Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622)

Uchwała Nr XIX.225.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Siewierz

Uchwała Nr XIX.226.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi