• 01
  LUT 2022

 • Kategoria:Miasto

  Uwaga Rodzice! Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siewierz na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych, publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siewierz na rok szkolny 2022/2023 odbywa się w oparciu o następujące przepisy:

 • rozdział 6 (art. 130-164) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.),
 • art. 35 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737),
 • §11a ust. 2, §11b ust. 1, §11bab ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493),
 • Uchwała Nr XXIII/223/2017 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siewierz oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 1410),
 • Uchwała Nr XXVI/257/2017 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/223/2017 w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siewierz oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 3142)
 • Zarządzenie Nr 0050.7.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, publicznych przeszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siewierz.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy będą ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023 zobowiązani są uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, która rozpoczyna się dnia 21 lutego 2022 r.

Dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego są przyjmowane w pierwszej kolejności. Rodzice dzieci już objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, są zobowiązani do złożenia deklaracji o zamiarze kontynuacji nauki dziecka w danej placówce w terminie od dnia 7 lutego 2022 r. do 18 lutego 2022 r.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 dotyczy:

 • dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzonych w latach: 2019, 2018, 2017, 2016),
 • dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego,
 • dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą być przyjęte do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli przedszkole/oddział przedszkolny nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, a na liście rezerwowej nie będzie dzieci oczekujących i spełniających kryteria do przyjęcia, określone w zasadach rekrutacji.

Wszystkie dzieci w wieku 6 lat mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, natomiast dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają zagwarantowane prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Siewierz. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza obszarem gminy, mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana placówka będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.

Wnioski rekrutacyjne można składać maksymalnie do trzech przedszkoli, określając w nich kolejność od najbardziej do najmniej preferowanych.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych jest dwuetapowe. Podczas pierwszego etapu rekrutacji brane są pod uwagę tzw. kryteria ustawowe, czyli określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, to jest:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci)
 2. Niepełnosprawność kandydata,
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Zgodnie z art. 131 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

Na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pod uwagę brane będą tzw. kryteria samorządowe, to jest:

 1. Dziecko obojga rodziców/opiekunów, w tym rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko, pracujących zawodowo lub prowadzących gospodarstwo rolne, uczących się lub studiujących w systemie stacjonarnym – wartość kryterium: 10 punktów;
 2. Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru – wartość kryterium: 6 punktów;
 3. Przedszkole/oddział przedszkolny wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka - wartość kryterium: 4 punkty;
 4. Dziecko, którego rodzice lub opiekunowie prawni są pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej (z wyjątkiem jednorazowych świadczeń) – wartość kryterium: 2 punkty;

W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap). Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone dokumenty.

Spełnianie ww. kryteriów jest potwierdzone poprzez:

 1. Pisemne oświadczenie rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka – co do spełnienia kryteriów wymienionych w pkt. 1,
 2. Informację zawartą we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola - co do spełnienia kryteriów wymienionych w pkt. 2-4.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

Wzory wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami są dostępne we wszystkich prowadzonych przez naszą gminę przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Szczegółowych informacji odnośnie rekrutacji udzielają ponadto wszystkie placówki wychowania przedszkolnego:

 • Publiczne Przedszkole w Siewierzu 
  ul. Sikorskiego 17, tel. (32) 44 20 566
 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Siewierzu 
  ul. Długa 2, tel. (32) 67 41 623
 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Brudzowicach (szkoła prowadzi również nabór do oddziałów przedszkolnych z siedziba w Dziewkach)
  ul. Szkolna 41, tel. (32 67 41 643)
 • Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych 
  ul. Zachodnia 4, tel. (32) 67 41 053
 • Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach
  ul. Przyszłości 9, tel: 32 674 17 50

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dzieci zamieszkałe w wyznaczonym dla danej szkoły obwodzie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna.

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Siewierz rozpoczyna się dnia 14 lutego 2022 r.

Kandydaci do pierwszych klas szkół podstawowych znajdujących się poza obwodem zamieszkania, na rok szkolny 2022/2023 przyjmowani będą na podstawie następujących kryteriów, które są punktowane w następujący sposób:

 1. Kandydat do klasy pierwszej zamieszkuje na terenie Gminy Siewierz – wartość kryterium: 8 punktów,
 2. Kandydat do klasy pierwszej realizował w szkole obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – wartość kryterium: 10 punktów,
 3. Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszczało wcześniej lub aktualnie uczęszcza do szkoły – wartość kryterium: 8 punktów,
 4. W granicach obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata do klasy pierwszej, którzy wspierają rodziców (prawnych opiekunów) kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki – wartość kryterium: 4 punkty.

Spełnianie ww. kryteriów jest potwierdzone poprzez:

 1. Pisemne oświadczenie rodziców bądź opiekunów prawnych kandydata do klasy pierwszej – co do spełniania kryteriów wymienionych pkt. 1 i 4
 2. Poświadczenie przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji szkolnej – co do spełniania kryteriów wymienionych w pkt. 2 i 3.

Nabór do szkół podstawowych jest prowadzony przez następujące placówki, gdzie również dostępne są wnioski rekrutacyjne oraz wzory wszystkich wymaganych oświadczeń:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu 
  ul. Józefa Piłsudskiego 31, tel (32) 67 41 335
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siewierzu 
  ul. Długa 2, tel. (32) 67 41 623
 • Szkoła Podstawowa w Brudzowicach 
  ul. Szkolna 41, tel. (32 67 41 643)
 • Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych 
  ul. Zachodnia 4, tel. (32) 67 41 053
 • Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach
  ul. Przyszłości 9, tel: 32 674 17 50

Wszelkich dodatkowych informacji w zakresie procesu rekrutacyjnego uzyskać można w poszczególnych placówkach oświatowych lub Referacie Oświaty Kultury i Promocji w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, tel. (32) 64 99 480.