• 11
    CZE 2021

  • Kategoria:Miasto, Oferty pracy

    Nabór do Żłobka Gminnego - stanowisko Opiekuna

Termin i miejsce składania dokumentów:

  1. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Siewierz w terminie od 14.06.2021 r. do 25.06.2021 r. do godz. 14.00, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko opiekuna do Żłobka Gminnego w Siewierzu”.
  2. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
  3. Kandydaci proszeni są o zabranie na rozmowę kwalifikacyjną dokumentów tożsamości, w przypadku nieobecności kandydata oferta nie będzie rozpatrywana,
  4. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Siewierz) nie będą rozpatrywane,
  5. Wyniki naboru będą ogłoszone do 09.07.2021 r. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miasta i Gminy Siewierz.