• 18
    STY 2021

  • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonago w granicach miasta Siewierza KM-23 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Numer wpisu: 1
Nazwa projektu dokumentu: projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Zakres przedmiotowy dokumentu: 2009-05-22
Data sporządzenia projektu dokumentu (RRRR-MM-DD): Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz
Organ przekdładajacy (opracowujący) projekt dokumentu: Rada Miejska w Siewierzu
Organ zatwierdzający projekt dokumentu: Urząd Miasta i Gminy Siewierz, Raferat Planowania Przestrzennego, pokój 25
Miejsce przechowywania: brak
Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji: PP.7322-3/42/07
Numer karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu: brak
Uwagi: