• 18
    STY 2021

  • Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Siewierz

Numer wpisu: 1
Nazwa dokumentu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Siewierz
Zakres przedmiotowy dokumentu:
Data zatwierdzenia dokumentu (RRRR-MM-DD): 2017-05-11
Organ przedkładajacy (opracowujący) dokument: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz
Organ zatwierdzający dokument:Rada Miejska w Siewierzu
Miejsce przechowywania: Biuro Rady Miejskiej w/m, Refarat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w/m
Zastrzeżenia dotyczace udostepniania informacji: -
Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumenu: -
Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu: brak zmian
Uwagi: brak