• 29
  WRZ 2022

 • Kategoria:Ogłoszenia UTW

  Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze

Zarząd UTW Siewierz
zwołuje na dzień 12.10.2022
Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze
członków Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siewierzu

Miejsce - Restauracja Zamkowa, godzina 16:30

Porządek Zebrania

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego WZ
 3. Wybór sekretarza WZ oraz komisji skrutacyjnej
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i zdolności podejmowania uchwał
 5. Zatwierdzenie porządku obrad
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za minione lata
 7. Wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia UTW i podjęcie uchwały
 8. Wybór Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały
 9. Dyskusja i wolne wnioski
 10. Zakończenie Walnego Zebrania