• 18
    STY 2021

  • Aktualizacja Planu Godspodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Siewierz na lata 2009 - 2012

Numer wpisu: 2
Nazwa dokumentu: Aktualizacja Planu Godspodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Siewierz na lata 2009 - 2012
Zakres przedmiotowy dokumentu: Zakres opracowania dokumentu zrealizowany został zgodnie z zasadami określonymi w Rozporzadzeniu Ministra Środowiska z dnia 09 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami ( Dz. U. Nr 66, poz. 620 ) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami ( Dz. U. Nr 46, poz. 333 )
Data zatwierdzenia dokumentu (RRRR-MM-DD): 2009-10-29
Organ przedkładajacy (opracowujący) dokument: Instytut Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. ul. Brabary 21a , 40 -053 Katowice
Organ zatwierdzający dokument:Rada Miejska w Siewierzu
Miejsce przechowywania: Urząd Miasta i Gminy Siewierz ul. Żwirki iWigury 16, 42 - 470 Siewierz
Zastrzeżenia dotyczace udostepniania informacji: brak
Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumenu:
Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu: brak
Uwagi: brak