• PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

Informacje

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej określa zadania organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym opracowanie i realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar Doznających Przemocy Domowej, prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Zjawisko przemocy na terenie Miasta i Gminy Siewierz nie stanowi dominującego problemu społecznego, w ujęciu statystycznym. Niemniej jednak, z punktu widzenia szkód fizycznych, psychicznych, moralnych i społecznych, zjawisko przemocy należy traktować priorytetowo. Miasto i Gmina Siewierz realizuje zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w oparciu o lokalne zasoby instytucjonalne i kadrowe, tj.:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu;
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Siewierz;
 • Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Siewierzu;
 • Urząd Miasta i Gminy Siewierz;
 • Komisariat Policji w Siewierzu;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu;
 • Szkołę Podstawową nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu;
 • Szkołę Podstawową nr 2 w Siewierzu;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach;
 • Szkołę Podstawową w Brudzowicach;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych;
 • Publiczne Przedszkole w Siewierzu (wraz ze żłobkiem);
 • Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”;
 • Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Świat Dziecka”;
 • Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Jezioraczek”;
 • Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie filia w Siewierzu;
 • Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Będzinie (lokalizacja w Siewierzu);
 • Placówki ochrony zdrowia;
 • Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu wraz z filiami;
 • Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Siewierzu wraz z filiami;
 • organizacje pozarządowe.

Funkcjonariusz policji może zastosować wobec osoby stosującej przemoc domową nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do niego, ale też zakaz kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej lub zakaz wstępu do danej placówki lub miejsca. Zakaz kontaktowania obejmuje też kontakt w sieci internetowej oraz telefoniczny. Nakaz/zakaz jest wykonywany natychmiast, np. podczas interwencji policyjnej.

Kiedy policjant może zastosować NAKAZ/ZAKAZ wobec osoby stosującej przemoc domową?

W kilku przypadkach:

 • podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu lub w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy domowej, w szczególności zgłoszenia przez:
  • osobę doznającą przemocy domowej, kuratora sądowego lub
  • pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,
 • w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków.

W przypadku zatrzymania osoby stosującej przemoc domową nakaz i zakaz, zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania lub zakaz wstępu mogą być wydane bezpośrednio po jej zwolnieniu. Policjant musi doręczyć odpis zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania lub zakazu wstępu niezwłocznie po ich wydaniu osobie stosującej przemoc domową oraz osobie doznającej tej przemocy.

Jeśli jednak nie będzie tego mógł zrobić w przypadku osoby stosującej przemoc domową, odpis złoży we właściwej jednostce organizacyjnej policji, a zawiadomienie o wydaniu umieści na drzwiach mieszkania, ze wskazaniem przyczyny umieszczenia zawiadomienia oraz wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono. Co ważne w takiej sytuacji doręczenie będzie uważane za dokonane. Ponieważ sprawcą przemocy domowej nie musi być już osoba wspólnie zamieszkująca z pokrzywdzonym wprowadzono również przepis, który reguluje dostarczanie informacji o wydanych zakazach. W takiej sytuacji, gdy wydany zostanie zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania lub zakaz wstępu zawiadomienie o ich wydaniu umieszcza się niezwłocznie na drzwiach mieszkania osoby doznającej przemocy domowej. A policja ma 24 godziny od chwili wydania zakazów na doręczenie osobie stosującej przemoc domową ich odpisy w miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu, w którym przebywa lub ją zastano. A jeśli takiego odpisu nie można doręczyć a znany jest adres zamieszkania sprawcy lub pobytu, zawiadomienie o wydaniu zakazów umieszcza się na drzwiach tego mieszkania lub domu.

kreska oddzielająca

Teoretyczne podstawy zjawiska przemocy.

W myśl ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2024r., poz. 424) przemoc domowa jest definiowana jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności: narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę, ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej, istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Żeby dane działanie lub zaniechanie było uznane za przemoc domową musi wykorzystywać przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną (także połączenie takich przewag) osoby stosującej przemoc nad osobą doznającą przemocy domowej.

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej zmieniła ustawową terminologię. Dotychczasowe pojęcia – „przemoc w rodzinie” zastąpiono terminem „przemoc domowa”, „ofiara” to „osoba doznająca przemocy domowej”, a „sprawca przemocy” to „osoba stosująca przemoc domową”. Małoletni będący świadkiem przemocy domowej staje się ustawowo „osobą doznającą przemocy domowej”.

