• 18
    STY 2021

  • Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Siewierz

Numer wpisu: 1
Nazwa projektu dokumentu: Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Siewierz dla obszarów połozonych w Czekance - przy drodze wojewódzkiej nr 793 i w obrębach Wojkowice Kościelne i Warężyn - Gmina Siewierz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Zakres przedmiotowy dokumentu: 2010-11-23
Data sporządzenia projektu dokumentu (RRRR-MM-DD): Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz
Organ przekdładajacy (opracowujący) projekt dokumentu: Rada Miejska w Siewierzu
Organ zatwierdzający projekt dokumentu: Urząd Miasta i Gminy Siewierz, Raferat Planowania Przestrzennego
Miejsce przechowywania: brak
Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji: PP.7327-4/193/09
Numer karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu: brak
Uwagi: