• 21
    PAZ 2021

  • Kategoria:Miasto

    Opracowano projekty przebudowy dróg ul. 3 Maja, Bema, Częstochowskiej i Bohaterów w Siewierzu

W dniu 30 września 2021 r. biuro projektowe - Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna ALMAPROJEKT mgr inż. arch. Maciej Kolesiński ze Sławkowa – przekazała Gminie Siewierz kompletne dokumentacje projektowe i kosztorysowe dla dwóch zadań projektowych przebudowy dróg powiatowych i odcinków dróg gminnych na terenie Siewierza:
 

  1. Przebudowa drogi powiatowej na ulicy 3 Maja oraz drogi w części powiatowej i gminnej na ulicy Bema w Siewierzu oraz przebudowa parkingu gminnego przy skrzyżowaniu ulic Bema, Targowej i Gietyngiera wraz z infrastrukturą towarzyszącą
     
  2. Przebudowa dróg powiatowych na ulicach Częstochowskiej i Bohaterów w Siewierzu wraz z przyległymi odcinkami dróg gminnych i przebudową parkingów oraz infrastrukturą towarzyszącą

Przypominamy, że Gmina podjęła się opracowania dokumentacji projektowych dróg powiatowych na mocy porozumienia z 2 września 2019 r. zawartego pomiędzy Gminą Siewierz, a Powiatem Będzińskim. Zadania projektowe zostały zlecone Umowami kolejno zadanie nr 1 - Umowa z dnia 5 czerwca 2020 r. i zadanie nr 2 – Umowa z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Dla ulic 3 Maja i ul. Bema projektuje się jezdnię o szerokości 6,0 m, przebudowę istniejących skrzyżowań, budowę obustronnych chodników o szer. min. 2,0 m, budowę jednostronnej ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szer. 2,0 - 2,5 m zamiennie z ciągami pieszo-rowerowymi o szer. min. 3,0 m.

Zakres projektu obejmuje również przebudowę parkingu oraz jezdni manewrowej w rejonie skrzyżowania Bema-Targowa-Gietyngiera.

Projektowana przebudowa ulic Częstochowskiej oraz Bohaterów zakłada ujednolicenie szerokości pasa ruchu (projekt zakłada szerokość jezdni 6,0 m), przebudowę i budowę chodników (o szerokości minimalnej 2,0 m) wraz ze zjazdami indywidualnymi, ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Częstochowskiej (o szerokości 2,5 m) oraz ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do ulicy Częstochowskiej (o szerokości 3,0 m wzdłuż parkingu gminnego przy ul. Bohaterów).

W związku ze zintensyfikowaniem ruchu z ulicy Częstochowskiej w kierunku Rynku, zaprojektowano zmianę zasady pierwszeństwa przejazdu pomiędzy ulicami Oleśnickiego-Kopernika na pierwszeństwo przejazdu pomiędzy ulicami Częstochowska-Kopernika.

Przebudowie będzie podlegał również parking gminny przy tzw. „Domu Książki” na skrzyżowaniu ulic Częstochowskiej i Oleśnickiego.

Zakłada się, że w ramach przebudowy powstaną nowe zatoki postojowe wzdłuż wszystkich zaprojektowanych ulic.

Ponadto, zaprojektowano wymianę istniejącego zadrzewienia. Nowe, projektowane nasadzenia to drzewa liściaste w formie piennej, korona kulista do 4 m wysokości – łącznie ponad 150 drzew wzdłuż zaprojektowanych do przebudowy ulic. Przewidziano następujące gatunki drzew: klon zwyczajny, klon jawor, głóg pośredni, jabłoń japońska oraz robinia akacjowa. Wśród krzewów planuje się nasadzenia gatunków takich jak berberys Thunberga, tawuła japońska, sosna górska.

Dla wszystkich dróg – ul. 3 Maja, Bema, Częstochowskiej i Bohaterów - zaprojektowano nową sieć kanalizacji deszczowej. Wzdłuż ulic zaprojektowano nową sieć wodociągową wraz z przyłączami oraz brakujące przyłącza kanalizacji sanitarnej. Dla wszystkich ulic zaprojektowano nową sieć energooszczędnego oświetlenia ulicznego.