Ustawy rozszerzyła katalog osób doznających przemocy domowej. Obejmuje on teraz:

 • małżonka, także w przypadku gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków, o wstępnych i zstępnych oraz ich małżonków,
 • rodzeństwo oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków,
 • osobę pozostającą w stosunku przysposobienia i jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 • osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 • osobę wspólnie zamieszkującą i gospodarującą oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 • osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania, o małoletniego, wobec którego jest stosowana przemoc domowa lub który jest świadkiem przemocy domowej wobec innych osób.

Natomiast o znęcaniu się stanowi artykuł 207 Kodeksu karnego:

 • §1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 • § 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 • § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
 • § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 – 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Cechą charakterystyczną zjawiska przemocy domowej jest tendencja do powtarzania się pewnych prawidłowości nazwanych cyklem przemocy. W cyklu przemocy obserwuje się następujące po sobie fazy:

 • Faza narastającego napięcia – jest to początek cyklu charakteryzujący się wzrostem napięcia i natężeniem sytuacji konfliktowych;
 • Faza ostrej przemocy – następuje wybuch gniewu i wyładowanie agresji na osobie doznającej przemocy - w tej fazie najczęściej dochodzi do interwencji z zewnątrz, ponieważ ofiary pod wpływem silnych emocji spowodowanych doznaną krzywdą decydują się wezwać pomoc, złożyć zawiadomienie na policję, podjąć inne działania;
 • Faza miodowego miesiąca – jest to faza skruchy ze strony sprawcy, okazywania żalu i miłości, sprawca obiecuje poprawę, deklaruje, że nigdy się to nie powtórzy, jest miły i troskliwy względem osoby doznającej przemocy, która wbrew zdrowemu rozsądkowi i wcześniejszym doświadczeniom wierzy sprawcy, ponieważ pragnie, aby to była prawda. W tej fazie osoba doznająca przemocy wycofuje się z wcześniej podjętych działań, rezygnuje z pomocy z zewnątrz, wycofuje złożone wcześniej skargi i zawiadomienia. Stopniowo sprawca przestaje być miły, napięcie ponownie narasta i faza kończy się nawrotem przemocy spowodowanym wzrostem napięcia. Osoba stosująca przemoc zna marzenia, plany, nadzieje osoby krzywdzonej, zna też jej słabości i potrafi to wykorzystać w celu zdobycia nad nią kontroli. Wraz z upływem czasu faza miodowego miesiąca ulega skróceniu, a akty przemocy stają się coraz bardziej brutalne i niebezpieczne dla osoby doznającej przemocy. Powyższy opis wyjaśnia, dlaczego osoby doznające przemocy często wycofują się ze swoich zeznań i nadal tkwią w trudnej dla siebie sytuacji.


Przemoc w rodzinie identyfikowana jest poprzez cztery główne cechy, jakie występują przy tym zjawisku, a mianowicie:

 1. Intencjonalność – działania sprawcy nie są przypadkowe. Intencjonalność nie musi oznaczać celowego krzywdzenia ofiary i zadawania jej bólu. Sprawca przemocy dąży do uzyskania pełnej kontroli, władzy nad osobą doznającą przemocy, do jej bezwzględnego posłuszeństwa. Jest przekonany, że tylko on wie co jest dobre dla pozostałych członków rodziny, a w związku z tym wyłącznie on ma prawo podejmować decyzje, ustalać zasady życia w rodzinie – pozostali muszą się podporządkować.
 2. Dysproporcja siły – nie chodzi tu jedynie o różnicę sił fizycznych, ale także przewagę związaną z pozycją społeczną, odpornością psychiczną, statusem materialnym itp. W związku opartym na przemocy jeden z partnerów czuje się silniejszy, a drugi – słabszy. W wyniku kolejnych aktów przemocy różnica sił coraz bardziej się pogłębia, ofiara przemocy staje się coraz bardziej bezradna, sprawca – coraz bardziej silny i bezkarny.
 3. Naruszanie godności i praw – sprawca przemocy narusza godność ofiary, poniża ją, ośmiesza, pozbawia wszelkich praw (np. do kontaktów z rodziną, godziwych warunków życia, itp.).
 4. Powodowanie cierpienia i szkód – ofiary przemocy doznają zarówno szkód fizycznych jak i psychicznych. W wyniku wieloletniej przemocy mogą dojść do przekonania, że zasługują na takie traktowanie.

