• DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Informacja dla przedsiębiorców Od dnia 1 lipca 2011 roku obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG – 1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, który zastąpił dotychczasowy formularz EDG – 1.
Od tego też dnia gminy przekazywały do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dane, znajdujące się w prowadzonych przez nie ewidencjach. Proces ten zakończył się z końcem grudnia 2011 roku i od tego czasu obowiązują nowe zasady składania wniosków i rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Przedsiębiorca składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku. Do podpisania wniosku potrzebny jest podpis elektroniczny lub profil zaufany. Informacje szczegółowe można uzyskać na stronie internetowej: www.ceidg.gov.pl.
Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiście, wówczas organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy i kwituje przyjęcie wniosku, bądź wysłany listem poleconym - wówczas powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona musi być przez notariusza.

   Wniosek CEIDG – 1 stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego. W Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz wnioski są przyjmowane w pokoju nr 42, tel. kontaktowy: 32 64 99 425. Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP).

   Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG są czynnością materialno-techniczną, od których nie przysługuje odwołanie. Wniosek CEIDG-1 ma zastosowanie w przypadku wpisu nowej działalności do ewidencji działalności gospodarczej, zmiany danych we wpisie, zawieszenia działalności gospodarczej, wznowienia działalności gospodarczej lub wykreślenia wpisu.
Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, powstałych po dniu dokonania wpisu do CEIDG. Również wniosek o wykreślenie wpisu składa się w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

   Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego, przypadającą w danym roku kalendarzowym. Wzór wniosku CEIDG - 1 i instrukcja wypełniania jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz pod adresem: www.siewierz.bip.info.pl, w Punkcie Obsługi Interesanta (parter budynku urzędu) i w pokoju Nr 42, a także na stronie internetowej: www.ceidg.gov.pl


STRONY POŚWIĘCONE TEMATYCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 

https://biznes-firma.pl/

 

https://biznesgazeta.pl/

 

https://biznesmentor.pl/

 

https://bizrun.pl/

 

6krokow.pl

 

https://experto24.pl/

 

https://firma.gofin.pl/

 

https://firma.wieszjak.pl/

 

https://gazetaprawna.pl/

 

https://ifirma.pl/

 

https://jakzalozycfirme.net.pl/

 

https://mala-firma.pl/

 

https://mambiznes.pl/

 

https://mikrofirmy.pl/

 

https://mikroporady.pl/

 

https://mojafirma.infor.pl/

 

https://msp.money.pl/

 

https://pit.pl/

 

https://podatnik.info/

 

https://twoja-firma.pl/

 

https://vat.pl/

 

https://zakladamyfirme.pl/