami powinna zostać określona w taki sposób, aby kwota wpłat od mieszkańców za odbiór śmieci pokryła kwotę wydatków ponoszonych przez gminę z tytułu funkcjonowania systemu.

   W okresie od stycznia 2016 roku do końca 2018 roku Gmina Siewierz ponosiła koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych według poniższych cen:

 • 356,40 zł/tonę – za odpady komunalne zmieszane,
 • 318,60 zł/tonę – za odpady komunalne segregowane,
 • 140,40 zł/tonę – za odpady remontowo- budowlane.

   W związku z kończącym się okresem umowy na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Siewierz, w 2018 roku zostały przeprowadzone trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W złożonych ofertach ceny odbioru i zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów przedstawiały się następująco:


      Z powodu wysokich cen oferowanych przez wykonawców, przekraczających kwotę jaka była zaplanowana w budżecie na realizację omawianego zadania, jak również w celu ochrony mieszkańców przed drastycznym wzrostem opłaty, przetargi zostały unieważnione.

   W dniu 1 stycznia 2019 roku została zawarta umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wolnej ręki na okres trzech miesięcy. W wyniku przeprowadzonych negocjacji ustalono następujące ceny:
 • 600,00 zł/tonę – za odpady komunalne zmieszane,
 • 463,00 zł/tonę – za odpady komunalne segregowane,
 • 150,00 zł/tonę – za odpady remontowo- budowlane.
   Jednocześnie gmina przystąpiła do ogłoszenia kolejnego przetargu na świadczenie tych usług. Niestety, dziś już wiadomo, że ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów drastycznie rosną i nie ma nadziei na ich zmniejszenie. Wdrożony w 2013 r. system doprowadził do monopolizacji rynku przez podmioty uprawnione do odbioru i zagospodarowania odpadów, a następnie do drastycznego wzrostu cen.

   Z problemem wzrostu cen za gospodarowanie odpadami borykają się wszystkie gminy, którym wygasają w najbliższym czasie bądź już wygasły dotychczasowe umowy. Z materiałów prasowych wynika, że w różnych gminach kolejne rozstrzygnięte w ostatnim czasie przetargi są o 30, 40, a nawet 50% droższe od ostatnich cen, zaś 40% przetargów jest unieważnianych, ponieważ złożone oferty przekraczają kwoty, jakie gminy planują przeznaczyć na odbiór i zagospodarowanie odpadów. W przeprowadzonych w 2018 roku w gminie Siewierz przetargach oferowane ceny były wyższe od cen obowiązujących niemal o 400% w przypadku odpadów segregowanych, 850% w przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych i ponad 50% dla odpadów komunalnych zmieszanych.

    W związku ze znaczącym wzrostem kosztów, jakie Gmina Siewierz będzie ponosić od 2019 roku za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zachodzi konieczność urealnienia stawek opłat.

   Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz w dniach od 8 do 22 stycznia br. odbywają się konsultacje społeczne „Projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik”. W projekcie uchwały określono wysokość stawek za gospodarowanie odpadami, które kształtują się następująco:
 • 15,00 zł/m-c od osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 30,00 zł/m-c od osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób zmieszany.
   Do kalkulacji wysokości powyższych stawek przyjęto następujące założenia:
 • szacunkowa ilość odebranych odpadów komunalnych zmieszanych – 2800 ton/rok (2809,92 ton w 2017 r., 2440,16 ton w 2018 r.),
 • szacunkowa ilość odebranych odpadów komunalnych segregowanych – 1230 ton/rok (836,06 ton w 2017 r., 1033,47 ton w 2018 r.)
 • szacunkowa ilość odpadów komunalnych remontowo-budowlanych – ok. 11  ton/rok (8,62 ton w 2017 r., 1,16 ton w 2018 r.)
   Ponadto uwzględniono koszty wpływające na wysokość stawki i prawidłowe działanie systemu oraz przyjęto, że cena odbioru i zagospodarowania odpadów będzie na poziomie cen wynikających z zawartej na okres od 1 stycznia  do 21 marca 2019 r. umowy.

    Należy również podkreślić, że wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami została oszacowana w taki sposób, aby kwota wpłat od mieszkańców pokryła kwotę wydatków ponoszonych przez gminę z tytułu funkcjonowania systemu, co jest głównym założeniem zmian, wprowadzonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Proponowane stawki opłaty powinny pokryć koszty działania systemu i zapewnić jego samofinansowanie się.

   We wspomnianym projekcie uchwały zostały również określone ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego domku letniskowego, wykorzystywanego jedynie przez część roku. Wysokość tych stawek przyjęto w kwocie 142,00 zł rocznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 284,00 zł rocznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób zmieszany.
 
    Z uwagi na wagę problemu zachęcamy Mieszańców Miasta i Gminy Siewierz do udziału w konsultacjach dotyczących „Projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik” oraz do zapoznania się z pozostałymi, publikowanymi materiałami (projekt uchwały, uzasadnienie), które przyczynią się do wyjaśnienia sprawy ustalania stawek opłat


 
Ankieta oraz pozostałe materiały są dostępne pod adresem:
http://www.siewierz.pl/3/informacja/2747/#menu


 
Budżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 27091943
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.