KONTRAST:
Białe litery na czarnym tle Źółte litery na czarnym tle Czarne litery na źółtym tle
ROZMIAR TEKSTU:
A  A+  A++
KOLORYSTYKA:
DOMYŚLNY WYGLĄD

Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz, Data: ,
Siewierz
Pogoda Temperatura: -4°C
Pręd. wiatru: 11 km/h
Ciśnienie: 1018 hPa
Deszcz: 0,4 mm


 
SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19 W GMINIE SIEWIERZ

15 stycznia br. w punktach szczepień na terenie Gminy Siewierz rozpoczęto proces rejestracji seniorów w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Na dzień 25 stycznia wszystkie wolne terminy na szczepienia były już zajęte aż do 31 marca br. Jest to spowodowane ograniczoną przez Rząd RP liczbą dostaw szczepionek. Do każdego z punktów szczepień w Polsce trafia bowiem jedynie 30 dawek szczepionek tygodniowo.

< MARZEC 2021 >
ND PN WT ŚR CZ PT SO
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Data rozpoczęcia: 2021-03-31 00:00
Data zakończenia: 2021-03-31 00:00
Lokalizacja wydarzenia:

KAMERA INTERNETOWA - SIEWIERZ - RYNEK
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz
eUrząd
ePUAP
SEKAP
Związek Powiatów Polskich
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Poradnik ekologiczny
Brynica to nie granica

 
 

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Zgodnie z uchwalonym w dniu 27 września 2018 r. „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Siewierz ”, od 1 stycznia 2019 r. w Gminie Siewierz obowiązują następujące zasady segregacji odpadów:

 • odpady segregowane umieszczamy w workach:

  • worek zielony – szkło białe i kolorowe,

  • worek żółty – tworzywo sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe tzw. tetrapaki,

  • worek niebieski – papier,

  • worek brązowy – odpady biodegradowalne tzw. kuchenne. Nie wrzucamy: ziemi, kamieni, popiołu z węgla drzewnego, kości, odchodów zwierząt, odpadów zielonych z ogrodów tj., skoszonej trawy, liści, gałęzi. Odpady te kompostujemy w przydomowym, kompostowniku lub oddajemy do PSZOK-u,

 • odpady komunalne zmieszane umieszczamy w pojemnikach, które powinny spełniać wymagania obowiązujących Polskich Norm (między innymi normy PN-EN-840) lub posiadać wystawioną przez producenta deklarację zgodności (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.).

 • do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty, za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli oddać bez dodatkowej opłaty 100 kg na rok odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne pochodzące z remontów prowadzonych samodzielnie oraz do 4 sztuk zużytych opon. Nadwyżka odpadów budowlanych i rozbiórkowych ponad limitowane 100 kg również zostanie odebrana ale za dodatkową opłatą określoną przez firmę obsługującą PSZOK.

Ponadto do PSZOK-u w ramach ponoszonej opłaty można przekazać, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym: przeterminowane leki i chemikalia, tekstylia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, szkło białe, szkło kolorowe, papier, plastik, odpady zielone, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstwa domowego np. (świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje), metal.

 

 

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w tym obsługi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, należy zgłaszać:

 • pisemnie na adres:  Urząd Miasta i Gminy Siewierz,  ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz,

 • telefonicznie  do Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Siewierz pod nr telefonu: (32) 64 99 445,  (32)  64 99 443,

 • elektronicznie na adres: siewierz@siewierz.plPodkreśla się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszyscy właściciele nieruchomości zobligowani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Niewypełnianie obowiązków określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwale Nr XLI/389/2018 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Siewierz, podlega karze grzywny.
 


