• GMINNA RADA SENIORÓW

WYKAZ RADNYCH
Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu
kadencja 2024 - 2029

 1. Jan MUCHA – Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów
 2. Kazimierz MAJEWSKI – Zastępca Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów
 3. Danuta RZEPECKA – Sekretarz Gminnej Rady Seniorów
 4. Jan Bańka
 5. Renata DYRDA
 6. Bogusław KORUSIEWICZ
 7. Krystyna LOREK
 8. Danuta NOWACKA
 9. Mieczysława PARZOCH
 10. Teodozja ROK
 11. Anna WALCZYŃSKA
 12. Maria WYLON

Rada Miejska w Siewierzu podjęła uchwałę w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu

Działanie to zostało podyktowane potrzebą popularyzowania idei przedstawicielstwa osób starszych przy organach samorządu gminnego oraz aktywizacji seniorów w życiu społecznym. Stanowi też niewątpliwą szansę na korzystanie z opinii i postulatów, a tym samym na jak najpełniejsze uwzględnianie interesów osób w wieku senioralnym w polityce społecznej gminy.

Gminna Rada Seniorów ma charakter doradczy, konsultacyjny i opiniotwórczy, nie ma natomiast kompetencji decyzyjnych. Jej działalność ma na celu reprezentowanie środowiska osób starszych oraz instytucji i organizacji, zajmujących się problemami ludzi starszych w gminie Siewierz.

Zachodzące zmiany demograficzne powodują zwiększone zapotrzebowanie na działania kierowane do osób w wieku senioralnym. Obecnie na terenie gminy Siewierz osób w wieku powyżej 65 lat jest ok. 17% ogólnej liczby mieszkańców, a liczba ta ma tendencje wzrostowe.

Dlatego też jest sprawą ważną tak dla władz samorządowych jak i dla społeczności lokalnej, aby środowiska senioralne miały wpływ na kształtowanie polityki społecznej w gminie i mogły wyrażać swoje opinie na tematy związane z działalnością gminy i jej kompetencjami.

Gminna Rada Seniorów składa się z 12 członków i zgodnie z zasadami ujętymi w statucie Gminnej Rady seniorów, rada zostanie powołana na okres kadencji Rady Miejskiej.

 

Radni seniorzy będą równi w swoich prawach i obowiązkach. Będą mieli prawo wybierać i być wybieranymi do organów rady seniorów, zabierać głos podczas posiedzeń rady i wyrażać swoje zdanie w sprawach będących przedmiotem posiedzenia oraz uczestniczyć w głosowaniu, zgłaszać wnioski i inicjatywy związane z funkcjonowaniem gminy, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących seniorów, wnioskować o ujęcie w porządku obrad sprawy którą uważają za pilną i społecznie uzasadnioną.

Do obowiązków radnych seniorów będzie należeć w szczególności przestrzeganie statutu rady oraz podjętych uchwał, aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady, wykonywanie podjętych uchwał oraz informowanie środowiska lokalnego o działalności rady. Radni seniorzy będą pełnić swoje funkcje społecznie, z tytułu pełnionej funkcji nie będą pobierać diet ani wynagrodzenia.

Z uwagi na charakter oraz obszar działalności, aktywność Rady Seniorów w Gminie Siewierz powinna dobrze służyć aktywizacji mieszkańców, zwiększeniu ich zaangażowania w życie społeczne i kształtowaniu postaw obywatelskich. Z drugiej zaś strony – Rada Seniorów będzie dobrym źródłem informacji dla władz gminy o oczekiwaniach i potrzebach oraz możliwościach środowiska senioralnego. Powołanie Gminnej Rady Seniorów gwarantować będzie również partycypację, tj. włączenie osób starszych w życie społeczne, w działania, które mają zaspokoić ich potrzeby i rozwiązywać istotne problemy indywidualne i grupowe.

HR graficzne

WYBORY DO GMINNEJ RADY SENIORÓW W SIEWIERZU

Wybory do Gminnej Rady Seniorów odbędą się w dniu 27 czerwca 2024 roku w godzinach od 9:00 do 16:00 na sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Siewierz, przy ul. Żwirki i Wigury 16.

Do przeprowadzenia wyborów zostanie powołana komisja wyborcza składająca się z przedstawicieli organizacji senioralnych, rady miejskiej i urzędu.


Kandydaci do Gminnej Rady Seniorów:

 1. BIENIEK Alicja
 2. CZAPLA Janina
 3. KOSTECZKA Urszula
 4. KUBISA Bogusława
 5. MATAN Bożena
 6. MŁYŃCZAK Halina
 7. MUCHA Jan
 8. NAWROT Janusz
 9. PARZOCH Mieczysława
 10. ROK Teodozja
 11. ŚWIEBODA Wacław
 12. TOMECKA Elżbieta
 13. WACOWSKI Jerzy
 14. WYLON Maria


Zasady głosowania na kandydatów do Gminnej Rady Seniorów:

 • uprawnionymi do głosowania są pełnoletni mieszkańcy gminy, a weryfikacji osób zainteresowanych wzięciem udziału w wyborach dokona komisja wyborcza na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
 • każdy wyborca może otrzymać od Komisji Wyborczej jedną kartę do głosowania,
 • głosowanie polega na postawieniu znaku „X” w kratce przy nazwisku kandydata, na którego wyborca głosuje,
 • przez znak „X” rozumie się co najmniej dwie przecinające się linie, których punkt przecięcia znajduje się w w obrębie kratki,
 • postawienie znaku „X” w więcej niż 1 kratce lub nie postawienie znaku „X” w żadnej kratce spowoduje nieważność głosu.

Członkami Gminnej Rady Seniorów zostanie 12 kandydatów, którzy uzyskają kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku równej liczby głosów, komisja wyborcza przeprowadzi losowanie.