Polskie prawo bardzo wyraźnie wskazuje, że krzywdzenie członków rodziny jest przestępstwem i jak każde inne podlega karze. Każda osoba doznająca krzywdy ma prawo do ochrony, a przede wszystkim do powstrzymania i przerwania przemocy. Przemoc jako przestępstwo przeciwko osobom bliskim ścigana jest prawem, zapisanym w artykułach kodeksu karnego.

kreska oddzielająca

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Siewierz.

Zgodnie ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy domowej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 424.), podjęta została Uchwała nr  XLVII/2023 Rady  Miejskiej w Siewierzu z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Siewierz. Na mocy powyższego, Zarządzeniem nr 0050.60.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 19.09.2023r. powołany został Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Siewierz.

To właśnie członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Siewierz oraz powoływanych przez Zespół grup diagnostyczno-pomocowych są realizatorami działań interwencyjnych w przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Siewierz powołani zostali przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – z Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu;
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Siewierzu;
 • policji – z Komisariatu Policji w Siewierzu;
 • oświaty – ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu,  Szkoły Podstawowej w Brudzowicach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych;
 • ochrony zdrowia – z  Przychodni Przy Rynku w Siewierzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • organizacji pozarządowych – ze Stowarzyszenia Bank Życzliwych Serc z siedzibą w Siewierzu;
 • kuratorów sądowych – z Sądu Rejonowego w Zawierciu;
 • prokuratorów – z Prokuratury Rejonowej w Zawierciu.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Siewierz składa się z 10 osób.

Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest Pani Monika Syrek (starszy specjalista pracy socjalnej) z Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu:

Działania w ramach realizacji procedury Niebieskie Karty prowadzone są przede wszystkim przez grupy diagnostyczno-pomocowe, powoływane przez Zespół Interdyscyplinarny. Do pracy w grupach diagnostyczno-pomocowych każdorazowo zapraszane są osoby reprezentujące poszczególne instytucje, w zależności od potrzeb.

Zespół Interdyscyplinarny został powołany w celu świadczenia profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy domowej.

W sytuacji wystąpienia przemocy zakładana jest Niebieska Karta - może ją założyć pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej oraz pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, funkcjonariusz policji, nauczyciel wychowawca będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego, osoby wykonujące zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny, asystent rodziny, pedagog, psycholog lub terapeuta będący przedstawicielami podmiotów wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinanrego.

Działania skierowane na rodzinę są zróżnicowane, zależne od sytuacji. Powołana do pracy z rodziną grupa diagnostyczno-pomocowa rozpoznaje, czy i jaka forma przemocy występuje, analizuje zjawisko i sytuację rodziny. Tworzony jest plan pomocy, w którym określone są czynności zaangażowanych służb oraz działania członków rodziny.

Informacji dot. Pracy zespołu interdyscyplinarnego i procedury niebieskiej karty udzielają także pracownicy socjalni ośrodka pomocy społecznej w siewierzu oraz gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii:

 • pracownicy socjalni tel. 32 722 04 70 wew. 108 - 111 w dni robocze w godzinach pracy ośrodka;
 • GKRPAiPN  tel. 32 722 04 70 wew. 101 - 102  w dni robocze w godzinach pracy ośrodka.

kreska oddzielająca

Instytucje pomocowe dla osób dotkniętych przemocą domową.

Nazwa instytucji Adres Osoby udzielające pomocy Telefon Godziny funkcjonowania
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu ul. Słowackiego 1
42-470 Siewierz
Pracownicy socjalni 32 722 04 70 wew. 108 - 111 pon., śr., czw.: 7:30 – 15:30
wt.: 7:30 – 17:00
pt.: 7:30 – 14:00
Punkt Konsultacyjny w Siewierzu ul. Słowackiego 1
42-470 Siewierz
Psycholog;
Specjalista psychoterapii ds. uzależnień

