• 18
    STY 2021

  • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów połozonych w granicach miasta Siewierza KM-42, KM-43, części terenów KM-41 po obu stronach drogi krajowej nr 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Numer wpisu: 2
Nazwa projektu dokumentu: projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Zakres przedmiotowy dokumentu: 2009-07-16
Data sporządzenia projektu dokumentu (RRRR-MM-DD): Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz
Organ przekdładajacy (opracowujący) projekt dokumentu: Rada Miejska w Siewierzu
Organ zatwierdzający projekt dokumentu: Urząd Miasta i Gminy Siewierz, Referat Planowania Przestrzennego, pokój 25
Miejsce przechowywania: brak
Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji: PP.7322-2/61/09
Numer karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu: brak
Uwagi: