• 21
  WRZ 2022

 • Kategoria:Miasto, OPS - aktualności

  Dodatki do ogrzewania - aktualizacja

INFORMACJA
w sprawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Ustawa zapewnia wsparcie dla dużej grupy gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz podmiotów wrażliwych wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy, poprzez pokrycie części nakładów, wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania.

Następuje to poprzez:

 1. wprowadzenie mechanizmu ustalania przez przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające ciepło średnich cen wytwarzanego ciepła dla odbiorców ciepła na potrzeby gospodarstw domowych i potrzeby użyteczności publicznej, dla których przyjmuje się wartość:
  • 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym
  • 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach,
 2. wprowadzenie rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających ciepło i stosujących średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec odbiorców ciepła,
 3. wprowadzenie wsparcia finansowego w postaci jednorazowego dodatku dla gospodarstw domowych, dla których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, piec kaflowy na paliwo stałe zasilanych peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, kocioł olejowy, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Do grupy podmiotów wrażliwych, o których mowa w ustawie zalicza się m. in. podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie, ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty systemu oświaty, podmioty prowadzące żłobki, podmioty prowadzące działalność kulturalną, ochotnicze straże pożarne, organizacje pozarządowe.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, które;

 1. ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu, zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności,
 2. których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
 3. posiadają siedzibę oraz miejsce prowadzenia swojej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce siedziby podmiotu.

Wniosek składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Ustawa wprowadza również istotne zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Do najistotniejszych zmian należy doprecyzowanie, że w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem przysługuje jeden dodatek. Natomiast w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego, mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ponadto ustawa wydłuża termin na wypłatę dodatku węglowego z miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę do dwóch miesięcy oraz wprowadza zasadę zgodnie z którą do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy o której mowa na wstępie, zarówno już złożone i nierozpatrzone wnioski o dodatek węglowy, jak i kolejne składane wnioski będą rozpatrywane na nowych zasadach.

Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz, Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 15.30
 • wtorek 7.30 – 17.00
 • piątek 7.30 – 14.00.

Wzory dokumentów do złożenia dla odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi:


INFORMACJA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
o możliwości ubiegania się o dodatek do niektórych źródeł ciepła
(gaz LPG - ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych,
kocioł olejowy, pelet drzewny, drewno kawałkowe lub inny rodzaj biomasy)

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 • kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:

 •  jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
 • gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

 • 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 • 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Organ, do którego złożono wniosek dokonuje jego weryfikacji, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Ponadto podczas weryfikowania wniosków będą brane pod uwagę:

 1. informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 2. informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:
  • świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
  • świadczenia wychowawczego
  • dodatku osłonowego
  • dodatku mieszkaniowego
 3. dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, istnieje możliwość przeprowadzania wywiadów środowiskowych, które mają na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. W toku wywiadu środowiskowego ustala się, czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku dla gospodarstw domowych.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siewierzu w godzinach pracy Ośrodka:

 • poniedziałek, środa, czwartek 7:30 – 15:30
 • wtorek 7:30 – 17:00
 • piątek 7:30 – 14:00

Więcej informacji dotyczących otrzymania pomocy można uzyskać telefonicznie:

 • 32 64 99 496
 • 32 64 99 493
 • 32 64 99 491
   

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw