• 18
    PAZ 2021

  • Kategoria:Miasto

    Uprzejmie informujemy mieszkańców o możliwości podłączenia się części posesji do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej na tzw. Piwoni

dotyczy budynków przy ul. Źródlanej, ul. Zdrojowej, Nowej,

część ul. Kieleckiej od posesji nr 42 do nr 100 (do ronda), część ul. Kolejowej od nr 1 do nr 11

Gmina Siewierz oraz Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu informują, o konieczności wybudowania przez właścicieli posesji przyłącza kanalizacji sanitarnej na posesjach prywatnych określonych powyżej celem podłączenia do kanalizacji sanitarnej na tzw. Piwoni.

Informujemy także, iż przed wybudowaniem przyłącza należy pobrać mapę w UMiG Siewierz (pokój nr 38) z naniesioną siecią kanalizacji sanitarnej przyłączanej posesji i złożyć ją uzupełnioną o przebieg przyłącza w siedzibie ZUWiK (ul. Ściegna 9 w Siewierzu) celem zatwierdzenia przebiegu przyłącza kanalizacyjnego. Następnie można przystąpić do budowy przyłącza pod nadzorem ZUWiK.

Prosimy o zgłaszanie przyłączy kanalizacyjnych do odbioru technicznego w otwartym wykopie, tj. przed jego zasypaniem, od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 14:00, pod numerami telefonów 32 674 13 38 lub 32 360 95 13.

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu przedstawia „Warunki techniczne wykonania przyłącza kanalizacyjnego na nieruchomości odbiorcy” celem zapoznania przed przystąpieniem do prac (do pobrania poniżej).

Zgodnie z art. 5 pkt. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt: Dz.U.Nr 236 poz 2008 z 2005 r. z późń. zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe tylko i wyłącznie w przypadku, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnie ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach prawa. Niewypełnienie powyższego obowiązku zgodnie z art. 10 ust. 2 w/w ustawy zagrożone jest karą grzywny. Wprowadzanie zaś ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym (ZUWiK Siewierz) stosownie do art. 28 pkt. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zagrożone jest karą ograniczenia wolności lub grzywny.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem zabronione jest, pod karą ograniczenia wolności albo grzywny, wprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Gmina Siewierz prosi o niezwłoczne przyłączanie się do sieci kanalizacji sanitarnej najpóźniej do końca 2021 roku.

Ponadto informujemy, że na terenie inwestycji aktualnie wykonywane są prace związane z kanalizacją sanitarną, sieciami wodociągowymi oraz roboty elektryczne na ulicy Kolejowej. Układana jest także nawierzchnia z kostki brukowej na ulicy Klubowej.

Gmina Siewierz dostrzega, że prace na budowie - wykonywane przez Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD” - są realizowane z opóźnieniem w stosunku do przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego. W ostatnim czasie Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji inwestycji ze względu na trwający stan epidemii i spowodowane tym problemy z pracownikami.

Gmina Siewierz wezwała Wykonawcę do sprawnego zakończenia prac na ulicach, gdzie roboty zostały już rozpoczęte oraz wyraziła zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania do 31 grudnia 2021 r.