• 18
  PAZ 2022

 • Kategoria:Ogłoszenia UTW

  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia UTW

Zarząd UTW Siewierz zwołuje z własnej inicjatywy (paragraf 22 punkt 2 „a”) na dzień 02.11.2022

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siewierzu.

Miejsce - Restauracja Zamkowa godzina 16:00

Porządek Zebrania.

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania
 2. Wybór Prezydium WZ – Przewodniczącego, zastępcy i sekretarza
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i zdolności podejmowania uchwał.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad
 6. Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany do statutu i podjęcie stosownej uchwały
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności za minione lata
 8. Wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia UTW i podjęcie uchwały
 9. Wybór Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały
 10. Dyskusja i wolne wnioski
 11. Zakończenie Walnego Zebrania

W razie braku kworum ustala się drugi termin Walnego Zebrania w tym samym dniu 15 minut po zakończeniu Walnego Zebrania w pierwszym terminie.