• 23
    MAJ 2022

  • Kategoria:Miasto, Ukraina, OPS - aktualności

    Realizacja wsparcia na rzecz obywateli Ukrainy

Realizacja wsparcia na rzecz obywateli Ukrainy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu realizuje pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy m. in. w formie:

  • Jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300,00 zł. na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Do dnia 20.05.2022 r. świadczenie wypłacono dla 339 obywateli Ukrainy na łączną kwotę 101 700 zł.;
  • Świadczeń rodzinnych – do dnia 20.05.2022 r. do tut. Ośrodka wpłynęło 57 wniosków o świadczenia rodzinne, kwota wypłacona – 15 574,04 zł.;
  • Posiłku dla dzieci w szkole i przedszkolu – pomoc doraźna w formie jednego gorącego posiłku przyznana została dla 13 dzieci z Ukrainy.

W aktywną pomoc dla uchodźców włączyli się mieszkańcy Miasta i Gminy Siewierz, którzy od początku wybuchu konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie dla ok. 380 obywateli Ukrainy. Mieszkańcy naszej gminy, którzy goszczą w swoich domach uchodźców z Ukrainy, mogą ubiegać się o zwrot ponoszonych kosztów. Do chwili obecnej do tut. Ośrodka wpłynęło 85 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, łączna kwota wypłaconych na ten cel świadczeń to 203 440 zł.

Gmina Siewierz zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy w byłym ośrodku szkolno wychowawczym w Gołuchowicach, gdzie przygotowano 50 miejsc noclegowych. W okresie od 6 kwietnia br. w ośrodku zamieszkiwało 77 osób, które kierowane były przez Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Będzinie. Osoby, którym udało się usamodzielnić, tj. podjąć zatrudnienie oraz znaleźć lokal do wynajęcia, opuszczają ośrodek zwalniając miejsce dla nowych gości. Obecnie w ośrodku przebywa 48 osób.

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu na rzecz pomocy Ukrainie finansowane są ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Pomocy.