604 816 834
32 722 04 70

Psycholog – 2 dni w miesiącu;
Specjalista psychoterapii ds. uzależnień – każdy wtorek 13:00 – 17:00
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Siewierzu ul. Słowackiego 1
42-470 Siewierz
Członek GKRPAiPN w Siewierzu 32 722 04 70 wew. 102 pon., śr., czw.: 7:30 – 15:30
wt.: 7:30 – 17:00
pt.: 7:30 – 14:00
Komisariat Policji w Siewierzu ul. Kopernika 33,
42-470 Siewierz
Funkcjonariusz policji 47 853 66 10 całodobowo
Niepubliczny Zakład Opieki zdrowotnej POLMED ul. Żwirki i Wigury 33
42-470 Siewierz
Lekarz;
Pielęgniarka
32 674 12 37
32 79 79 991
pon. – pt.: 7:30 – 18:00
Przychodnia Przy Rynku Rynek 30
42-470 Siewierz
Lekarz;
Pielęgniarka
664 914 801 pon. – pt.: 7:00 – 18:00
Centrum Medyczne PRIMUS ul. Szkolna 12
Brudzowice, 42-470 Siewierz
Lekarz;
Pielęgniarka
32 674 29 12 pon. - pt.: 7:00 – 20:00
sob.: 7:00 – 14:30

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 801 120 002

Zadzwoń, jeśli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię – bije lub obraża. Możesz tam opowiedzieć o swojej sytuacji i dowiedzieć się gdzie szukać pomocy w Twoim otoczeniu. Bezpłatna pomoc dostępna przez całą dobę. Więcej informacji na temat infolinii można znaleźć na stronie: http://www.niebieskalinia.org/

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 – nr bezpłatny.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka to bezpłatna, działająca telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. Specyfiką Dziecięcego Telefonu Zaufania jest jego dwoisty charakter z jednej strony jest to telefon zaufania, z drugiej pełni on również rolę telefonu interwencyjnego. Psycholodzy, pedagodzy, prawnicy udzielają niezbędnego wsparcia wszystkim dzwoniącym dzieciom. Pod numer interwencyjny osoby dorosłe mogą zgłaszać problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 20:00. Każdy, kto zadzwoni po godzinie 20:00 lub w dni wolne od pracy może przedstawić swój problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia. Więcej informacji na temat infolinii można znaleźć na stronie Rzecznika Praw Dziecka: http://brpd.gov.pl/telefon-zaufania

Kryzysowy Telefon Zaufania - wsparcie i porady psychologiczne 116 123 – nr bezpłatny.

Czynny codziennie od 14:00 do 22:00. Kryzysowy Telefon Zaufania 116-123 powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych. Poradnia Telefoniczna udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu. Więcej informacji na stronie: www.116123.edu.pl

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 - nr bezpłatny.

Czynne codziennie w godzinach od 12:00 do 02:00. Więcej o telefonie zaufania 116-111 można znaleźć na stronie: www.116111.pl

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800-100-100 Linia czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-15:00.

800 100 100 to bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cybeprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Ponadto terapeuci i prawnicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę udzielają konsultacji w zakresie podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego, oraz pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym i uczestniczących w charakterze świadków i pokrzywdzonych w procedurach prawnych. Pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. Więcej informacji na temat infolinii można znaleźć na strona: www.800100100.pl.

Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – ogólnopolski nr 800 120 226

Pod tym numerem telefonu można uzyskać wsparcie w sytuacji przemocy w rodzinie. Specjaliści obsługujący linię udzielają informacji na temat procedury "Niebieskiej Karty", np. jakie inne podmioty poza policją, mogą ją założyć. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 – 15:30 (połączenie bezpłatne).

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi 22 628 01 20

Pomarańczowa Linia - porady i konsultacje dla rodziców, których dzieci sięgają po alkohol 801 140 068

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-20:00.

Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego 800 060 800

Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

https://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/informacja-dla-osob

Baza teleadresowa na 2023 r. podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową w województwie śląskim

https://www.katowice.uw.gov.pl/download/4772

 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat oferty pomocowej w okolicy Twojego miejsca zamieszkania skorzystaj z: Mapy REAGUJEMY – przeciwko przemocy domowej: https://mapa-reagujemy.slask.pl/


Link do strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie: https://www.gov.pl/web/rodzina/informator-dla-osob-dotknietych-przemoca

 

 

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ AKTUALNOŚCI