• 06
    PAZ 2021

  • Kategoria:Miasto, PROGRAMY, STRATEGIE I POZOSTAŁE PLANY

    Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach społecznych

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz informuje, że trwają prace związane z przygotowaniem „Programu współpracy Gminy Siewierz z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”, który zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Siewierzu, celem podjęcia stosownej uchwały.

W związku z powyższym, w dniu 14 października 2021 r. (czwartek) o godzinie 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz – w sali posiedzeń odbędą się konsultacje, mające na celu omówienie przygotowanego projektu dokumentu oraz uwzględnienie ewentualnych uwag oraz propozycji do treści programu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w konsultacjach i przedstawienia konstruktywnych wniosków bądź sugestii, co do zawartości merytorycznej przedmiotowego programu.

Przedstawicielom organizacji pozarządowych planującym wziąć udział w konsultacjach przypominamy o obowiązującym reżimie sanitarnym:

  • Do Urzędu Miasta i Gmny Siewierz należy wchodzić pojedynczo w maseczkach ochronnych lub przyłbicach, po zdezynfekowaniu rąk lub w jednorazowych rękawiczkach.
     
  • Osoby wchodzące do budynku będą miały mierzoną temperaturę - osoby z podwyższoną temperaturą lub z objawami choroby nie będą wpuszczane do budynku.

Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi został załączony do pobrania poniżej.