• Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej

Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej

Program/priorytet/działanie/poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT

Opis: Projektem zostanie objęta placówka Publiczne Przedszkole w Siewierzu dla której organem prowadzącym jest Gmina Siewierz. Przedmiotem projektu jest utworzenie dodatkowych miejsc w edukacji przedszkolnej w ilości 25 (12K i 13M) w Publicznym Przedszkolu w Siewierzu, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych poprzez udział 11 (11K) nauczycieli zatrudnionych w placówce w studiach podyplomowych i kursach oraz rozszerzenie oferty placówki wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, głównie o szczególnych potrzebach edukacyjnych z zakresu profilaktyki dysleksji, integracji sensorycznej oraz artreterapii. Zajęciami rozwijającymi objętych zostanie 66 dzieci (29K i 37M). Projekt będzie realizowany w okresie od 1 lipca 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku, przy czym funkcjonowanie dodatkowych miejsc, podnoszenie kompetencji nauczycieli i dodatkowe zajęcia rozwijające będą prowadzone w okresie od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest rozwój i zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celu szczegółowego, którym jest utworzenie dodatkowych 25 miejsc wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Siewierzu oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w placówce oraz przeprowadzenie w niej dodatkowych zajęć rozwijających w okresie od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2022 roku.

Planowane efekty:
- Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej [ osoby ] – 66
- Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie [ szt. ] – 25
- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie [ osoby ] – 11

Wartość projektu: 494 359,69 złotych
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 420 205,73 złotych.
Okres realizacji projektu: od 01-07-2021 roku do 31-08-2022 roku.