• GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Plan kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Siewierz na 2024 r.

Informujemy, że odpady należy wystawić do godziny 6:00 w dniu ich odbioru.

 

 

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zasady segregacji odpadów komunalnych w Gminie Siewierz:

 • odpady komunalne zbierane w sposób selektywny umieszczamy w workach:
  • worek zielony – szkło białe i kolorowe;
  • worek żółty – tworzywo sztuczne (butelki plastikowe, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe), metal, odpady opakowaniowe tzw. tetrapaki;
  • worek niebieski – papier;
  • worek brązowy – bioodpady (bio-kuchenne). Nie wrzucamy: ziemi, kamieni, popiołu z węgla drzewnego, kości, odchodów zwierząt, odpadów zielonych z ogrodów tj., skoszonej trawy, liści, gałęzi;
 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne umieszczamy w pojemnikach, które powinny spełniać wymagania obowiązujących Polskich Norm (między innymi normy PN-EN-840) lub posiadać wystawioną przez producenta deklarację zgodności (zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 514) i być przystosowane do wszystkich grzebieniowych systemów opróżniania;
 • do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty, za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli oddać bez dodatkowej opłaty 100 kg na rok odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne pochodzące z remontów prowadzonych samodzielnie oraz do 4 sztuk zużytych opon. Nadwyżka odpadów budowlanych i rozbiórkowych ponad limitowaną ilość również zostanie odebrana ale za dodatkową opłatą określoną przez firmę obsługującą PSZOK;
  ponadto do PSZOK-u w ramach ponoszonej opłaty można przekazać, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym: papier, szkło, tworzywa sztuczne (w tym styropian z opakowań), metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, styropian, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady niebezpieczne, odpady tekstyliów i odzieży, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w tym obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, należy zgłaszać:

 • pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz;
 • telefonicznie do Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Siewierz pod nr telefonu: (32) 64 99 445, (32) 64 99 443;
 • elektronicznie na adres: siewierz@siewierz.pl;

Podkreśla się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszyscy właściciele nieruchomości zobligowani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Niewypełnianie obowiązków określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwale Nr XIX/225/2021 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Siewierz, podlega karze grzywny.

Ponadto informujemy, że z uwagi na realizowane prace inwestycyjne związane z przebudową dróg w Gminie Siewierz, mogą wystąpić utrudnienia w odbiorze odpadów komunalnych. Prosimy, aby właściciele nieruchomości położonych przy drogach wyłączonych z ruchu wystawiali pojemniki i worki z odpadami w miejscach, do których będzie możliwy dojazd pojazdów (śmieciarek). Wystawione w ten sposób kosze prosimy o oznakowanie numerem porządkowym nieruchomości.

OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2021 r. wynosi 22,00 zł od osoby.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ma zastosowanie stawka opłaty podwyższonej w wysokości 66,00 zł od osoby.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wnoszenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bez wezwania, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca z dołu za dany miesiąc, w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty. Przykładowo: opłatę za miesiąc kwiecień 2021 r. należy uiścić do dnia 15 maja 2021 r., itd.

Stawka ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy wynosi 180,00 zł.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ma zastosowanie stawka opłaty podwyższonej w wysokości 360,00 zł rocznie.

Opłatę tę należy uiszczać bez wezwania, w terminie do 31 grudnia każdego roku, w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym mogą korzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość zwolnienia wynosi 1,00 zł. Chcący skorzystać ze zwolnienia, zobligowani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów można uiszczać w następujący sposób:

 • u Sołtysów poszczególnych Sołectw;
 • w kasie Urzędu Miasta i Gminy Siewierz, przy ul. Żwirki i Wigury 16 za pomocą karty płatniczej lub BLIKiem;
 • przelewem na rachunek bankowy Gminy Siewierz:
  ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział w Częstochowie
  25 1050 1142 1000 0023 9997 3466
  Tytułem: opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (z podaniem miesiąca za jaki jest uiszczana)
  Odbiorca: Gmina Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz

  Uwaga! Wpłata powinna opiewać na osobę, która złożyła deklarację.

Przypominamy, że odpady należy wystawić do godziny 6:00 w dniu ich odbioru.

 

Strona EkoSiewierz.pl - informacje oraz gry dla dzieci z zakresu ekologii.

 

Harmonogram odbierania odpadów w Gminie Siewierz w 2024 r.

Możliwy do pobrania jako plik PDF (w załącznikach)