• 18
    STY 2021

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew

Numer wpisu: 16
Zakres przedmiotowy wniosku: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew
Znak sprawy: GGś-II.6131.000022.2017
Data złożenia (RRRR-MM-DD): 2017-08-08
Dane wnioskodawcy (RRRR-MM-DD): Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno - Gruntowej w Siewierzu
Wyszczególnienie załączników do wniosku: mapa, oświadczenie, plan nasadzeń, pełnomocnictwo,
Nazwa organu - adresata wniosku: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz
Miejsce przechowywania: Referat Gospodarki Gruntami Ochrony Środowiska w/m
Informacja o sposobie zakończenia postępowania: wydano decyzję
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji: -
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy: -
Uwagi: -