• 09
    LIS 2022

  • Kategoria:Miasto, PROGRAMY, STRATEGIE I POZOSTAŁE PLANY

    Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach społecznych

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz informuje, że trwają prace związane z przygotowaniem „Programu współpracy Gminy Siewierz z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”, który zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Siewierzu, celem podjęcia stosownej uchwały.

W związku z powyższym, w dniu 17 listopada 2022 r. (czwartek) o godzinie 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz – w sali posiedzeń odbędą się konsultacje, mające na celu omówienie przygotowanego projektu dokumentu oraz uwzględnienie ewentualnych uwag oraz propozycji do treści programu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w konsultacjach i przedstawienia konstruktywnych wniosków bądź sugestii, co do zawartości merytorycznej przedmiotowego programu.

Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi został załączony do pobrania poniżej.