• PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

PRZEMOC W RODZINIE

to „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny [*], w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”. PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY. PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:
 
  1. JEST INTENCJONALNA Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
  2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.
  3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
  4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.
 
REAGUJ NA PRZEMOC DOMOWĄ!
NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!

 NIE ODWRACAJ WZROKU, GDY W TWOIM OTOCZENIU ROZGRYWA SIĘ DRAMAT. NIE CZEKAJ NA TRAGEDIĘ. ZACZNIJ DZIAŁAĆ! Jeśli jesteś świadkiem przemocy, nie możesz udawać, że to nie Twoja sprawa. Zgłaszając problem odpowiednim służbom możesz przerwać cierpienie ofiar przemocy, które często boją się mówić, godzą się ze swoją sytuacją, nie szukają pomocy, bo sądzą, że nic ich sytuacji nie zmieni. Okazując bierność, utwierdzasz sprawcę przemocy w poczuciu bezkarności. Przemoc domowa to każde zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie, skierowane przeciwko bliskiej osobie, które narusza jej prawa i dobra osobiste, powodując psychiczne lub fizyczne cierpienie. Na skutek przemocy cierpi cała rodzina, nic jej nie usprawiedliwia! Przemoc domowa na pewno nie skończy się sama, to od Ciebie zależy czy zostanie przerwana. Jeśli jesteś świadkiem przemocy lub doznajesz przemocy ze strony bliskiej Ci osoby – nie jeteś sam! Tu można przyjść, zadzwonić, zgłosić problem:
  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującyminformacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez: infolinię – 800 120 002 (w tym dyżur prawny w środy w godzinach 18-22), telefoniczne dyżury prawników – 22 666 28 50 (poniedziałki i wtorki w godzinach 17 - 21), e-mail – niebieskalinia@niebieskalinia.info, SKYPE – dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13 - 15)
  • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Siewierz, działąjący przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Siewierzu, ul. Żwirki i Wigury 26 m 1 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00)
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w Siewierzu, ul. Żwirki i Wigury 26 m 1 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00)
  • Komisariat Policji w Siewierzu, ul. Kopernika 33 (całodobowo)
  • Placówki służby zdrowia na terenie Gminy Siewierz (w godzinach pracy)

PRZEMOC DOMOWA TO PRZESTĘPSTWO – KAŻDY MA PRAWO DO BEZPIECZNEGO ŻYCIA BEZ PRZEMOCY !

JEŚLI JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZEMOCY – NIE BĄDŹ OBOJĘTNY! REAGUJ!