• 17
  STY 2022

 • Kategoria:Miasto

  Informacja dla przedsiębiorców

Informacja dla przedsiębiorców
posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy, że do dnia 31 stycznia 2022 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych* w roku 2021 oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wartość sprzedaży za 2021 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2022 rok – mogą wnosić opłatę w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września 2022 r. lub jednorazowo do 31 stycznia 2022 r. po dokonaniu naliczenia.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w trakcie 2022 roku - wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia 2022 roku w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczoną w dniach).

Opłata wnoszona jest na poniższy rachunek gminy:

ING Bank Śląski S.A. O/Częstochowa
68 1050 1142 1000 0023 4375 8864

z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty rodzaju alkoholu oraz określenia raty, której wpłata dotyczy. Opłaty można również dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Siewierz (bezgotówkowo). Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

 1. Podstawowa opłata roczna za:
  • zezwolenie A (na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa) wynosi 525,00 zł,
  • zezwolenie B (na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) wynosi 525,00 zł,
  • zezwolenie C (na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu wynosi 2100,00 zł.
 2. Powyższa opłata ulega podwyższeniu jeżeli:
  • roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37 500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów,
  • roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37 500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów,
  • roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 77 000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu i wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów.
 3. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa powyżej, wnoszą opłatę podstawową.

UWAGA!

 1. Przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu (czyli od 31 stycznia danego roku) pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30 % podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia.
   
  Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju alkoholu, w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą, spowoduje wygaszenie zezwolenia.
   
 2. Przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do: 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku, kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30 % podstawowej lub podwyższonej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia wyliczonej dla danego roku
   
  Brak wpłaty raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia.

Oświadczenia należy składać w:

Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz

Osoba do kontaktu:

Barbara Nowak
Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, kultury fizycznej i zdrowia
pok. nr 15
tel. 32 64 99 425

* (wartość sprzedaży brutto napojów alkoholowych to kwota należna przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego).