• POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW

       

POLSKI ZWIĄZEK
EMERYTÓW, RENCISTÓW i INWALIDÓW

Zarząd Oddziału Rejonowego
42-470 Siewierz, ul. Oleśnickiego 1

 

Szanowni Państwo!

Na terenie Miasta i Gminy Siewierz już od 27 lat funkcjonuje Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, który wg stanu na 31.12.2020r. zrzesza ogółem 723 osoby. Jest to organizacja pozarządowa, dobrowolna, samodzielna, neutralna pod względem politycznym, wyznaniowym, etnicznym i rasowym. Związek działa w oparciu o Statut uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów, Instrukcję Organizacyjną i Zasady Gospodarowania Funduszami i Majątkiem Związku.


Celem działania Związku jest:
 • Poprawa warunków socjalno-bytowych emerytów, rencistów i inwalidów oraz uczestniczenie w życiu społecznym środowiska.
 • Organizowanie życia kulturalnego i artystycznego seniorów.
 • Reprezentowanie ich interesów wobec władzy i administracji publicznej i samorządowej, oraz popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa.

Dla osiągnięcia wymienionych celów Związek:
 • Udziela pomocy członkom w sprawach socjalno-bytowych.
 • Prowadzi związkową kasę pogrzebową.
 • Organizuje zespoły artystyczne oraz współdziała w ich prowadzeniu.
 • Wykorzystuje wszelkie dostępne środki i formy informowania społeczeństwa o problemach emerytów, rencistów i inwalidów.
 • Współdziała z organami władzy, administracji publicznej i samorządowej.
 • Podejmuje działania służące uzyskiwaniu środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych.
Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba pełnoletnia mająca prawo do pobierania emerytury lub renty (krajowej lub zagranicznej) albo uznana przez właściwy organ za inwalidę. Członkiem zwyczajnym może być również inna osoba, jeżeli osiągnęła wiek emerytalny, bądź pozostaje na zasiłku przedemerytalnym lub emeryturze pomostowej oraz ich nie pracujący współmałżonek. W strukturze Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI w Siewierzu działa Koło Siewierz (343 osoby) oraz trzy Koła Terenowe: w Wojkowicach Kościelnych (166 osób), Brudzowicach (106 osób) i Żelisławicach (108 osób). Aby zostać członkiem naszego Związku należy w momencie zapisu przedstawić – dowód osobisty, legitymację emeryta-rencisty, wypełnić odpowiednią deklarację oraz złożyć jedno zdjęcie do legitymacji. Ponadto opłacić wpisowe 3,00 zł, za legitymację 5,00 zł oraz składkę członkowską w wysokości 3,00 zł miesięcznie.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siewierzu
Adres: 42-470 Siewierz, ul. Oleśnickiego 1
e-mail: zwiazekemerytow@siewierz.pl

Skład Zarządu Rejonowego:
Dyrda Renata – przewodnicząca – tel. 504 232 295,
Kubisa Bogusława – zastępca przewodniczącej,
Majewski Kazimierz – zastępca przewodniczącej,
Zaremba Lidia – sekretarz,
Majewska Halina – skarbnik,
Filipczyk Zofia – członek,,
Majcherczyk Marian – przewodniczący Komisji Socjalno-Bytowej,
Góra Władysława – członek,
Orłowska Krystyna – przewodnicząca Komisji Kulturalno-Oświatowej – tel. 796 972 953,
Majcherczyk Wanda – członek,
Korusiewicz Bogusława – członek
Świeboda Wacław – członek.

Koło Terenowe w Wojkowicach Kościelnych
Adres: 42-510 Wojkowice Kościelne, ul. Dąbrowska 2

Skład Zarządu Koła.
Wieczorek Teresa – przewodnicząca – tel. 604 835 306,
Parzoch Mieczysława – księgowa,
Sonik Bolesław – sekretarz,
Białas Zdzisława – skarbnik,
Żak Danuta – sprawy socjalno-kulturalne.

Koło Terenowe w Brudzowicach
Adres: 42-470 Brudzowice, ul. Szkolna 2

Skład Zarządu Koła.
Kieras Lidia – przewodnicząca – tel. 509 470 657
Nowak Teresa – zastępca przewodniczącej,
Pająk Halina – sekretarz,
Słoma Teresa –skarbnik,
Duda Henryk – członek,
Czapla Janina – sprawy socjalno-kulturalne.

Koło Terenowe w Żelisławicach
Adres: 42-470 Żelisławice, budynek OSP Żelisławice

Bieniek Alicja - przewodnicząca - tel. 609 851 958,
Machura Ryszard – zastępca przewodniczącej,
Piechowska Jadwiga – skarbnik,
Machura Halina – sekretarz + komisja socjalna,
Matan Bożena – sprawy socjalno-kulturalne.

Plan dyżurów związkowych w poszczególnych organizacjach jest następujący:
 
 1. Zarząd Rejonowy w Siewierzu pełni dyżury w każdą środę od godz. 10:00 do 12:00 w biurze przy ul. Olesnickiego 1.
 2. Zarząd Koła Terenowego w Wojkowicach Kościelnych pełni dyżury w każdy czwartek od godz. 16:00 do 18:00 w biurze budynku Gminy przy ul. Dąbrowskiej 2.
 3. Zarząd Koła Terenowego w Brudzowicach pełni dyżury w każdy poniedziałek od godz.16:00 do 17:00 w biurze Wiejskiego Ośrodka Kultury ul. Szkolna 2.
 4. Zarząd Koła Terenowego w Żelisławicach w budynku OSP Żelisławice.


Zaproszenia i ogłoszenia

Osoby, które w dalszym ciągu chcą należeć do PZERiI prosimy o uregulowanie zaległych składek.

Zapisy i wpłaty przyjmujemy od 6 października 2021 r.

Cena biletu 100 zł