 

OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

 

Wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 marca 2020 r. wynosi:

18,50 zł od osoby w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 55,00 zł od osoby gdy odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wnoszenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Miesięczną opłatę należy wnosić bez wezwania, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca z dołu za dany miesiąc, w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty. Przykładowo: opłatę za miesiąc kwiecień 2019 r. należy uiścić do dnia 15 maja 2019 r., itd

 

 

Stawka ryczałtowa dla domków letniskowych wykorzystywanych jedynie przez część roku:

142,00 rocznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 284,00 zł rocznie, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Opłatę tę należy uiszczać bez wezwania, w terminie do 31 grudnia każdego roku, w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty.Opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów można uiszczać w następujący sposób:

 • u Sołtysów poszczególnych Sołectw,

 • w kasie Urzędu Miasta i Gminy Siewierz, przy ul. Żwirki i Wigury 16

 • przelewem na rachunek bankowy Gminy Siewierz:
  ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział w Częstochowie

  25 1050 1142 1000 0023 9997 3466
  Tytułem: opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (z podaniem miesiąca za jaki jest uiszczana)
  Odbiorca: Gmina Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz

  Uwaga! Wpłata powinna opiewać na osobę, która złożyła deklarację.

Strona EkoSiewierz.pl - informacje oraz gry dla dzieci z zakresu ekologii.


Numeru rachunku bankowego do uiszczania opłaty śmieciowej PDF 93.96 KB POBRAŃ: 1424 POBIERZ
Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne na terenie Gminy Siewierz oraz ilości odebranych odpadów i miejsca ich zagospodarowania w 2015 r. PDF 91.16 KB POBRAŃ: 1552 POBIERZ
Roczne sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016 PDF 6.39 MB POBRAŃ: 345 POBIERZ
Analiza systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Siewierz w 2016 r. PDF 8.03 MB POBRAŃ: 383 POBIERZ
Ewidencja udzielonych i i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta i Gminy Siewierz PDF 57.98 KB POBRAŃ: 659 POBIERZ
Roczne sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 r. PDF 11.20 MB POBRAŃ: 185 POBIERZ
2017 Wykaz podmiotów odbierajacych odpady ilości odebranych odpadow miejsce ich zagospodarowania PDF 291.95 KB POBRAŃ: 703 POBIERZ
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Siewierz za 2017 r. PDF 12.05 MB POBRAŃ: 254 POBIERZ
Ulotka - zasady segregacji odpadów w Gminie Siewierz PDF 790.71 KB POBRAŃ: 381 POBIERZ
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Siewierz PDF 3.55 MB POBRAŃ: 320 POBIERZ
Uchwała Nr XXXVII/359/2018 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów... PDF 1.11 MB POBRAŃ: 325 POBIERZ
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Siewierz za 2018r. PDF 9.88 MB POBRAŃ: 298 POBIERZ
Poziomy odzysku osiągnięte przez przedsiębiorstwa w 2018 r. PDF 78.77 KB POBRAŃ: 379 POBIERZ
Wykaz przedsiębiorstw zbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny PDF 81.75 KB POBRAŃ: 372 POBIERZ
Ewidencja przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Siewierz PDF 58.16 KB POBRAŃ: 285 POBIERZ
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Siewierz w 2019 r. PDF 5.05 MB POBRAŃ: 93 POBIERZ
Regulamin korzystania z PSZOK w Siewierzu 2020 PDF 241.01 KB POBRAŃ: 318 POBIERZ
Wykaz przedsięb. posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej zezwalający na odbieranie odpadów komunalnych do właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Siewierz - czerwiec 2020r. PDF 52.41 KB POBRAŃ: 77 POBIERZ
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2019 rok PDF 5.55 MB POBRAŃ: 22 POBIERZ
Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2020.12.10) PDF 59.65 KB POBRAŃ: 69 POBIERZ
DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy (edytowalny PDF) PDF 163.63 KB POBRAŃ: 118 POBIERZ
DO-2 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli budynków wielolokalowych (edytowalny PDF) PDF 157.59 KB POBRAŃ: 24 POBIERZ
DO-3 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli domków letniskowych PDF 158.45 KB POBRAŃ: 29 POBIERZ
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 29.01.2021 PDF 255.43 KB POBRAŃ: 26 POBIERZBudżet Gminy
Podatki lokalne
Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Zamówienia publiczne
Komunikaty i obwieszczenia
Śląski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Geoportal
Komenda Powiatowa Policji
Państwowa Straż Pożarna
Geoportal powiatu będzińskiego
Informator o dotacjach UE
Miejsko Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
Starostwo Powiatowe w Będzinie
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Niwy"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu
Copyright © Urząd Miasta i Gminy Siewierz Licznik odwiedzin: 31757438
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.siewierz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.