• 03
  SIE 2022

 • Kategoria:Miasto

  Nowe zasady szacowania szkód łowieckich!

Nowe zasady szacowania szkód łowieckich!

Zgodnie z art 49 ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1173) oraz § 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzynę leśną: dziki, łosie, daniele, jelenie i sarny, szacowanie szkód odbywa się na pisemny wniosek właściciela gruntów.

Szacowania szkód łowieckich, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, dokonuje zespół składający się z:

 • przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego,
 • przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego,
 • właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Wniosek o szacowanie szkód właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
 2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
 3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Wniosek, o którym mowa składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.

Przedstawiciel Koła Łowieckiego ma obowiązek sporządzić protokół z oględzin oraz z szacowania ostatecznego szkody.

Do obowiązku przedstawiciela Koła Łowieckiego należy również określenie terminu oględzin lub szacowania i poinformowanie o nim rolnika oraz przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego.

Taka informacja musi być przekazana w terminie do 3 dni od złożenia przez rolnika wniosku o oszacowanie szkody łowieckiej.

Jedyną osobą niezbędną do przeprowadzenia szacowania lub oględzin jest reprezentant Koła Łowieckiego. Jeśli na szacowaniu nie pojawi się właściciel gruntu albo jego posiadacz lub przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, to nie wstrzymuje to szacowania szkód.

 
Z up. Burmistrza
 
mgr Renisława Sułkowska
Kierownik Referatu Gospodari
Gruntami i Ochrony Środowiska