• 03
    PAZ 2022

  • Kategoria:Miasto

    Liście i trawa - jesienny problem

Przypominamy, że odpady ogrodowe w tym liście i trawa to bioodpady, a dokładniej odpady z ogrodów i parków ulegające biodegradacji.

Zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Siewierz”, właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, bioodpady powinni kompostować w przydomowych kompostownikach a wytworzony kompost wykorzystać w ogrodzie.

Jeśli nie ma możliwości kompostowania odpadów, to należy je oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Siewierzu przy ul. Ściegna 11.

Odpadów nie należy wrzucać do kosza na odpady zmieszane, jak również do przydrożnych rowów lub lasów.