• 28
  LIP 2022

 • Kategoria:Miasto, Ogłoszenia OPS

  Stypendium szkolne na rok 2022/2023

STYPENDIUM SZKOLNE na rok 2022/2023

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, brak umiejętności wykonywania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna.

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być wyższy niż kwota 600 zł.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

 • wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób;
 • opłacaną miesięczną składkę KRUS.

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.) pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wnioski w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023 będą wydawane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siewierzu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami będą przyjmowane od dnia 1 września do dnia 15 września 2022 r. danego roku szkolnego, a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego; słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych w terminie - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne może być udzielone w następującej formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Stypendium szkolne przyznawane jest na rok szkolny 2022/2023 i wypłacane za dwa okresy rozliczeniowe:

 • od września do grudnia 2022 r.
 • od stycznia do czerwca 2023 r.

Refundacja wydatków nastąpi po przedłożeniu faktur, rachunków lub innych imiennych dowodów wpłaty wystawionych na wnioskodawcę lub pełnoletniego ucznia do wysokości przyznanego stypendium w danym okresie rozliczeniowym.

NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE KOPIE DOWODÓW PŁATNOŚCI.

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami (zielona szkoła, wycieczka szkolna, wyjście do kina itp.) należy udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzone przez szkołę, lub zaświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia oraz daty wyjścia/wyjazdu.

Przeznaczenie stypendium szkolnego:

Stypendium szkolne ma na celu pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych. Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym.

Przykładowe wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego:

 • podręczniki
 • słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne
 • lektury szkolne lub inne edukacyjne, edukacyjne programy komputerowe
 • artykuły szkolne: (piśmiennicze, papiernicze, biurowe np. zeszyty, piórniki, bloki rysunkowe, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, temperówki, kalkulator, ołówki, długopisy, pióra, plastelina, modelina i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi), tornister, torba lub plecak szkolny
 • strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego, tj: odzież sportowa (dres sportowy (bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry), obuwie sportowe (obuwie lekkie typy: tenisówki, halówki, trampki, adidasy), na basen: strój kąpielowy, czepek, klapki na basen, itp.
 • sprzęt komputerowy wykorzystywany w procesie edukacyjnym ucznia np. laptop, komputer stacjonarny + monitor + klawiatura, drukarka lub inne urządzenie wielofunkcyjne niezbędne do właściwego wykorzystania sprzętu komputerowego
 • biurko do nauki, krzesło do biurka, lampka na biurko
 • płatne zajęcia pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym, rozwojowym: korepetycje, kursy nauki języków obcych, informatyki, zajęcia sportowe, nauka tańca, nauka gry na instrumentach muzycznych, zajęcia na basenie itp.
 • zwrot kosztów dojazdu do szkół poza miejscem zamieszkania
 • zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji
 • wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, „zieloną szkołę”, wyjścia do kina, teatru, itp.
 • inne związane z procesem edukacyjnym ucznia.

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: nagła choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.

Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

Więcej informacji dotyczących stypendium i zasiłku szkolnego można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siewierzu w godzinach:

 • poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 – 15:30
 • wtorek 7:30 – 17:00
 • piątek 7:30 – 14:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu