• 18
    STY 2021

  • Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Siewierz

Numer wpisu: 1
Nazwa dokumentu: Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Siewierz
Zakres przedmiotowy dokumentu: ocena stanu i uwarunkowań środowiska w zakresie niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Siewierz
Data zatwierdzenia dokumentu (RRRR-MM-DD): 2011-03-31
Organ przedkładajacy (opracowujący) dokument: Instytut Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. ul. Brbary 21a, 40 - 053 Katowice , działający na zlecenie Gminy Siewierz na podstawie umowy W/475/10 z dnia 07.109.2010 r.
Organ zatwierdzający dokument:Rada Miejska w Siewierzu
Miejsce przechowywania: Urząd Miasta i Gminy Siewierz, Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
Zastrzeżenia dotyczace udostepniania informacji: dokument publicznie dostepny
Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumenu: 1/2011
Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu: nie wprowadzono zmian
Uwagi: